Wat is een appartementsgebouw

Binnen Mijn VerbouwPremie is een appartementsgebouw een gebouw met:

 • minstens twee appartementen
 • een wooneenheid en minstens een niet-residentiële eenheid of een eenheid zonder woonfunctie (bijvoorbeeld een winkel op de gelijkvloerse verdieping met daarboven minstens één appartement).

Ook meergezinswoningen waarbij minstens 2 wooneenheden, appartementen of woningen aanwezig zijn binnen hetzelfde gebouw, vallen onder deze regeling.

Onderstaande voorwaarden voor appartementsgebouwen binnen Mijn VerbouwPremie gelden zowel voor appartementsgebouwen waarvoor er een vereniging van mede-eigenaars (VME) is opgericht als voor appartementsgebouwen zonder VME.

Voor welke werken?

Binnen Mijn VerbouwPremie wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw en werken aan de privatieve delen van een appartementsgebouw (ongeacht of er voor het appartementsgebouw een VME is opgericht of niet).

 • Privatieve delen van een appartement zijn alle delen van het appartementsgebouw die enkel en alleen gebruikt worden door de bewoners van dat ene appartement. Het gaat om volgende delen:
  • ramen en deuren die behoren tot één appartement
  • warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler die exclusief dient voor één appartement
  • binnenmuren, trappen, … binnen één appartement
  • elektrische en sanitaire installatie van/in één appartement
  • gascondensatieketel binnen één appartement.
 • Gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw zijn alle delen van het gebouw die niet exclusief gebruikt worden door één appartement. Het gaat om volgende delen:
  • dak
  • buitenmuren
  • vloer/fundering
  • ramen en deuren van de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw
  • gemeenschappelijke warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler die dient voor meerdere/alle appartementen of andere eenheden in hetzelfde appartementsgebouw.

Bedrag

 • Bedrag bij werken aan de privatieve delen: een investeerder in de privatieve delen van het appartementsgebouw heeft recht op dezelfde premies als een investeerder in een woning. De doelgroep waartoe de investeerder behoort, wordt op dezelfde manier bepaald als voor een woning.
  • Ramen en deuren die behoren tot de privatieve delen van één appartement: bij werken aan deze categorie heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Woningen’.
  • Binnenrenovatie van de privatieve delen van één appartement: bij werken aan deze categorie heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor binnenrenovatie’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Woningen’.
  • Elektriciteit en sanitair van de privatieve delen van één appartement: bij werken aan deze categorie heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor elektriciteit en sanitair’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Woningen’.
  • Warmtepomp die exclusief gebruikt wordt voor één appartement: bij het installeren van een warmtepomp heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Installatie voor een woning en een individueel appartement’.
  • Warmtepompboiler die exclusief gebruikt wordt voor één appartement: bij het installeren van een warmtepompboiler heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Installatie voor een woning en een individueel appartement’.
  • Zonneboiler die exclusief gebruikt wordt voor één appartement: bij het installeren van een zonneboiler heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Installatie voor een woning en een individueel appartement’.
  • Gascondensatieketel die exclusief gebruikt wordt voor één appartement: bij het installeren van een gascondensatieketel heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel’ onder de rubriek ‘Bedrag’.
 • Bedrag bij werken aan de gemeenschappelijke delen: Bij werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw heeft de investeerder steeds recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of ‘andere investeerder’. Dit bedrag wordt voor de duidelijkheid nog eens herhaald op desbetreffende pagina onder een aparte noemer ‘Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of niet-woongebouwen)’. Voor dakisolatie betekent dit dat de investeerder een premie kan krijgen van 8 euro per m2, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (excl. btw) voor eindfacturen in 2022 en 2023.

  Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering principieel (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring en in afwachting van het advies van de adviesraden) om deze premie uit te breiden voor eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie. Eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie zullen voor werken aan de gemeenschappelijke delen die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie ook kunnen genieten van de hogere premies. De praktische modaliteiten moeten nog uitgewerkt worden. Wellicht zal een deel van de premie moeten aangevraagd worden door de VME, nl. de basispremie die van toepassing is voor de hoogste inkomenscategorie. De aanvullende premie zal aangevraagd moeten worden door de individuele eigenaar-bewoner uit de laagste of middelste inkomenscategorie op een latere datum. Deze aanvullende premie zal nog niet kunnen aangevraagd worden vanaf 1 oktober 2022. De aanvullende premie zal enkel mogelijk zijn, indien het gedeelte van de factuur dat toe te wijzen valt aan een bepaalde eigenaar, minstens 1000 euro bedraagt.

  Voorbeeld: In een appartementsblok met 10 appartementen wordt het (gemeenschappelijk) dak van 200 m² geïsoleerd. Iedere eigenaar beschikt over 1/10 van het geheel (in aantal duizendsten). De kostprijs bedraagt 20.000 euro (of 2.000 euro per eigenaar). De VME vraagt Mijn VerbouwPremie aan voor 200 m² dak. De premie voor de VME bedraagt 1600 euro (lees: 200m² * 8 euro per m²). Per eigenaar bedraagt de premie dus 160 euro. In een volgende fase kunnen de eigenaar-bewoners uit de laagste of middelste inkomenscategorie een aanvullende premie aanvragen om te komen aan een subsidie van 50% of 35%. Een eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie vraagt Mijn VerbouwPremie aan en dient zijn aandeel in de factuur (of zoals in het voorbeeld 2.000 euro) in. Hij heeft recht op een subsidie van 50% van de investeringskosten (of 1.000 euro in dit voorbeeld). Vermits hij via de VME al 160 euro ontvangen heeft, zal deze eigenaar aanvullend 840 euro Mijn VerbouwPremie kunnen krijgen (lees: 1000 euro minus 160 euro).

  Bij werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw komt de premie toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan de VME. De individuele eigenaar(-bewoner) van een appartement in het gebouw komt niet in aanmerking voor een premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw of voor een gemeenschappelijke installatie in hernieuwbare energie (lees: zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler).​​​​​​​
  • Dak: bij werken aan het dak heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor dak’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » 2. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of niet-woongebouwen).
  • Buitenmuur: bij werken aan de buitenmuur heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » 2. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of niet-woongebouwen).
  • Vloer: bij werken aan de vloer heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op de ‘Mijn VerbouwPremie voor vloer’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » 2. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of niet-woongebouwen).
  • Ramen en deuren: bij werken aan gemeenschappelijke ramen en deuren heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » 2. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of niet-woongebouwen).

Wie een appartement in het gebouw verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) heeft steeds recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie’ of ‘SVK-verhuurder’, verminderd met het premiebedrag dat wordt toegekend of kan worden toegekend aan de investeerder die werken aan het volledige appartementsgebouw uitvoert en dat volgens het proportioneel aandeel van het appartement in het appartementsgebouw aan dit appartement kan worden toegewezen. Voor de categorie dak betekent dit dat de SVK-verhuurder een premie kan krijgen van 50% van het aanvaarde factuurbedrag (exclusief btw en beperkt tot 11.500 euro) van de dakwerken volgens het proportioneel aandeel van het appartement dat aan een SVK verhuurd wordt. Van dit premiebedrag wordt de premie van 8 euro per m² afgetrokken, vermenigvuldigd met die vierkante meters dakoppervlakte volgens het proportioneel aandeel van het appartement dat aan een SVK verhuurd wordt.

 • Bedrag voor gemeenschappelijke installaties in hernieuwbare energie: de investeerder heeft recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder’ vermenigvuldigd met het aantal appartementen en andere niet-residentiële eenheden die aanwezig zijn in het gebouw. Voor een lucht/water warmtepomp met eindfactuur vanaf 1-1-2022 tot en met 31-12-2023 in een appartementsgebouw met bijvoorbeeld 3 eenheden, moet u 3.000 euro vermenigvuldigen met 3 om het premiebedrag te bekomen.

