Vlaams Brusselfonds

Het Vlaams Brusselfonds werd volgens artikel 65-71 van het decreet van 21 december 2001 opgericht als compensatie ten voordele van de Vlaamse Brusselaars voor de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Vlaanderen. De middelen van het fonds konden initieel worden aangewend voor initiatieven die zich prioritair richten naar inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die gebruiker zijn van instellingen die wegens hun activiteiten of hun organisatie beschouwd worden als te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Nadat het kijk- en luistergeld ook in Brussel was afgeschaft, werd het Vlaams Brusselfonds geheroriënteerd naar een impulsfonds, waarbij een brede waaier van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs werd gefinancierd. Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid en beogen de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad.

Via het Vlaams Brusselfonds verloopt ook het eigendomsbeheer (o.a. onderhoud en nodige verbouwingen) aan de gebouwencomplexen van het Huis van het Nederlands en Muntpunt.

In 2020 beschikt de minister bevoegd voor Brussel over een bedrag van 5.503.000 euro (2.989.000 euro machtiging, 1.915.000 euro overdracht van 2019 en 599.000 euro eigen inkomsten).