Voorwaarden

 • Het sociaal tarief geldt enkel voor het waterverbruik in een gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven) en als de gezinsleden officieel ingeschreven zijn op dit adres.
 • Als er een gemeenschappelijke factuur is voor verschillende gezinnen, zoals in appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke watermeter of in een woonzorgcentrum, dan ontvangt het gezin – ter vervanging – een compensatie.
 • Het sociaal tarief wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort tot een van deze categorieën:
  • gepensioneerden die van de Federale Pensioendienst (FPD)
  • personen die van het OCMW een leefloon of een levensminimum krijgen
  • personen met een handicap die
  • ouderen die een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgen van de Zorgkas (vroegere THAB, Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).
 • Hebt u op 1 januari van een kalenderjaar recht op een van de bovenstaande tegemoetkomingen? Dan hebt u voor dat jaar recht op het sociaal tarief. Als u pas in de loop van het jaar recht krijgt op een van deze tegemoetkomingen, dan krijgt u geen sociaal tarief voor dat jaar.

Een uitkering van het ziekenfonds geeft geen recht op het sociaal tarief voor water.

Procedure

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door uw waterbedrijf.

Denkt u dat u wel in aanmerking komt voor het sociaal tarief, omdat u aan de voorwaarden voldoet, maar krijgt u dat niet? Dan kunt u het zelf aanvragen bij uw waterbedrijf.

Stuur daarvoor één van de onderstaande attesten naar uw waterbedrijf. Doe dit uiterlijk op 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is. Als u nog wacht op het attest, vraag het sociaal tarief dan al aan en stuur het attest later op. Het sociaal tarief kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

 • Een attest van de Federale Pensioendienst, waaruit blijkt dat u een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgt (vroeger gewaarborgd inkomen voor bejaarden)
 • Een attest van het OCMW waaruit blijkt dat u een leefloon of een levensminimum krijgt
 • De brief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat u als persoon met een handicap een inkomensvervangende tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming krijgt.
 • Het attest van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming waaruit blijkt dat u een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt (vroegere THAB of Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Financieel voordeel

 • Het sociaal tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief. U krijgt dus een korting van 80% op alle onderdelen van uw waterfactuur.
 • De compensatie is een forfaitair bedrag. De grootte van het bedrag hangt af van het aantal gezinsleden. Per persoon gaat men uit van 30 kubieke meter waterverbruik. U krijgt een bedrag dat overeenkomt met 80% korting op dit verbruik. Dat bedrag betaalt het waterbedrijf rechtstreeks uit aan het gezinshoofd. Voor meer info, neem contact op met uw waterbedrijf.

Uitzonderingen

Bent u beschermde klant, maar komt u niet in aanmerking voor het sociaal tarief voor water? Dan kunt u wel genieten van enkele andere voordelen.

Veelgestelde vragen