  Opgelet, de individuele eigenaar(-bewoner) van een appartement in een gebouw komt niet in aanmerking voor een premie voor een gemeenschappelijke installatie in hernieuwbare energie, enkel voor de premie voor werken aan de privatieve delen van een appartement. Ook de SVK-verhuurder van een appartement in een gebouw komt niet in aanmerking voor een (bijkomende) premie voor een gemeenschappelijke installatie in hernieuwbare energie.

  • Warmtepomp voor gemeenschappelijk gebruik: bij het installeren van een warmtepomp heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘2. Gemeenschappelijke installaties in appartementsgebouwen’.
  • Warmtepompboiler voor gemeenschappelijk gebruik: bij het installeren van een warmtepompboiler heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘2. Gemeenschappelijke installatie in een appartementsgebouw’.
  • Zonneboiler voor gemeenschappelijk gebruik: bij het installeren van een zonneboiler heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘2. Gemeenschappelijke installatie in een appartementsgebouw’.

Mijn VerbouwPremie voor een (appartement)sgebouw aanvragen

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Bent u hier niet voldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente ((opent in nieuw venster)) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • Aanvragen voor werken aan de privatieve delen van een appartement: ramen en deuren die behoren tot één appartement, binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair, individuele warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler en een individuele gascondensatieketel:
  • De investeerder (de eigenaar-bewoner, SVK-verhuurder of andere investeerder) dient een aanvraag in per appartement of wooneenheid.
 • Aanvragen voor werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw: dak, buitenmuur, vloer en gemeenschappelijke ramen en deuren, warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler:
  • Bij een appartementsgebouw waarvoor een VME is opgericht? De VME dient een aanvraag in per appartementsgebouw.
  • Bij een appartementsgebouw waarvoor geen VME is opgericht? De investeerder in het volledige gebouw dient een aanvraag in per appartementsgebouw.
  • Een eigenaar-bewoner of andere investeerder kan geen premieaanvraag indienen voor werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw of voor een gemeenschappelijke warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler.
  • Wie een appartement verhuurt aan een SVK kan een afzonderlijke premieaanvraag indienen per appartement voor werken aan het dak, de buitenmuur, de vloer en/of gemeenschappelijke ramen en deuren. Voor een gemeenschappelijke warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler kan de SVK-verhuurder geen afzonderlijke aanvraag per appartement indienen.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer aanvragen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).

Schematisch overzicht

Privatieve delen en individuele hernieuwbare installatiesGemeenschappelijke delenGemeenschappelijke hernieuwbare installaties
Welke werken?
 • binnenrenovatie
 • elektriciteit en sanitair
 • ramen en deuren van een appartement
 • warmtepomp
 • warmtepompboiler
 • zonneboiler
 • gascondensatieketel
 • dak
 • vloer
 • buitenmuur
 • gemeenschappelijke ramen en deuren
 • warmtepomp
 • warmtepompboiler
 • zonneboiler
Voor wie?
 • eigenaar-bewoner
 • andere investeerder
 • VME
 • investeerder in gemeenschappelijke delen
 • VME
 • investeerder in gemeenschappelijke delen
Aanvraag?per appartement
 • per appartementsgebouw
 • per SVK-appartement
per appartementsgebouw
Bedrag? Recht op hetzelfde premiebedrag als een eigenaar-bewoner van een woning. De investeerder zijn premie hangt af van welke inkomenscategorie waartoe men behoort.

Recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie’ of ‘andere investeerder’

Voor gemeenschappelijke installaties in hernieuwbare energie mag men het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie’ of andere investeerder’ vermenigvuldigen met het aantal appartementen en andere niet-residentiële eenheden die aanwezig zijn in het gebouw.

SVK-verhuurder?

SVK-verhuurder heeft recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor’.

SVK- verhuurder heeft recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of SVK-verhuurder’, verminderd met het premiebedrag dat wordt toegekend of kan worden toegekend aan de investeerder die werken uitvoert aan het volledige appartementsgebouw en die volgens het proportioneel aandeel van het appartement in het appartementsgebouw aan dit appartement kan worden toegewezen.

Geen bijkomende premie

Veelgestelde vragen