Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanmoedigingspremie voor opleidingskrediet in de socialprofitsector

Aanmoedigingspremie voor opleidingskrediet in de socialprofitsector

Het is niet mogelijk om een online aanvraag in te dienen via gsm/smartphone/tablet. Nieuw ingediende aanvragen kunnen voortaan ook opgevolgd worden in het WSE-loket. 

Werkt u in de socialprofitsector en neemt u tijdskrediet om een opleiding te volgen? Dan kunt u van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die u ontvangt boven op uw onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Wilt u snel weten of u mogelijk in aanmerking komt voor een van de aanmoedigingspremies en welke uitkering u daarbij eventueel zou ontvangen? De simulator Vlaamse aanmoedigingspremie geeft u alvast een indicatie.

Voorwaarden

U komt alleen in aanmerking voor de Vlaamse aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet in de socialprofitsector als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

Persoonlijk ontwikkelplan

Als aan geen van de hierboven opgenoemde voorwaarden is voldaan, kunt u mogelijk tóch een aanmoedigingspremie krijgen, op voorwaarde dat de opleiding die u volgt, opgenomen is in uw persoonlijke ontwikkelplan(opent in nieuw venster) (POP) in het kader van loopbaanbegeleiding. De loopbaanbegeleiding moet gevolgd zijn voor de start van het schooljaar.

Overgangsmaatregel

Als de erkenning van een bepaalde opleiding is stopgezet en de opleiding dus niet meer in de databank voorkomt, geldt de onderstaande overgangsmaatregel: een werknemer die het voorgaande schooljaar een opleiding volgde en daarvoor gebruikmaakte van Vlaams opleidingskrediet, kan diezelfde opleiding het volgende schooljaar voortzetten en daarvoor gebruikmaken van Vlaams opleidingskrediet, ook al is die opleiding op dat moment niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank.

Procedure

U kunt de aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet in de socialprofitsector online en schriftelijk aanvragen.

Als u uw aanmoedigingspremie online kunt aanvragen, doet u er goed aan dat ook effectief online te doen, want dat heeft alleen voordelen:

 • u krijgt meteen een ontvangstbevestiging
 • uw dossier wordt binnen de 4 weken behandeld
 • u ontvangt het geld sneller
Aanvraagtermijn

U moet de aanmoedigingspremie aanvragen binnen 6 maanden na de start van uw onderbreking. Te laat is onherroepelijk te laat.

Hou er rekening mee dat u als werknemer zelf verantwoordelijk bent voor de aanvraag van uw aanmoedigingspremie. Dat houdt in dat, als u de aanvraag aan uw werkgever overlaat, die werkgever niet verantwoordelijk is als de premie niet op tijd is aangevraagd.

Online aanvraag

Wilt u uw aanmoedigingspremie online aanvragen? Houd dan de volgende gegevens en documenten bij de hand:

 • de beslissingsbrief C62 van de RVA, waarin staat dat de RVA uw tijdskrediet met onderbrekingsuitkering in het kader van opleiding goedkeurt. U kan een online aanvraag indienen ten vroegste 2 dagen na goedkeuring bij RVA.
 • een digitale sleutel, zoals eID en aangesloten kaartlezer, Itsme, beveiligingscode via sms of beveiligingscode via mobiele app.
 • uw rekeningnummer
 • de precieze periode van uw onderbreking
 • het adres van de onderneming waar u werkt, meer bepaald de effectieve plaats van tewerkstelling (uw standplaats)
 • het aantal uren dat u volgens uw arbeidscontract werkt. Concreet is dat het laagste aantal contractuele uren dat u hebt gewerkt in de 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking.
 • het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt.
 • attest van opleiding
 • attest van loopbaanbegeleiding indien van toepassing.
 • persoonlijk ontwikkelingsplan kan worden opgevraagd.

Volg het onderstaande stappenplan om uw online aanvraag snel en makkelijk in te dienen.

 • Stap 1

  Meld u aan (opent in nieuw venster)in het online aanvraagformulier via eID en aangesloten kaartlezer, Itsme, beveiligingscode via sms of beveiligingscode via mobiele app.

  Lees meer over aanmelden bij de overheid.

  Lukt het niet om aan te melden? Neem contact op met de helpdesk via het gratis nummer 1700.

  In het geval dat u de goedkeuring van de RVA via eBox ontvangt, wacht dan twee dagen voordat u de online aanvraag voor uw aanmoedigingspremie indient.

 • Stap 2
  • Uw persoonsgegevens worden opgehaald uit het Rijksregister. Die hoeft u zelf niet in te vullen
  • De velden met een sterretje (*) moet u altijd invullen.
 • Stap 3

  Vul de gevraagde gegevens in.

  De ‘effectieve plaats van de tewerkstelling’ is het gewest vanwaar u uw functie uitoefent. Als u daarover vragen hebt, neemt u contact op met uw personeelsdienst.
  De velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen.

