Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw bewoond is of niet, en het maakt evenmin uit of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet. Wel moet er altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en moet het gebouw een voldoende laag E-peil hebben. Een E-peil wordt enkel berekend voor nieuwbouw (of gelijkgesteld) of na een ingrijpende energetische renovatie (IER). Het wordt na beëindiging van de werken berekend, officieel vastgesteld door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en staat vermeld op het 'EPC Bouw'.
De toekenningsvoorwaarden van de vermindering worden hieronder in detail besproken.

Voorwaarden: gebouwen waarvoor de vermindering kan worden toegekend

Voorwaarden en bedrag: afhankelijk van het E-peil

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar. Drie factoren bepalen hoe groot de vermindering is en hoe lang ze toegekend blijft:

  • wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
  • gaat het over een nieuwbouw (of gelijkgesteld) of over een ingrijpende energetische renovatie?
  • hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?

    Het berekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw. Alleen het oorspronkelijk E-peil op het EPC Bouw is bepalend voor de vermindering. Als u na de vaststelling van het E-peil nog extra maatregelen neemt om het gebouw nog energiezuiniger te maken, dan heeft dat geen invloed meer op de toekenning van de vermindering.

Procedure

De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U moet er dus zelf niets voor doen. Als u meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op uw aanslagbiljet, kunt u bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van uw 'EPC Bouw' en een kopie van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het 'EPC Bouw'. Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten.

Voorbeeld: Het 'EPC Bouw' werd uitgereikt op 10-6-2014. De vermindering werd voor de eerste keer toegekend op het aanslagbiljet van 2015.

Voorbeeld: X verkrijgt in 2009 een E-peil van E60 voor zijn woning. Vanaf aanslagjaar 2010 tot en met aanslagjaar 2019 krijgt hij voor deze woning een vermindering van de onroerende voorheffing van 20%. In 2015 verkoopt X de woning aan Y. Y zal de vermindering van de onroerende voorheffing van 20% verder kunnen genieten voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019.