Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen

Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen

U kunt als gemeente subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

School en schoolomgeving

Met schoolomgeving wordt een straal van 100 meter rond de schooltoegang bedoeld, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter.

Afhankelijk van de grootte van het schooldomein en de ligging van de schooltoegangen en de scholen zelf, zijn verschillende situaties mogelijk:

 1. U kunt de maatregelen van meerdere scholen in 1 schoolomgeving opnemen
 2. U kunt de maatregelen in de buurt van 1 school in meerdere schoolomgevingen opnemen.

Houd er rekening mee dat een aanvraag steeds maximaal 10 schoolomgevingen omvat.

Aanvrager

De gemeente vraagt de subsidie aan. De gemeente is de opdrachtgever voor de projecten.

Projecten die in aanmerking komen

 • De projecten worden uitgevoerd in de schoolomgeving. Met schoolomgeving wordt een straal van 100 meter rond de schooltoegang bedoeld, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter.
 • De projecten zijn erop gericht de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren.

De subsidie geldt enkel voor kleine projecten. Die projecten moeten worden uitgevoerd binnen de 6 maanden nà de dag van beslissing tot toekenning van de subsidie.

De subsidies zijn niet voor grotere herinrichtingsprojecten, zoals bedoeld in artikel 29 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid(opent in nieuw venster).

Tips en richtlijnen

Wil u een subsidie aanvragen om schoolomgevingen in uw gemeente verkeersveiliger te maken? Lees dan zeker de tips en richtlijnen in verband met de subsidieaanvraag en projecten in uw gemeente.

Gesubsidieerde kosten

Kosten die in aanmerking komen

 • Uitgaven voor verkeerssignalisatie
 • Uitgaven voor kleinere infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid in de schoolomgeving verhogen
 • Materiaal- en plaatsingskosten.

Kosten die niet in aanmerking komen

 • Toezicht- en studiekosten
 • In geval van scan- en beloningssystemen voor fietsers en/of voetgangers:
  • Algemene instapkosten
  • Software en software-onderhoud
  • Infovergaderingen
  • Toezicht
  • Eventuele beloningen.

Subsidieaanvraag

U kunt als gemeente per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingen op uw grondgebied. U moet uw aanvraag vóór het einde van het lopende jaar indienen. Houd er rekening mee dat de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen.

Als de aanvraag betrekking heeft op een gewestweg, hebt u vooraf een schriftelijk akkoord nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat akkoord moet u toevoegen aan uw aanvraag.

Lees alle richtlijnen voor gewestwegen.(opent in nieuw venster)

Algemeen principe: aanvraag vóór de werken van start gaan

Subsidies voor veiligere schoolomgevingen kunt u strikt gezien enkel aanvragen voor::

 • werken die nog moeten worden uitgevoerd. Houd er in dat geval rekening mee dat de werken niet van start mogen gaan vóór de datum van de toekenning van de subsidie.

De subsidie wordt dus vooraf aangevraagd.

Procedure

 • Stap 2

  Vul uw subsidieaanvraag in

  De subsidieaanvraag bevat minstens de volgende informatie:

  1. omschrijving van het project
  2. kostenraming
  3. voorziene start- en einddatum van de werken
  4. akkoord van de domeinbeheerder op het domein van wie de werken worden uitgevoerd, als dat niet de gemeente zelf is
  5. gemeenteraadsbeslissing of beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot aanvraag van de subsidie
  6. overzichtelijk plan op schaal waarop duidelijk aangegeven is welke scholen (inclusief hun toegangen) deel uitmaken van het project en waar welke maatregelen voor de schoolomgeving zullen worden uitgevoerd
  7. gegevens van de aanvrager met inbegrip van het rekeningnummer waarop de subsidie moet worden gestort.
 • Stap 3

  Dien uw formulier digitaal in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 • Stap 4

  Uw subsidie wordt toegekend

  Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken onderzoekt vervolgens uw dossier. Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de subsidievoorwaarden, beslist de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken of de subsidie wordt toegekend (op voorwaarde dat er beschikbare middelen zijn in de begroting).

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximum van 25.000 euro (inclusief btw) per schoolomgeving.

Als een project voor een schoolomgeving meer dan 50.000 euro kost, wordt de bijdrage vanuit het verkeersveiligheidsfonds beperkt tot 25.000 euro.

Uitbetaling

Na toekenning van de subsidie wordt al een eerste schijf van 50% van het subsidiebedrag uitbetaald. De tweede schijf volgt op basis van de afrekening van de kosten. Op basis van die finale afrekening bepaalt het departement het saldo van de subsidie en betaalt het departement uit.

De bewijsstukken van die kosten en de finale afrekening van het project moet de gemeente uiterlijk 2 maanden na de uitvoering van het project bezorgen aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Het eigenlijke saldo van de subsidie wordt dus bepaald op basis van de indiening van de reële afrekening, aangezien er een verschil kan zijn met wat initieel geraamd werd. Let wel, de uiteindelijke subsidie mag niet meer dan 25% boven de op basis van de raming bepaalde subsidie liggen en mag per schoolomgeving nooit het maximumbedrag van 25.000 euro overschrijden.

Terugvordering

Als de gemeente 8 maanden na de toekenning van de subsidie (uitvoering binnen de 6 maanden na toekenning en indiening van de afrekening binnen de 2 maanden na uitvoering) geen afrekening bezorgd heeft aan het departement, vordert het departement de subsidie die al uitbetaald is terug van de gemeente.

Inspiratiebundel veilige schoolomgeving

In deze inspiratiebundel kunt u voorbeelden vinden om een schoolomgeving verkeersveiliger te maken.