Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleidingsinhouden secundair volwassenenonderwijs

Opleidingsinhouden secundair volwassenenonderwijs

Onder ‘opleidingsinhouden’ verstaan we wat de overheid inhoudelijk bepaalt van wat in het onderwijs aan bod komt: de onderwijsdoelen en de beroepskwalificaties. Voor de leerplannen waarin die inhouden geconcretiseerd worden, verwijzen we naar de websites van de onderwijsverstrekkers.

Zoekfunctie opleidingsinhouden

Vind alle opleidingsinhouden door te filteren op de naam van de opleiding, de beroepskwalificatie, het studiegebied …

Structuur

Het secundair volwassenenonderwijs is bedoeld voor al wie ouder is dan 18 jaar en wil bijleren. Dat kan zowel overdag als ’s avonds, op weekdagen of in het weekend, via contactonderwijs of via afstandsonderwijs. De lessen worden gegeven aan CVO’s of centra voor volwassenenonderwijs.

Het secundair volwassenenonderwijs wordt opgedeeld in studiegebieden van inhoudelijk verwante opleidingen.

 • Sommige opleidingen richten zich op een specifiek beroep zoals kok, lasser of meubelmaker.
 • Andere zijn meer algemeen, zoals talen en ICT.
 • Daarnaast zijn er studiegebieden met opleidingen die gericht zijn op functioneren in de samenleving, op de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven. Voorbeelden daarvan zijn ‘ICT en sociale media’, ‘Regie over je eigen leren’ en ‘Ondernemerschap’.

De studiegebieden Algemene Vorming (AV) en Aanvullende Algemene Vorming (AAV) bieden de mogelijkheid om een diploma secundair onderwijs te behalen. Er zijn twee wegen naar dat diploma:

 • Door het volgen van één opleiding uit het studiegebied Algemene Vorming (AV)
 • Door het volgen van de opleiding ‘Aanvullende Algemene Vorming’ uit het gelijknamige studiegebied in combinatie met een (beroepsgerichte) opleiding.

Inhoud

Opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs worden modulair georganiseerd. Dat betekent dat de leerstof in verschillende onderdelen of modules wordt opgedeeld. Die modulaire structuur maakt een flexibele leerweg mogelijk.

Details van de verschillende opleidingen kun je raadplegen via de zoekfunctie voor opleidingsinhouden(opent in nieuw venster) of de interactieve tool(opent in nieuw venster). Daarin vind je het aantal lestijden, het aantal modules, de maximale studiebekrachtiging … Daarnaast zijn ook bijkomende documenten (protocolakkoorden, uitgangspunten ...) beschikbaar per studiegebied.

Voor elke opleiding is er een opleidingsprofiel met alle details van de opleiding en hoe de modules zich tot elkaar verhouden. De inhoud van de modules wordt bepaald door de onderwijsdoelen(opent in nieuw venster), de beroepskwalificaties(opent in nieuw venster) of een Europees Referentiekader. Naargelang de aard van de opleiding gelden er andere soorten doelen:

 • Eindtermen = minimumdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes die de Vlaamse Gemeenschap noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde cursistenpopulatie
 • Specifieke eindtermen = doelen op het gebied van vaardigheden, specifieke kennis, inzichten en attitudes gericht op het aanvatten van vervolgonderwijs of het fungeren als beginnende beroepsbeoefenaar
 • Basiscompetenties = doelen, afgeleid uit een referentiekader, met betrekking tot de kennis, vaardigheden en attitudes waarover een cursist beschikt om zich persoonlijk te ontwikkelen of maatschappelijk te functioneren of vervolgonderwijs aan te vatten of als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren
 • Beroepskwalificaties = officiële beschrijvingen van wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen

Naargelang de aard van het studiegebied gelden andere soorten inhouden:

  • Eindtermen
  • Specifieke eindtermen
  • Basiscompetenties
  • Eindtermen
  • Basiscompetenties
  • Competenties uit de beroepskwalificaties
  • Competenties uit een gevalideerd referentiekader
  • Basiscompetenties om de geletterdheid te ondersteunen

Studiebewijzen

Het secundair volwassenenonderwijs reikt studiebewijzen en certificaten uit die erkend zijn door de Vlaamse Regering. Er zijn drie soorten studiebewijzen: deelcertificaten, certificaten en diploma’s secundair onderwijs.

 • Wie slaagt voor een module in de opleiding, krijgt een deelcertificaat.
 • Wie slaagt voor alle modules van de opleiding, krijgt een certificaat dat door de Vlaamse overheid wordt erkend.
 • Wie slaagt voor alle modules van een beroepsopleiding gebaseerd op een beroepskwalificatie, krijgt een certificaat van de opleiding en een bewijs van de beroepskwalificatie.
 • Wie slaagt voor alle modules in de diplomagerichte beroepsopleiding en voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV), ontvangt een diploma secundair onderwijs en het bewijs van de beroepskwalificatie.
 • Wie slaagt voor alle modules van een opleiding uit het studiegebied Algemene Vorming, ontvangt een diploma secundair onderwijs.

Lees meer over de studiebewijzen in het volwassenenonderwijs.

Kom te weten hoe je een diploma secundair onderwijs haalt via het volwassenenonderwijs.

Centra voor volwassenenonderwijs

Het Opleidingskompas(opent in nieuw venster) helpt bij de zoektocht naar een opleiding in het volwassenenonderwijs.

Alle beroepskwalificerende trajecten vind je ook via het Register voor beroepskwalificerende trajecten(opent in nieuw venster).

Levenslang leren

Het secundair volwassenenonderwijs is een belangrijke speler in levenslang leren omdat het mensen de middelen en kansen biedt om voortdurend te groeien, zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en hun persoonlijke en professionele doelen te bereiken.

Wie geen studiebewijs heeft maar wel ervaring opdeed via zelfstudie, werk of cursussen, kan een test afleggen en zo een officieel erkend bewijs verwerven via erkennen van verworven competenties(opent in nieuw venster) of EVC.

Cursisten kunnen ook vrijstellingen(opent in nieuw venster) aanvragen bij het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) voor een deel van de opleiding. Dan moeten bepaalde modules niet meer gevolgd worden.