Persoonsvolgende Financiering (PVF): Basisondersteuningsbudget (BOB) en Persoonsvolgende budget (PVB) voor personen met een handicap

Personen met een handicap hebben extra ondersteuning nodig. De kosten voor die ondersteuning kunnen soms hoog oplopen. Daarom wil de Vlaamse overheid dat elke persoon met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood over een budget kan beschikken, de zogenaamde Persoonsvolgende Financiering (PVF).

U kunt:

 • een zorgbudget voor mensen met een handicap (Basisondersteuningsbudget BOB) ontvangen als u een erkende handicap hebt en een vastgestelde ondersteuning nodig hebt.
 • een Persoonsvolgend budget aanvragen als uw basisbudget niet volstaat om uw ondersteuning en zorg te bekostigen.

Het zorgbudget voor mensen met een handicap (BOB) en het Persoonsvolgend budget kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

Deze ondersteuning wordt gefaseerd ingevoerd. Er wordt naar gestreefd om tegen 2020 de persoonsvolgende financiering volledig in te voeren.

U kunt de nieuwe ontwikkelingen volgen op

 • de website van het VAPH
 • of via haar tijdschrift ST*RK (STERK). U kunt zich gratis abonneren op het driemaandelijks magazine via de website. Wilt u uw abonnement opzeggen of uw adreswijziging doorgeven? Contacteer het communicatieteam via het formulier op de website.
 • via de digitale VAPH-nieuwsbrief over zijn dienstverlening voor personen met een handicap. U kunt zich hier inschrijven.

Trap 1: zorgbudget voor mensen met een handicap (BOB)

Het  zorgbudget voor mensen met een handicap (BOB) is een belastingsvrije tegemoetkoming van 300 euro voor:

 • personen met een erkende handicap
 • en een aantoonbare ondersteuningsnood
 • die geen gebruik maken van de niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning (ondersteuning waar u een erkenning en toelating van het VAPH voor nodig hebt)

Het bedrag is vrij te besteden en combineerbaar met bep aalde andere hulpmiddelen van het VAPH, zoals de tussenkomst voor de aanschaf van hulpmiddelen en de rechtstreeks toegankelijke hulp (voor rechtstreeks toegankelijke hulp hebt u geen erkenning of toelating van het VAPH nodig, maar kunt u rechtstreeks bij de voorziening terecht).

Het zorgbudget wordt uitbetaald door uw zorgkas en is ook combineer met andere tegemoetkomingen van de Vlaamse Sociale Bescherming zoals de tegemoetkoming Vlaamse Zorgverzekering en de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden. Als u in aanmerking komt voor een zorgbudget, wordt u automatisch aangeschreven. U moet dus zelf geen actie ondernemen.

De toekenning gebeurt in 3 fasen: 

Fase 1: Volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg

Wie op 31 december 2014 en ook nog op 1 januari 2016 geregistreerd staat met een actieve zorgvraag op de ‘Centrale Registratie voor Zorgvragen’- databank van het VAPH, heeft recht op het BOB. Dit zijn ongeveer 5.900 personen.

Fase 2: Minderjarigen met een handicap die een erkende aanvraag hebben voor jeugdhulp (recht op BOB sinds september 2016)

Wie op 30 juni 2015 met een actieve zorgvraag geregistreerd staat bij de intersectorale toegangspoort voor jeugdhulp of wie op 30 juni 2015 een actieve zorgvraag heeft en een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat men in aanmerking komt voor een persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor minderjarigen. Dit zijn ongeveer 3.000 personen.

Fase 3: kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een handicap, waarbij de handicap is aangetoond door (recht op BOB sinds januari 2017)

 • minstens 12 punten op de schaal voor bijkomende of verhoogde kinderbijslag. Dit zijn ongeveer 5.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar.
 • minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming. Dit zijn zo’n 750 jongvolwassenen van 21 tot en met 25 jaar.
  • Valt de startdatum van je score op de medisch-sociale schaal vóór 1 september 2017? Dan mag je nog geen 26 jaar zijn op 1 september 2017.
  • Valt de startdatum van je score op de medisch-sociale schaal op of na 1 september 2017? Dan mag je nog geen 26 jaar zijn op de startdatum van je score op de medisch-sociale schaal.
  • Beschik je al over een score van minstens 12 punten, en verhuis je naar Vlaanderen of Brussel? Dan moet je na je verhuis deze score melden aan een zorgkas om een basisondersteuningsbudget te kunnen krijgen. De zorgkas zal vervolgens nagaan of je aan de voorwaarden voldoet.

Trap 2: persoonsvolgend budget (PVB)

U kunt een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen als:

 • het zorgbudget voor mensen met een handicap (BOB) onvoldoende is
 • u hulp en ondersteuning nodig hebt van diensten of voorzieningen waarvoor u toelating van het VAPH nodig hebt (niet-rechtstreeks toegankelijke hulp)

Het persoonsvolgend budget is een budget dat aangepast is aan de ondersteuning die u nodig hebt. Om een PVB te kunnen ontvangen moet u een aanvraagprocedure doorlopen. Deze procedure start met het opmaken van een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget.

Publicaties

Starten met mijn persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget dat iemand met een beperking uit Vlaanderen kan krijgen voor ondersteuning, zorg en persoonlijke assistentie. De brochure geeft aan hoe het besteed kan worden.

Contact

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Adres
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
02 225 84 11
Fax
02 225 84 05
E-mail
Website

Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming

Adres
Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 46 90
Fax
02 553 07 25
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 16:30

Administratieve geldboete Vlaamse Sociale Bescherming:
   Tel. 02 553 46 54
   E-mail: boetezorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

Vrijstellingen Vlaamse Sociale Bescherming:
   Tel. 02 553 46 60
   E-mail: europazorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

Basisondersteuningsbudget personen met een handicap:
Tel. 02 553 46 54
E-mail: vlaamsesocialebescherming@zorg-en-gezondheid.be