 • Stap 4
  • Vul hier de gevraagde gegevens in. Baseer u op de uren die in uw contract staan/stonden. De dienst gaat uit van het contract met de minste uren in de 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking. Als u daarover vragen hebt, neemt u contact op met uw personeelsdienst.
   De velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen.
  • Het bewijs van uw tijdskrediet opleiding wordt automatisch opgehaald bij de RVA
 • Stap 5
 • Stap 6

  Klik op de knop ‘Indienen’ om uw aanvraag te versturen. U ontvangt een bevestigingsmail.

  Wilt u de aanvraag annuleren? Klik dan op de knop die daarvoor is voorzien.

 • Stap 7

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via brief of e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een bericht.

Schriftelijke aanvraag

Hou er rekening mee dat de behandeling van een schriftelijke aanvraag aanzienlijk meer tijd zal vergen dan een online aanvraag.

Duur

De duur van het opleidingskrediet komt overeen met het tijdskrediet met motief opleiding dat u bij de RVA opneemt. Bij de RVA kunt u bijvoorbeeld tot drie jaar tijdskrediet met motief opleiding opnemen. Als u dat zou doen, komt u ook in aanmerking om drie jaar het Vlaams opleidingskrediet te krijgen, op voorwaarde dat u aan alle voorwaarden van de aanmoedigingspremie blijft voldoen.

Verlenging of aanpassing

Als u bij de RVA een aanvraag doet voor tijdskrediet om een opleiding te volgen die een volledig schooljaar of semester duurt, dan krijgt u van de RVA een formulier C62 waarin het eigenlijke tijdskrediet u weliswaar al voor die volledige termijn wordt toegekend, maar waarin u in eerste instantie altijd maar een gedeeltelijke toekenning van de uitkering voor de eerste drie maanden toegekend zult krijgen.

Verlenging

Ook de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt u in eerste instantie alleen maar toegekend voor die periode mét uitkering die de RVA u heeft toegekend. Om de aanmoedigingspremie ook daarna verder te kunnen ontvangen voor de overige periodes die u door de RVA zijn toegekend, moet u de dienst om de drie maanden een kopie van de nieuwe C62 mét uitkering bezorgen. U mag die bezorgen via e-mail of brief, met vermelding van het dossiernummer.

Voor elk nieuw schooljaar moet u sowieso een nieuwe aanvraag indienen, met een nieuw opleidingsattest.

Aanpassing

Als u bij de RVA een aanpassing (u verandert bijvoorbeeld een halftijdse onderbreking in een 1/5 onderbreking) van uw tijdskrediet met opleidingsmotief aanvraagt, moet u ons een nieuw ingevuld aanvraagformulier bezorgen.

Meld elke wijziging

Meld elke wijziging in uw persoonlijke situatie (zie FAQ ‘Welke wijziging in mijn situatie moet ik onmiddellijk melden?’) onmiddellijk aan de dienst.

Doe dat schriftelijk (niet telefonisch):

Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Bedrag

Dit zijn de bedragen van de aanmoedigingspremie voor opleidingskrediet in de socialprofitsector.

U werkte in het jaar voor uw onderbreking

U werkt tijdens uw onderbreking in de privésector nog

Bruto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 juni 2024)

Netto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 juni 2024)

minimaal 75%

0%

690.69

614.71

minimaal 75%

50%

365.85

325.61

minimaal 50%

0%

365.85

325.61

tussen 20 en 50%

0%

205.08

182.52

minimaal 75% (en bij start van onderbreking 100%)

80%

205.08

182.52

De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing 1 juni 2024). Er wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Verhoogde premie alleenwonende

Als alleenwonende krijgt u maandelijks 54,02 euro netto (of 60,70 euro bruto) boven op de aanmoedigingspremie, ongeacht het onderbrekingspercentage.

Uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt maandelijks uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft.
Loopt uw onderbreking al een tijdje op het moment van de goedkeuring? Dan krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

Rekeningnummer

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven.

Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door. Dat doet u uitsluitend via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Toekenning voor een volledige maand

De aanmoedigingspremie wordt altijd toegekend vanaf de eerste tot en met de laatste dag van een maand, ook als uw aanvraag een andere begin- of einddatum vermeldt.

 • Als de RVA-onderbreking start tussen de 1ste en de 15de van de maand, begint de aanmoedigingspremie te lopen vanaf het begin van die maand.
 • Als de RVA-onderbreking start vanaf de 16de van de maand of later, begint de aanmoedigingspremie pas te lopen vanaf het begin van de volgende maand.

Hou er rekening mee dat de premie pas wordt toegekend als u bij de start van de onderbreking aan alle voorwaarden voldoet.

Stopzetting

U verliest uw recht op de aanmoedigingspremie:

 • na afloop van de opleiding
 • of bij stopzetting van de RVA-uitkering
 • of als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Als u in de loop van de opleiding niet meer voldoet aan de voorwaarden of als uw RVA-onderbreking vroegtijdig stopgezet wordt, moet u dat melden aan de dienst Aanmoedigingspremies (zie hierboven).

U verliest het recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Veelgestelde vragen