• Stap 28/102022

  Saneringsovereenkomst bereikt tussen de onderhandelende partijen

  Op 28 oktober 2022 ondertekenen de Vlaamse overheid, Bond Beter Leefmilieu, Zwijndrecht Gezond, Natuurpunt, de gemeente Zwijndrecht en Lantis een Saneringsverbond.

  VITO maakte een nieuwe, gedetailleerdere analyse van de impact van de geplande grondverzetswerken op de belasting van het lokale grondwatersysteem door uitloging van PFAS uit de bodem.

 • Stap 6/102022

  VITO-studie: Oosterweelwerken zorgen niet voor verdere verspreiding PFAS-verontreiniging

  Op vraag van de OVAM en het kabinet Leefmilieu werkt VITO een voorstel uit voor een handelingskader PFAS. In een modelberekening wordt nagegaan wat de impact is van geplande grondverzetswerken op de belasting van het lokale grondwatersysteem door uitloging van PFAS uit de bodem.

  Conclusie van de VITO-studie is dat de opgravingen en verplaatsingen van vervuilde grond op de Oosterweelwerf niet zorgt voor hogere concentraties PFAS in bodem en grondwater.

 • Stap 28/42022

  Tweede rondetafelgesprek tussen de stakeholders in Zwijndrecht

  De PFAS-opdrachthouder brengt alle betrokken partijen rond de tafel om oplossingsrichtingen te bekijken. De partijen verklaren zich akkoord om een onderhandelingstraject op te starten om de meningsverschillen te bespreken en op te lossen.

 • Stap 21/42022

  Saneringsworkshop

  Experts uit de sector en het onderzoek komen samen om saneringsmogelijkheden voor PFAS-verontreiniging te bespreken. Zowel innovatieve als bestaande technieken worden toegelicht.

 • Stap 19/42022

  Raad van State legt de grondwerken in verontreinigde grond stil

  De Raad van State legt op 19 april 2022 de grondwerken van de Oosterweelverbinding opnieuw gedeeltelijk stil(opent in nieuw venster). Ze oordeelt dat Lantis niet kan garanderen dat er geen bijkomende milieu-impact zal zijn. De werken in niet-verontreinigde zones mogen wel verdergezet worden.

 • Stap 22/22022

  Tweede advies van de Commissie Grondverzet Oosterweel

  Op vraag van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters komt de Commissie Grondverzet op 22 februari 2022 met een nieuw advies. De oorspronkelijke commissie wordt uitgebreid met 2 Nederlandse experts: Jacob De Boer en Arjen Wintersen.

  • De Commissie Grondverzet pleit voor een gecentraliseerde opslag van de verontreinigde gronden op de terreinen van 3M in een goed ingekapselde berm, met monitoring van de grondwaterkwaliteit.
  • Voor de meest vervuilde fractie raadt de commissie de originele beschermingsmaatregelen aan: zowel onder- als bovenafdek met folie. De grenswaarde hiervoor wordt verlaagd van 70µg/kg ds som PFAS naar 47 µg/kg ds som PFAS.
  • De verplaatste gronden met de zwaarste verontreiniging moeten ingekapseld of afgevoerd worden.
  • Voor zones tussen de 14,4 en 47 μg/kg ds som PFAS moeten recreatief gebruik en toegang tot de onverharde zones maximaal ontmoedigd worden.

  Meer informatie:

 • Stap 14/22022

  Eerste rondetafelgesprek met stakeholders

  Na verkennende gesprekken met elk van de betrokken organisaties en bedrijven, brengt de PFAS-opdrachthouder alle partijen samen rond de tafel: 3M, Lantis, Beveren, Zwijndrecht, Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Thomas Goorden, Zwijndrecht Gezond, Grondrecht, Natuurpunt, Landbouworganisaties, Straten-Generaal en Ringland.

 • Stap 29/122021

  Raad van State legt grondwerken Oosterweelverbinding stil

  Raad van State schorst de conformverklaring van het technisch verslag(opent in nieuw venster) en legt de grondwerken daarmee stil.

