Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel XII. Algemene opheffings-, overgangs- en slotbepalingen Inhoudstafel statuut

Deel XII. Algemene opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene opheffingsbepalingen

Hoofdstuk 1 bevat Art. XII 1 tot en met Art. XII 3

Art. XII 1

Opgeheven wordt wat de rechtspositie van het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreft, het navolgend besluit:[2]

  • het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals het werd gewijzigd.

Art. XII 2

§ 1. [9]Het hieronder vermelde besluit wordt opgeheven[9], voor de entiteiten, raden en instelling, die reeds in werking zijn getreden op de datum van inwerkingtreding van dit besluit en op de datum dat de entiteit of raad in werking treedt voor de entiteiten en raden die na de datum van inwerkingtreding van dit besluit in werking treden:[2]

  • het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, zoals het werd gewijzigd;

De hieronder vermelde besluiten worden behouden[9], met uitzondering van de artikelen die een materie betreffen die door dit besluit geregeld wordt en die worden opgeheven:

- opgeheven[9]
het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2002 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals het werd gewijzigd
- opgeheven[18]
- opgeheven[9]
- opgeheven[18]
- opgeheven[18]
- opgeheven[18]
- opgeheven[9]
- opgeheven[9]
10°- opgeheven[18]
11°- opgeheven[18]
12°- opgeheven[9]
13°- opgeheven[9]

§ 2. Wat de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse openbare instellingen betreft, worden de navolgende besluiten behouden, met uitzondering van de artikelen die een materie betreffen die door dit besluit geregeld wordt doch met toepassing van de artikelen die verplichtingen inhouden in toepassing van de ziekenhuiswetgeving, wat betreft het daarin voorgeschreven advies:

  • besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2005 houdende instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het openbaar psychiatrisch ziekenhuis te Geel
  • besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2005 houdende instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het openbaar psychiatrisch ziekenhuis Rekem

Art. XII 3

Opgeheven wordt[9] het navolgend besluit:[2]

  • het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals het werd gewijzigd
  • het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, zoals het werd gewijzigd[14].[12]
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijk ontvangers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 februari 2006, 14 november 2008, 3 april 2009, 4 september 2009, 26 maart 2010.[18]

Hoofdstuk 1bis. Algemene overgangsbepalingen

Hoofdstuk 1bis bevat Artikel XII 3bis

Art. XII 3bis

[49] opgeheven[73]

Hoofdstuk 2. Algemene slotbepalingen

Hoofdstuk 2 bevat Art. XII 4 tot en met Art. XII 7

Art. XII 4

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006 voor de personeelsleden die krachtens de migratiebesluiten toegewezen zijn aan de entiteiten, raden of instelling die op deze datum juridisch inwerkingtreden. Dit besluit treedt vervolgens gefaseerd in werking in overeenstemming met de juridische inwerkingtredingsdata van deze entiteiten, raden of instelling voor het personeel dat gemigreerd werd naar deze entiteiten, raden of instelling.

Tot deze inwerkingtredingsdata zijn de bestaande rechtspositieregelingen van toepassing op het personeel dat nog niet gemigreerd werd naar de entiteiten, raden of instelling.

Art. XII 5

Volgende besluiten treden in werking op 1 januari 2006:

  • het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen;
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden.

Art. XII 6

Dit besluit mag worden aangehaald als “Vlaams personeelsstatuut” en afgekort als “VPS”.

Art. XII 7

De Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 januari 2006

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Yves LETERME

De Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,

Geert BOURGEOIS