Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vraag en antwoord Stikstof in Vlaanderen

Vraag en antwoord

Stikstofdecreet

Op 23 februari 2024 trad het decreet over de programmatische aanpak stikstof in werking. Hieronder vindt u antwoorden op de meestgestelde vragen.

Vergunningsprocedure

Kan de vergunning voor onbepaalde duur verlengd worden conform de vergunde dieraantallen of enkel conform de referentiesituatie 2021?

PAS-referentie 2030 voor rundvee, varkens en pluimvee

Welke voorwaarden (reductie%) zullen hier van toepassing zijn? Of zal de PAS-referentie 2030 vrij in te vullen zijn?
Enerzijds moet hier dus 60% gereduceerd worden in de niet AEA-stal en anderzijds kan er uitgebreid worden volgens het beoordelingskader. Kan die uitbreiding in de niet AEA-stal waar volgens de PAS-ref 2030 eerst 60% moet gereduceerd worden?

Impactscore

Rundvee

Heeft dat bedrijf een PAS-referentie 2030? Kunnen dergelijke bedrijven een nieuwe vergunning aanvragen, enerzijds om de bestaande toestand te hervergunnen en anderzijds voor nieuwbouwplannen?

Pluimvee

De gemiddelde veebezetting in 2021 verhoogd met het leegstandspercentage is lager dan de vergunde dierplaatsen.

Varkens

De gemiddelde veebezetting in 2021 verhoogd met het leegstandspercentage is lager dan de vergunde dierplaatsen.
Enerzijds moet hier dus 60% gereduceerd worden in de niet AEA-stal en anderzijds kan er uitgebreid worden volgens het beoordelingskader. Kan die uitbreiding in de niet AEA-stal waar volgens de PAS-ref 2030 eerst 60% moet gereduceerd worden?

Gemengde veehouderij

Wat zijn de verplichtingen voor gemengde bedrijven met rundvee en varkens als ze een langdurige vergunning wensen?

Biologische veehouderij

Mestverwerkingsinstallaties

Of is dit ook van toepassing op alle bedrijven die bewerking toepassen?

Industrie

Of enkel de totale uitstoot (mobiliteit + stationaire bronnen) tijdens de aanlegfase?

Mobiliteit

Passende beoordeling

Is voor dergelijke projecten en passende beoordeling op basis van de decretale voorwaarden voldoende (zogenaamde passende beoordeling light) of zal dit een passende beoordeling zijn op basis van het aftoetsen van de meerwaardetrend?

Piekbelasters

Maatwerkgebieden

Nulbemesting

Nutriëntenemissierechten

Flankerend beleid

Algemene vragen over stikstof en de stikstofmaatregelen

Hieronder vindt u vragen en antwoorden naar aanleiding van het Vlaamse stikstofplan 2023.

Algemeen

Over cijfers, metingen en berekeningen

Over de stikstofmaatregelen

Natura 2000

Natuurherstel in de Kalmthoutse Heide

Gehoord in de media

Voeding

Tewerkstelling