Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Beroep tegen weigering of intrekking

Toelating tot arbeid - Beroep tegen weigering of intrekking

Wat kan u doen als u het niet eens bent met de weigerings- of intrekkingsbeslissing omtrent uw aanvraag toelating tot arbeid voor bepaalde of onbepaalde duur?

Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • U kan een nieuwe aanvraag indienen, volledig en/of met nieuwe elementen, die wordt dan opnieuw onderzocht.
  • U kan als werknemer een nieuwe werkgever zoeken die een nieuwe aanvraag voor een toelating tot arbeid van bepaalde duur indient.
  • U kan beroep aantekenen tegen de weigeringsbeslissing of de intrekkingsbeslissing.

Wie kan beroep aantekenen?

  • De buitenlandse werknemer die wettig in België verblijft en van wie de arbeidskaart wordt geweigerd of ingetrokken

en/of

  • De werkgever van wie de aanvraag tot toelating tot arbeid (met gecombineerde vergunning of arbeidskaart) voor diens werknemer wordt geweigerd of waarvan de gegeven toelating tot arbeid met gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor diens werknemer wordt ingetrokken

Hoe beroep aantekenen: procedure

Een beslissing tot weigering of intrekking ontvangt u via aangetekend schrijven.

Indien u beslist om in beroep te gaan, verstuurt u dit beroep per aangetekend schrijven en dit binnen één maand na kennisgeving van de beslissing tot weigering of intrekking.

Het beroep dient gemotiveerd te zijn en opgesteld te zijn in één van de drie landstalen.

U kan het beroepschrift zelf opstellen. Als werknemer voegt u een kopie van uw huidig geldig Belgisch verblijfsdocument toe, aangezien u een legaal verblijf in België op het moment van het indienen van het beroep moet kunnen bewijzen.

U kan zich ook laten vertegenwoordigen door een advocaat of mandataris die u vrij kiest. Deze kan dan voor u het beroep indienen.

In het beroepschrift argumenteert u waarom u niet akkoord gaat met de beslissing en voegt u bewijzen toe die van belang zijn om de argumenten te ondersteunen.

Het beroep wordt aangetekend bij de bevoegde Vlaamse Minister:

Vlaamse minister

bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid, Departement Werk en Sociale Economie

Dienst Economische Migratie

Koning Albert II laan 35 bus 20

1030 Brussel.

U kan geen beroep aantekenen door een beroepsschrift via e-mail te versturen, enkel het aangetekend schrijven telt.

Voor de administratieve verwerking vragen wij u om een digitale versie van het beroepschrift in een ‘Office’-formaat (MS Word, Apple iWork, Google docs, ...) of als PDF met kopieerbare inhoud te mailen naar beroep.arbeidskaart@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Wat gebeurt er als het beroepschrift ingediend is?

U krijgt een ontvangstmelding van het beroep via e-mail van zodra de aangetekende zending ontvangen is.

De Minister legt het beroep voor aan de Dienst Economische Migratie en vraagt advies.

De Dienst Economische Migratie onderzoekt of het beroep voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voorwaarden (bv. werd het beroep tijdig aangetekend, etc.).

Indien het beroep ontvankelijk is, start de Dienst Economische Migratie het onderzoek “ten gronde”. Het kan zijn dat er bijkomende informatie wordt gevraagd of er kan bijkomende informatie opgevraagd worden bij externe diensten.

Zodra alle informatie is verzameld (nl. in voorkomend geval van de externe diensten, het advies van de Dienst Economische Migratie, etc.) zal de Minister een beslissing nemen.

De beslissing van de Minister wordt per aangetekend schrijven overgemaakt aan de insteller van het beroep.

Bij een positieve beslissing wordt er een nieuwe toelating tot arbeid genomen door de dienst economische migratie, die vervolgens aan de dienst vreemdelingen zaken wordt bezorgd voor verdere opvolging van het dossier en beslissing inzake gecombineerde vergunning.

Hoelang duurt een beroep?

Een exacte tijdsduur kan er niet gegeven worden aangezien dit afhangt van verschillende elementen die in het dossier worden onderzocht. Wanneer extern informatie opgevraagd wordt dan heeft dit effect op de doorlooptijd.

Er wordt steeds alles in het werk gesteld om het beroepsdossier zo spoedig mogelijk te behandelen.

Waar kan ik terecht voor eventuele vragen over mijn beroepsdossier?

U kan contact opnemen met de Dienst Economische Migratie via het emailadres beroep.arbeidskaart@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Wat als ik een beslissing ontvangen heb dat mijn aanvraag tot toelating tot arbeid onontvankelijk is verklaard? Is dit ook een weigering?

Neen, een onontvankelijkheidsbeslissing wordt genomen omdat niet alle vereiste documenten tot het bekomen van een toelating tot arbeid in het dossier aanwezig zijn. In dergelijk geval wordt de aanvraag niet inhoudelijk behandeld.

Het heeft dus geen zin om bijkomende documenten en/of informatie aangaande deze aanvraag te bezorgen. Indien u de ontbrekende documenten heeft bekomen, dient u een nieuwe aanvraag in via het portaal ‘working in Belgium’(opent in nieuw venster), waarbij alle vereiste documenten voor de aanvraag tot toelating tot arbeid gevoegd worden.

U kan geen beroep aantekenen tegen een onontvankelijkheidsbeslissing.

Er is wel een beroep mogelijk bij de Raad van State. Dit betreft een administratief beroep dat binnen de 60 dagen te rekenen vanaf deze kennisgeving van de negatieve beslissing dient te worden aangetekend (cfr. artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State).

Het verzoekschrift dient aan verschillende vormvoorwaarden te voldoen die terug te vinden zijn in de gecoördineerde wetten van de Raad van State. Het verzoekschrift verstuurt u naar Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Wat gebeurt er met mijn recht op verblijf tijdens de beroepsprocedure?

Hiervoor dient u de federale Dienst Vreemdelingenzaken te contacteren(opent in nieuw venster).

Lees deze pagina in: