Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meldingsplicht in het kader van infectieziekten uitgebreid Nieuwsberichten

Meldingsplicht in het kader van infectieziekten uitgebreid

Nieuwsbericht
24 januari 2024

Voortaan (vanaf 25/01/2024) moeten de meldingsplichtigen nieuwe gegevens over de infectieziekte en de besmette persoon melden aan het Departement Zorg. De naam van de geïnfecteerde persoon of het rijksregisternummer/bis-nummer, zijn bv. verplicht te melden indien de melder kennis heeft van deze gegevens.

Op de Vlaamse Regering van 12 januari 2024 werd een besluit ter uitvoering van het nieuwe artikel 45 van het Preventiedecreet definitief goedgekeurd. Het nieuwe artikel 45 biedt een decretale basis voor een meer uitgebreide meldingsplicht in het kader van infectieziekten en regelt de gegevensverwerking die daarmee gepaard gaat.

Het nieuwe artikel 45 regelt:

 • voor wie de verplichting geldt
 • de inhoud van de melding
 • wanneer en aan wie de melding dient te gebeuren
 • de verdere verwerking van de gemelde gegevens

Wat verandert er juist?

Voortaan moeten de meldingsplichtigen (behandelende artsen, het hoofd van een laboratorium van klinische biologie en artsen die belast zijn met toezicht in scholen, bedrijven, voorzieningen waar kinderen en jongeren verblijven en residentiële zorginstellingen) verschillende nieuwe gegevens over de infectieziekte en de besmette persoon melden aan het Departement Zorg. Op die manier kan het Departement Zorg tijdig en adequaat de verdere verspreiding van de infectieziekte tegengaan.

Een aantal van deze gegevens, waaronder de naam van de geïnfecteerde persoon of zijn rijksregisternummer (identificatienummer van de sociale zekerheid), zijn verplicht te melden indien de melder kennis heeft van deze gegevens. De andere gegevens, vermeld in het nieuwe artikel 45, §2, kunnen opgenomen worden in de melding wanneer de meldingsplichtige vanuit zijn of haar beroepservaring van oordeel is dat deze informatie noodzakelijk is voor de ambtenaren-artsen. Op verzoek van de ambtenaren-artsen en de ambtenaren (onder de verantwoordelijkheid van een ambtenaar-arts), deelt de melder deze andere gegevens mee als de melder op de hoogte is van deze gegevens.

Wat regelt het uitvoeringsbesluit van artikel 45?

Het besluit van 12 januari 2024 regelt verschillende aspecten van de meldingsplicht, zoals o.a.:

 • de termijn waarbinnen bepaalde infectieziekten gemeld moeten worden (meer bepaald binnen de 24 uur)
 • de vorm en de wijze waarop deze melding gedaan moet worden, namelijk:
  • op beveiligde elektronische wijze (geëncrypteerd bericht of via een beveiligde webapplicatie, die door de bevoegde overheid ter beschikking wordt gesteld aan de melders);
  • telefonisch;
  • mondeling;
  • schriftelijk per post, onder gesloten omslag, met de vermelding “medisch geheim”, en op naam van de ambtenaar-arts die binnen het Departement Zorg verantwoordelijk is voor de provincie waar de melder zijn beroepsactiviteit uitvoert.
 • de uitzonderingen waarin de melding ook aan een andere persoon dan een ambtenaar-arts gedaan kan worden. In verschillende gevallen kan de melding bijvoorbeeld ook gedaan worden aan een ambtenaar die onder de verantwoordelijkheid van een ambtenaar-arts werkt
 • de regels die in acht genomen dienen te worden bij de anonimisering van de gegevens na afloop van de bewaartermijn en bij de bewaring van de geanonimiseerde gegevens. Het besluit verplicht het Departement Zorg om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens
 • de mogelijkheid om aan meldingsplichtigen die hun verplichtingen niet nakomen een administratieve geldboete op te leggen.

Nuttige linken

» Lees het uitvoeringsbesluit(opent in nieuw venster)

» Naar onze webpagina met meer informatie(opent in nieuw venster)

» Naar het nieuw meldingsformulier(Word bestand opent in nieuw venster)

» Naar het Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid(opent in nieuw venster) (meer info bij artikel 45)