Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overgangsmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof Stikstof in Vlaanderen

Overgangsmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof

Er is een mogelijkheid tot verlenging van milieu- of omgevingsvergunningen met stikstofimpact tot 31 december 2024 (zowel ammoniak als NOx).

Verlenging van de milieu- of omgevingsvergunning tot en met 31 december 2024

De vergunningstermijn van milieu- en omgevingsvergunningen met stikstofimpact (zowel ammoniak als NOx) wordt verlengd tot en met 31 december 2024, op voorwaarde dat daarvoor een verzoek bij de bevoegde overheid ingediend wordt. Het decreet voor de verlenging van de vergunningstermijn werd gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 16 januari 2024(opent in nieuw venster). Het gaat om milieu- en omgevingsvergunningen die vervallen in 2024 of vervallen zijn in 2021, 2022 en 2023.

De verlenging geldt van rechtswege voor veehouders en mestverwerkers die gebruikmaakten van de eerste verlengingsregeling en waarvan de termijn al was verlengd tot 31 december 2023. Zij moeten geen verzoek tot verlenging indienen.

Ook is bepaald dat de stedenbouwkundige handeling in stand mag gehouden of de ingedeelde inrichting of activiteit verder mag geëxploiteerd worden na de einddatum in afwachting van een definitieve beslissing over de hernieuwingsaanvraag, op voorwaarde dat deze vergunningsaanvraag voor de einddatum van de vergunning wordt ingediend.

Extern salderen

Publieke inspraak

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 liep de publieke inspraak over de kennisgevingsnota van de plan-MER extern salderen. In die nota staat onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. Iedereen kon opmerkingen geven of alternatieven voorstellen. Het Team Mer zal, rekening houdend met de adviezen en inspraak, richtlijnen opmaken voor de opmaak van het plan-MER.

Afwegingskader en randvoorwaarden extern salderen

In afwachting van een plan-MER verscheen op 12 december 2023 een ministeriële omzendbrief over het extern salderen (directe emissieruil).

De omzendbrief bevat het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de toepassing van extern salderen bij vergunningsaanvragen met een stikstofimpact. De omzendbrief trad in werking op hetzelfde ogenblik als het Stikstofdecreet, namelijk op 23 februari 2024.