Beschrijving

  Heffing

  • Schenkbelasting
  • Verdeelrecht
  • Verkooprecht

  Vlaamse Codex Fiscaliteit

  • 3.3.3.0.1.

  Standpunt

  Uitzonderlijk zal de belastingverhoging wegens tekortschatting, voorzien bij artikel 3.18.0.0.13 VCF, niet worden gevorderd indien een geschonken onroerend goed binnen een termijn van 2 jaar na de datum van de schenkingsakte wordt verkocht en spontaan een verklaring wordt ingediend voor het verschil in meer tussen de verkoopprijs en de in de schenkingsakte opgegeven pro fisco schatting van het onroerend goed.

  VLABEL beschikt immers over een termijn van 2 jaar vanaf de dag van de registratie van de akte die of het geschrift dat aanleiding geeft tot de heffing van de registratiebelasting om de intentie om aanvullende rechten te vestigen uit te sturen (zie art. artikel 3.3.3.0.3, §1, tweede lid VCF en SP 18029). Eens VLABEL deze intentie schriftelijk kenbaar heeft gemaakt kan geen sprake meer zijn van een spontane verklaring.

  Een spontane verklaring wordt beschouwd als een bekentenis dat een gemeenrechtelijk bewijsmiddel is en op basis van artikel 3.17.0.0.1 VCF de heffingsbasis vormt voor de schenkbelasting. De verklaring moet ingediend worden bij de Vlaamse Belastingdienst (contactformulier ((opent in nieuw venster)) of Vaartstraat 16, 9300 Aalst) en bevat de nodige verwijzingen naar de bedoelde schenkingsakte zoals de datum van de notariële akte, de naam van de notaris alsook de identificatie van de schenker(s) en de begiftigde(n) met vermelding van hun rijksregisternummer(s).

  Dezelfde tolerantie kan worden toegepast als een onroerend goed binnen de twee jaar na een verdeling of na de aankoop wordt verkocht voor een hogere prijs dan de waarde die voor het verdeel- of het verkooprecht in aanmerking werd genomen.

  Ongeacht voormelde tolerantie beschikt de Vlaamse belastingdienst overeenkomstig artikel 3.14.1.0.1 VCF over een termijn van 5 jaar om aanvullende schenkbelasting / verdeelrecht /verkooprecht en de belastingverhoging in te vorderen bij het vaststellen van een te lage waardering. De natuurlijke meerwaarde ingevolge de evolutie van de marktprijzen bij een latere verkoop van het geschonken onroerend goed komt uiteraard niet in aanmerking om een te lage waardering vast te stellen.

  Historiek

  • aangevuld met het verkooprecht op 20.06.2022, publicatie op 15.07.2022
  • aangevuld met het verdeelrecht op 21.01.2019, publicatie op 19.02.2019
  • oorspronkelijk standpunt van 10.08.2015, publicatie op 03.09.2015