Personen met een handicap zijn personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.
VID

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2006)

Projecten in de kijker

Inclusief Samenleven en Handicap

Deze projectoproep werd gelanceerd met als doelstelling om in te zetten op inclusie als uitgangspunt voor mensen met een handicap. De bedoeling is om ruimte te creëren voor projecten die de realisatie van deze beleidsdoelstelling dichterbij brengen. De oproep geeft een impuls aan projecten die het inclusief samenleven versterken en die potentieel een brede dynamiek op gang kunnen brengen.

Projecten Oproep Handicap en Inclusie
ProjectSamenvattingPeriode
Samen streamen naar een betere toekomst - DisABILITY Filmfestival vzwHet Disability Filmfestival breidt de jaarlijkse fysieke vertoning van films waarin personen met een beperking het hoofdrol spelen uit naar parallelle filmstreamings op meerdere locaties in verschillende Vlaamse provincies. Zodoende verdubbelt het aantal filmbezoekers in de volgende 12de editie die doorgaat van 9 tot 14 mei 2022.15/1/2022 -
15/6/2022
De Genereuze samenscholing - Hart voor Handicap - de Genereuzen vzwHet betreft een project dat inclusie voor leerlingen met een beperking wil realiseren door klassen in het inclusieve en het buitengewoon onderwijs samen te brengen. De klassen werken gedurende vier halve dagen samen rond thema’s als natuur, kunst, feest, … wat de basis legt voor een inclusieve mindset bij alle deelnemende leerlingen.1/1/2022 -
31/12/2023
Naar een professionele en kwalitatieve ondersteuning van seksuele gezondheid voor personen met een beperking via gevormde seksuele dienstverleners - Aditi vzwDit project speelt in op de essentiële noden van mensen met een beperking rond het thema seksualiteit door het verder professionaliseren én het vergroten van de pool aan seksuele dienstverleners die inspelen op seksuele noden. Concreet zet het project in op diverse vormen van opleiding, coaching en intervisie op maat van seksuele dienstverleners.1/1/2022 - 31/12/2023
De witte loper naar een inclusiever lokaal beleid. Stem geven aan mensen die zich beperkt voelen door hun handicap. Stapstenen naar een duurzaam en bestendig inclusie- en kansenbeleid - InclusieAmbassade vzwDit project bouwt verder op de campagne ‘Burgemeesters voor Iedereen’ (2018) en geeft inzicht - via survey - in de engagementen die burgemeesters tijdens de beleidsperiode 2019 - 2024 zijn aangegaan om van hun stad of gemeente een meer inclusieve plek te maken. Het project zet in op diverse acties om de lokale besturen te motiveren om daarmee verder aan de slag te gaan in de volgende verkiezingen.1/3/2022-30/11/2023
Ouders met een verstandelijke beperking en hun jonge kinderen: praktijkgericht model voor inclusief samenleven vanuit haalbaar ouderschap - CIG Nestel vzwHet betreft een empowerend project dat inclusie voor gezinnen met een verstandelijke beperking wil realiseren door een geïntegreerd begeleidingsmodel op hun maat uit te werken dat tegemoet komt aan hun specifieke opvoedingsvragen. Het model bundelt de versnipperde expertise die er vandaag bestaat met focus op de beperking én met focus op opvoeding van kinderen. Het begeleidingsmodel wordt verder verspreid binnen de sector.10/01/2022 - 31/12/2023

Project ‘Steunpunt voor inclusie’

Het ‘Steunpunt voor Inclusie’ werd opgericht om ouders en hun kinderen met een handicap te ondersteunen zodat zij zelf het inclusietraject in handen kunnen nemen. Het Steunpunt begeleidt hen via o.m. trajectbegeleiding op maat, laagdrempelige en toegankelijke informatie, uitwisseling van (ouder)ervaringen via ontmoetingsmomenten, maar ook via bemiddeling en het zoeken naar concrete oplossingen voor specifieke inclusievragen.

Website Ouders voor Inclusie ((opent in nieuw venster))

Project Cultuursensitieve zorg bij personen met een handicap (CuSeHa)

De doelstelling van dit project ((opent in nieuw venster)) is om personen op het kruispunt van een handicap en migratieachtergrond beter te bereiken en om de drempels tot zorg en ondersteuning weg te nemen in Brussel. Dit project werd opgezet in samenwerking met het beleidsdomein Welzijn (VAPH).

Recente onderzoeken en monitoren

 • Statistiek Vlaanderen-rapport ‘maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap’ (2022)

  In dit SV-rapport ((opent in nieuw venster)) wordt aan de hand van een brede waaier van statistieken, gebaseerd op zowel administratieve gegevens als resultaten van bevolkingsenquêtes, een beeld geschetst van de maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap in Vlaanderen. Dit rapport is ook beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal en eenvoudig te lezen tekst met voorleesfunctie.

 • Onderzoek naar Seksueel Georiënteerd Geweld bij Vrouwen met een Beperking (2018) (PDF bestand opent in nieuw venster)

  In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Universiteit Gent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap. Het onderzoeksrapport werd opgeleverd in 2018.

Horizontaal beleid

Volwaardige inclusie van personen met een handicap is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Vlaamse beleidsdomeinen. Samenwerking met, en coördinatie vanuit de andere beleidsdomeinen is daarvoor belangrijk. Dit gebeurt via het horizontaal gelijkekansenbeleid.

Met het plan samenleven ((opent in nieuw venster)) worden lokale besturen ondersteund om het horizontale beleid te implementeren op lokaal niveau, dicht bij de burger. Zo vestigen acties 9, 10, 23 en 24 van het plan de aandacht op een beleid voor personen met een handicap.

Subsidieaanvraag

De projectronde Gelijke Kansen biedt jaarlijks de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor projecten die:

 • de doelgroep zelf emanciperen en empoweren in het inclusieverhaal;
 • de kracht tonen van inclusie en de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen inspireren met goede praktijken;
 • het brede publiek inzicht geven in het belang en de rijkdom van inclusie;
 • de stereotypes die leven rond mensen met een handicap ontkrachten;
 • inclusief onderwijs in Vlaanderen versterken;
 • de transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt voor deze groep versterken;
 • een inclusieve arbeidsmarkt en arbeidsomgeving stimuleren;
 • inclusief samenleven in de maatschappij, ondersteunen of realiseren.

Lokale besturen kunnen intekenen op acties van het Plan Samenleven om ondersteuning te krijgen voor een beleid gericht op personen met een handicap.