Voorwaarden

Deze vrijstelling geldt voor nalatenschappen opengevallen vanaf 1 september 2018.

Bedrag

De langstlevende partner heeft recht op een abattement of voetvrijstelling van 50.000 euro in de categorie roerend.

Dit betekent dat, als het netto roerend erfdeel van de langstlevende partner niet meer bedraagt dan 50.000 euro, de categorie roerend volledig van de erfbelasting is vrijgesteld.

Het eventuele overschot is niet overdraagbaar op een andere categorie goederen.

Bedraagt het netto roerend erfdeel van de langstlevende partner meer dan 50.000 euro, dan wordt enkel het verschil in meer aan de erfbelasting onderworpen (tarieven van 9% en, desgevallend, van 27%).

Procedure

Het partnerabattement voor roerende goederen wordt automatisch op uw aanslagbiljet verrekend.

Als u een aanslagbiljet krijgt waarop dit abattement niet is verrekend en u meent dat u toch in aanmerking komt, dan moet u bezwaar indienen.

Combinatie van de vrijstelling met andere gunstregelingen

Het partnerabattement kan worden gecombineerd met het abattement voor een gehandicapte erfopvolger en met het belastingkrediet, waarbij ook het vrijgestelde gedeelte wordt meegeteld om het belastingkrediet te bepalen.