Gedaan met laden. U bevindt zich op: Handicap Samenleven

Handicap

botsen vandaag nog op drempels die hen verhinderen een zelfstandig leven te leiden en hun talenten ten volle te ontwikkelen. Het beleidsperspectief rond handicap evolueerde de voorbije decennia van een louter zorggerichte benadering naar één die inclusie (zelfbeschikking en volwaardige participatie) centraal zet. De Vlaamse overheid zet zich in voor een inclusieve samenleving waar mensen met een handicap de regie over hun leven zoveel mogelijk in eigen handen kunnen nemen.

Modelformulier redelijke aanpassingen

Het Gelijkekansendecreet voorziet een procedure voor de aanvraag van redelijke aanpassingen. Er werd een modelformulier opgemaakt dat je als persoon met een handicap kan gebruiken of als organisatie ter beschikking kan stellen voor personen die nood hebben aan redelijke aanpassingen.

Algemene informatie over het gebruik van het modelformulier.

Projecten in de kijker

Inclusief Samenleven en Handicap

Deze projectoproep werd gelanceerd met als doelstelling om in te zetten op inclusie als uitgangspunt voor mensen met een handicap. De bedoeling is om ruimte te creëren voor projecten die de realisatie van deze beleidsdoelstelling dichterbij brengen. De oproep geeft een impuls aan projecten die het inclusief samenleven versterken en die potentieel een brede dynamiek op gang kunnen brengen.

Onze Nieuwe Toekomst

Onze Nieuwe Toekomst(opent in nieuw venster) is een beweging van en voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2024 organiseert ONT ontmoetingsmomenten(opent in nieuw venster) waar mensen met en zonder een beperking met elkaar in dialoog gaan over het thema Verkiezingen.

Steunpunt voor Inclusie

Het ‘Steunpunt voor Inclusie’ (opent in nieuw venster)werd opgericht om ouders en hun kinderen met een handicap te ondersteunen zodat zij zelf het inclusietraject in handen kunnen nemen. Het Steunpunt begeleidt hen via o.m. trajectbegeleiding op maat, laagdrempelige en toegankelijke informatie, uitwisseling van (ouder)ervaringen via ontmoetingsmomenten, maar ook via bemiddeling en het zoeken naar concrete oplossingen voor specifieke inclusievragen.

Recente onderzoeken en monitoren

Relationele en seksuele vorming bij jongeren met een beperking in BUSO (2023)

Dit exploratief onderzoek geeft zicht op het aanbod en de kwaliteit van relationele en seksuele vorming in het huidige onderwijslandschap, meer specifiek BUSO, en dit in de vier opleidingsvormen.

Download het eindrapport “Relationele en seksuele vorming bij jongeren met een beperking in het BUSO”(PDF bestand opent in nieuw venster)

Onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een beperking. (2023)

Via een bijkomende analyse door UGent op de data van het UN-MENAMAIS onderzoek over seksueel geweld in België werd de prevalentie van seksueel geweld bij personen met een beperking en/of chronische ziekte in vergelijking met personen zonder beperking/chronische ziekte in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat:

  • Personen met een beperking proportioneel vaker blootgesteld worden aan hands-on seksueel geweld (seksueel misbruik of aantasting van de seksuele integriteit, poging tot verkrachting, verkrachting) in vergelijking met personen zonder beperking. Zo’n 40% gaf aan reeds hands-on seksueel geweld te hebben ervaren.
  • Personen met een beperking zochten wel vaker formele hulp op dan personen zonder beperking, maar dit betreft nog altijd slechts 15% van het aantal slachtoffers.

Download het rapport “Personen met een beperking en seksueel geweld”(PDF bestand opent in nieuw venster)

Statistiek Vlaanderen-rapport ‘maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap’ (2022)

In dit SV-rapport wordt aan de hand van een brede waaier van statistieken, gebaseerd op zowel administratieve gegevens als resultaten van bevolkingsenquêtes, een beeld geschetst van de maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap in Vlaanderen. Dit rapport is ook beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal en eenvoudig te lezen tekst met voorleesfunctie.

Download het rapport “Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap”

Horizontaal beleid

Volwaardige inclusie van personen met een handicap is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Vlaamse beleidsdomeinen. Samenwerking met, en coördinatie vanuit de andere beleidsdomeinen is daarvoor belangrijk. Dit gebeurt via het horizontaal gelijkekansenbeleid.

Met het plan samenleven worden lokale besturen ondersteund om het horizontale beleid te implementeren op lokaal niveau, dicht bij de burger. Zo vestigen acties 9, 10, 23 en 24 van het plan de aandacht op een beleid voor personen met een handicap.

Beleidsdocumenten

Specifieke beleidsdocumenten gericht op het thema handicap, naast de beleidsdocumenten terug te vinden bij werking & beleid en onze regelgeving:

Subsidieaanvraag

De projectronde Gelijke Kansen biedt jaarlijks de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor projecten die:

  • de doelgroep zelf emanciperen en empoweren in het inclusieverhaal;
  • de kracht tonen van inclusie en de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen inspireren met goede praktijken;
  • het brede publiek inzicht geven in het belang en de rijkdom van inclusie;
  • de stereotypes die leven rond mensen met een handicap ontkrachten;
  • inclusief onderwijs in Vlaanderen versterken;
  • de transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt voor deze groep versterken;
  • een inclusieve arbeidsmarkt en arbeidsomgeving stimuleren;
  • inclusief samenleven in de maatschappij, ondersteunen of realiseren.

Lokale besturen kunnen intekenen op acties van het Plan Samenleven om ondersteuning te krijgen voor een beleid gericht op personen met een handicap.