 • Stap 14/72021

  Eerste advies van de Commissie Grondverzet Oosterweel

  Op 14 juli 2021 stellen Vlaams minister Lydia Peeters en de opdrachthouder het rapport voor van de Commissie Grondverzet. Die expertencommissie boog zich over de vraag of er door de Oosterweelwerken een bijkomend risico op verdere verontreiniging bestaat.

  De expertencommissie formuleert 2 hoofdaanbevelingen om maximaal risicobeheersend te werken.

  • Dat is enerzijds een herzonering van de werf, waarbij het gebied nauwgezet wordt heringedeeld volgens de gemeten verontreiniging en alle gronden met PFOS-waarden boven 3µg/kg ds volgens een risico-evaluatie worden verzet. Dat laat toe om het standstill-principe zeer doelgericht toe te passen en de aanwezige bodem enkel aan te vullen met grond met dezelfde of een lagere PFOS-waarde.
  • Een tweede belangrijke aanbeveling is om de zwaarst vervuilde grond, met waardes van meer dan 70µg/kg ds, te concentreren in 1 berm (die op het bedrijfsterrein van 3M wordt aangelegd) en waarbij deze grond boven en onder wordt afgedekt zodat deze geen impact heeft op de aanwezige bodem.

  Tegelijk stelt de expertcommissie vast dat Lantis in vrijwel alle operaties goede praktijken en beste beschikbare technieken hanteert. Ze doen dat met veel aandacht voor de verontreinigde gronden. Uit de analyse blijkt echter dat er toch nog voor een aantal aspecten verbetering mogelijk is. Het gaat niet om een grote omslag in hun aanpak, geen koerswijziging, maar veeleer aanvullende aanbevelingen. De commissie vraagt om verdere optimalisatie van bepaalde processen en het consequent doortrekken van werklijnen die ze voor zichzelf hadden uitgezet.

  Inwoners kunnen gerust zijn dat indien Lantis de lijn doortrekt en de aanbevelingen volgt, de werken de PFOS-verontreiniging niet negatief zullen impacteren. Bovendien vraagt de commissie dat Lantis ook meer zal inzetten op transparante communicatie met de bewoners, die hierin ook actieve rol kunnen opnemen.

  Meer informatie:

Commissie Grondverzet Oosterweel

De Vlaamse Regering stelde een panel van wetenschappelijke experts aan die in kaart moet brengen of de impact van de Oosterweelwerken op de omwonenden voldoende wordt beperkt.

Opdracht

Deze commissie heeft een dubbele opdracht:

 • Enerzijds moeten ze de veiligheid en de gezondheid onderzoeken van de omwonenden van de Oosterweelwerf, en specifiek voor de projectzone Linkeroever. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de maatregelen die Lantis neemt in het omgaan met de vervuilde grond.
 • Anderzijds moeten ze ook de huidige gehanteerde normen en het toetsingskader tegen het licht houden en onderzoeken of er gewerkt wordt binnen een correct kader.

Leden

De ‘Commissie Grondverzet’ wordt voorgezeten door opdrachthouder voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-verontreininging, Prof. Karl Vrancken.

De andere leden zijn:

 • Prof. Greet Schoeters (UAntwerpen en ex-VITO), expert humane toxicologie
 • Prof. Jan Tytgat (KULeuven), toxicoloog
 • Prof. Piet Seuntjens (VITO, UAntwerpen, UGent), expert water- en bodemverontreiniging
 • Dr. Nicolas Van Larebeke (VUBrussel / ex-UGent), moleculair epidemiolog, medewerker VUB voor analytische en omgevingscheikunde, lid van de Hoge Gezondheidsraad
 • Karen Polfliet (North Sea Port Gent), adviseur leefmilieu en omgeving bij de haven.
 • Prof. Jacob De Boer – Vrije Universiteit Amsterdam
 • Arjen Wintersen – RIVM