Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Titel 4. Overgangs- en opheffingsbepalingen

Titel 4 bevat Art. I 17 tot en met Art. I 22

Art. I 17

§ 1 - opgeheven[27]

§ 2. De functies vermeld in artikel I 4, § 1, tweede lid, worden ook uitgedrukt in graden in afwachting van de koppeling van functies aan loopbanen en beloning[27].

Art. I 18

- Opgeheven[6]

Art. I 19

De gevallen van beroep ingesteld bij een raad van beroep voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verdergezet volgens de op die datum van kracht zijnde reglementering.

De definitieve uitspraak na beroep gebeurt overeenkomstig dit besluit.

Art. I 20

De aanstellingen in een hoger ambt eindigen op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. I 20bis

- Opgeheven[13]

Art. I 21

§ 1.[2] In afwijking van artikel I 16, eerste lid, heeft de ambtenaar die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn functie onderbroken heeft voor het opnemen van een in dit artikel vermelde andere functie of verlof, een recht op terugkeer naar de oorspronkelijke betrekking, tot het tijdstip van verlenging of beëindiging van de afwezigheid voor het opnemen van die welbepaalde functie of van het lopend verlof.

§ 2. - opgeheven[9]

Art. I 22

Opgeheven wordt - onverminderd artikel I 19:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002

Art. I 23

In afwijking van artikel I 2, 19°, en artikel I 4, §1bis, kan de selector voor entiteiten die nog niet zijn aangesloten op de gemeenschappelijke dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel, tot 1 januari 2024 ook nog een ander professioneel orgaan zijn dan het Agentschap Overheidspersoneel.[74]