Aanvrager

De gemeente vraagt de subsidie aan. De gemeente is de opdrachtgever voor de projecten.

Projecten die in aanmerking komen

 • De projecten worden uitgevoerd in de schoolomgeving. Met schoolomgeving wordt een straal van 100 meter rond de schooltoegang bedoeld, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter.
 • De projecten zijn erop gericht de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren.

Ontdek enkele tips en richtlijnen voor veiligheidsmaatregelen in schoolomgevingen.

De subsidie geldt enkel voor kleine projecten. Die projecten moeten worden uitgevoerd binnen de 6 maanden nà de dag van beslissing tot toekenning van de subsidie.

De subsidies zijn niet voor grotere herinrichtingsprojecten, zoals bedoeld in art. 26/10 en 26/12 van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid (opent in nieuw venster).

Kosten die in aanmerking komen

Kosten in aanmerking voor de subsidie

De volgende uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie, op voorwaarde dat ze vanaf 1 januari 2019 zijn verricht:

 • Uitgaven voor verkeerssignalisatie
 • Uitgaven voor kleinere infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid in de schoolomgeving verhogen
 • Materiaal- en plaatsingskosten.

Kosten niet in aanmerking voor de subsidie

 • Toezicht- en studiekosten
 • In geval van scan- en beloningssystemen voor fietsers en/of voetgangers:
  • Algemene instapkosten
  • Software en software-onderhoud
  • Infovergaderingen
  • Toezicht
  • Eventuele beloningen.

Subsidieaanvraag

U kunt als gemeente per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingen op uw grondgebied. U moet uw aanvraag vóór het einde van het lopende jaar indienen. Houd er rekening mee dat de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen.

Algemeen principe: aanvraag vóór de werken van start gaan

Subsidies voor veiligere schoolomgevingen kunt u strikt gezien enkel aanvragen voor::

 • werken die nog moeten worden uitgevoerd. Houd er in dat geval rekening mee dat de werken niet van start mogen gaan vóór de datum van de toekenning van de subsidie. Als dat toch gebeurt, is dat een financieel risico voor uw gemeente,
 • werken die zijn uitgevoerd tussen 1 januari 2019 en 27 mei 2019 (overgangsmaatregel (opent in nieuw venster)).

De subsidie wordt dus in de regel voorafgaandelijk aangevraagd (op de overgangsmaatregel na).

Eénmalige regeling tot 31 januari 2020 voor dossiers 2019

Steden en gemeenten kunnen uitzonderlijk tot en met 31 januari 2020 een dossier indienen voor werken reeds uitgevoerd in 2019. Dit is een éénmalige regeling voor 2019, omdat er initieel enige onduidelijkheid bestond over de correcte timing voor het indienen van een dossier.
De Vlaamse overheid wil de inspanningen die door de gemeenten in 2019 geleverd zijn voor het veiliger maken van de schoolomgevingen graag ondersteunen, en stelt daarom deze éénmalige regeling in. Vanaf 2020 geldt enkel het algemene principe: subsidies worden aangevraagd vóór de werken van start gaan.

Procedure

De subsidie wordt aangevraagd met het aanvraagformulier (opent in nieuw venster). U stuurt het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar subsidies.veilige.schoolomgevingen@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken onderzoekt de naleving van de voorwaarden. Als de aanvraag volledig is en voldoet aan de subsidievoorwaarden, beslist de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, of de subsidie wordt toegekend, op voorwaarde dat er beschikbare middelen zijn in de begroting.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximum van 25.000 euro (inclusief btw) per schoolomgeving.

Als een project voor een schoolomgeving meer dan 50.000 euro kost, wordt de bijdrage vanuit het verkeersveiligheidsfonds beperkt tot 25.000 euro.

Uitbetaling

Na toekenning van de subsidie wordt al een eerste schijf van 50% van het subsidiebedrag uitbetaald. De tweede schijf volgt op basis van de afrekening van de kosten. Op basis van die finale afrekening bepaalt het departement het saldo van de subsidie en betaalt het departement uit.

De bewijsstukken van die kosten en de finale afrekening van het project moet de gemeente uiterlijk 2 maanden na de uitvoering van het project bezorgen aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

Het eigenlijke saldo van de subsidie wordt dus bepaald op basis van de indiening van de reële afrekening, aangezien er een verschil kan zijn met wat initieel geraamd werd. Let wel, de uiteindelijke subsidie mag niet meer dan 25% boven de op basis van de raming bepaalde subsidie liggen en mag per schoolomgeving nooit het maximumbedrag van 25.000 euro overschrijden.

Terugvordering

Als de gemeente 8 maanden na de toekenning van de subsidie (uitvoering binnen de 6 maanden na toekenning en indiening van de afrekening binnen de 2 maanden na uitvoering) geen afrekening bezorgd heeft aan het departement, vordert het departement de subsidie die al uitbetaald is terug van de gemeente.

Regelgeving