Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oproep tot kandidatuur voor de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers Zorg

Oproep tot kandidatuur voor de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers

Nieuwsbericht
16 mei 2024

De Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat)-pleegzorgers behandelt de bezwaren die door een initiatiefnemer in de welzijns- of gezondheidszorg of door bepaalde beroepsbeoefenaars worden ingediend tegen beslissingen van het departement of een agentschap van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De Commissie bestaat uit een voorzitter, vijf ondervoorzitters en drieëndertig leden. Voor elk van hen is er een plaatsvervanger. U kan nu en tot 15 juli 2024 uw w kandidatuur stellen om in deze commissie te zetelen.

De Adviescommissi behandelt de bezwaren tegen één van de volgende beslissingen of voornemens daartoe:

 • de weigering om een kwaliteitslabel, een toelating, een goedkeuring, een vergunning of een erkenning te verlenen, te verlengen of te wijzigen;
 • de gedwongen wijziging, de schorsing, de opheffing of de intrekking van een kwaliteitslabel, een toelating, een goedkeuring, een vergunning of een erkenning;
 • de sluiting;
 • de weigering, vermindering, stopzetting of terugvordering van een subsidie voor kinderopvanglocaties;
 • de vermindering of stopzetting van de subsidies voor de werkingsmiddelen of de toelagen in het kader van het gezinsbeleid voor private uitbetalingsactoren.

De commissie behandelt ook het bezwaar tegen het voornemen of de beslissing tot weigering, schorsing of intrekking van:

 • de erkenning van een organisatie, zorgvoorziening of zorgverlener als indicatiesteller;
 • de machtiging van een verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen.

De commissie is ook bevoegd om bezwaren van kandidaat-pleegzorgers of pleegzorgers tegen een beslissing van een dienst voor pleegzorg te behandelen.

Samenstelling

De Commissie telt vijf kamers:

 1. een kamer voor gezondheidsvoorzieningen die adviseert over bezwaren betreffende gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, …);
 2. een kamer voor welzijnsvoorzieningen die adviseert over bezwaren betreffende welzijnsvoorzieningen, inclusief voorzieningen in het raam van het gezinsbeleid (centra voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, voorzieningen voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, woonzorgcentra en thuiszorgvoorzieningen …) en bezwaren in het raam van de attestering van (kandidaat-)pleegouders;
 3. een kamer voor artsen-specialisten en huisartsen die adviseert over bezwaren betreffende de erkenning van artsen-specialisten en huisartsen; 2
 4. een kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten die adviseert over bezwaren betreffende de erkenning van tandartsen en tandartsen-specialisten:
 5. een kamer voor beoefenaars van geestelijke gezondheidszorgberoepen die adviseert over bezwaren betreffende de erkenning van beoefenaars van de klinische psychologie en van de klinische orthopedagogiek.

De kamers vergaderen afzonderlijk met betrekking tot ingediende bezwaren t.a.v. beslissingen in de hierboven opgesomde sectoren. Voor de behandeling van bezwaren over het voornemen tot weigering van de erkenning van zorgkassen en het voornemen tot intrekking van de erkenning van zorgkassen vergaderen de kamer van gezondheidsvoorzieningen en de kamer van welzijnsvoorzieningen gezamenlijk. De gezamenlijke behandeling door voormelde kamers is ook een mogelijkheid indien het bezwaar principiële vragen oproept waarvan de oplossing beide kamers aanbelangt.

De Commissie bestaat uit een voorzitter, vijf ondervoorzitters en drieëndertig leden. Voor elk van hen is er een plaatsvervanger. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Commissie zijn ook voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de kamers. De ondervoorzitters en plaatsvervangende ondervoorzitters van de Commissie zijn ook ondervoorzitter en plaatsvervangende ondervoorzitter van de kamer waarvan ze deel uitmaken.

De kamer voor welzijnsvoorzieningen en de kamer voor gezondheidsvoorzieningen bestaan elk uit 5 leden en 5 plaatsvervangers.

De kamers die de bezwaren m.b.t. artsen-specialisten, huisartsen, tandartsen en tandarts-specialisten behandelen, tellen elk 7 leden en 7 plaatsvervangers.

De kamer voor beoefenaars van geestelijke gezondheidszorgberoepen bestaat uit 9 leden en evenveel plaatsvervangers. Ten hoogste 2/3 van het totale aantal leden is van hetzelfde geslacht.

De commissie wordt in haar werking ondersteund door het Departement Zorg dat daartoe een secretariaat aanlevert.

Het mandaat van de huidige leden van de kamer voor welzijnsvoorzieningen en de kamer voor gezondheidsvoorzieningen loopt af op 20 december 2024.

De bevoegde minister benoemt de voorzitter, ondervoorzitters en leden voor een termijn van vijf jaar, die tweemaal hernieuwbaar is. Ze leggen, binnen een maand na hun benoeming, op het secretariaat een lijst neer van alle organisaties waarvan de activiteiten betrekking hebben op gezondheidsaangelegenheden of gezins- en welzijnsaangelegenheden, waarin ze actief zijn als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering of als personeelslid of waarvoor ze als externe raadgever optreden.

Voorwaarden

De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, ondervoorzitters, plaatsvervangende ondervoorzitters, commissieleden en plaatsvervangende commissieleden zijn of waren actief in diverse sectoren zoals een universiteit, een ziekenhuis, een pleegzorgdienst, de gehandicaptenzorg, de ouderen- en thuiszorg, een OCMW…

Minstens de voorzitter en de ondervoorzitters zijn juridisch geschoold.

Alle leden en plaatsvervangende leden hebben kennis van de sectoren waarin hun kamer actief is. De beoogde deskundigheid kan blijken uit de ervaring die is opgedaan in die aangelegenheden.

Onverenigbaarheden

De hoedanigheid van voorzitter, ondervoorzitter of lid van de Commissie of van plaatsvervanger is onverenigbaar met de hoedanigheid van:

 1. lid van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
 2. minister, staatssecretaris of kabinetslid van een minister of staatssecretaris;
 3. personeelslid van het departement of van een agentschap van het beleidsdomein;
 4. personeelslid van het Vlaams Parlement of van diensten die opgericht zijn bij het Vlaams Parlement;
 5. lid of personeelslid of lid van de kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de vroegere Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid.

Vergoeding

De voorzitter, de ondervoorzitters, de leden en hun plaatsvervangers ontvangen naast een vergoeding voor de reiskosten een presentiegeld van maximaal 100 euro per vergadering van de Commissie of van een kamer waaraan ze deelnemen.

Aan degene die de vergadering voorzit, wordt een presentiegeld van 150 % van het vastgestelde bedrag toegekend.

Per jaar komen maximaal drieëndertig vergaderingen voor een presentiegeld in aanmerking.

Kandidatuur

U kan zich kandidaat stellen met een e-mail naar het secretariaat van de adviescommissie via adviescommissie.wvg@vlaanderen.be met vermelding van volgende gegevens:

 • De aard van het beoogde lidmaatschap: voorzitter, ondervoorzitter of lid
 • Het beoogde orgaan: behalve voor een mandaat als (plaatsvervangend) voorzitter, is dat de kamer voor welzijnsvoorzieningen of de kamer voor gezondheidsvoorzieningen.
 • Een korte toelichting of curriculum vitae die aantoont dat u over de gevraagde bekwaamheid en/of deskundigheden beschikt (deze voorwaarde vervalt voor de leden van de commissie die hun mandaat willen verlengen. Van hen vragen we enkel een update van hun opgebouwde expertise over de laatste vijf jaar).
 • Een verklaring waarin u stelt dat er geen onverenigbaarheid is voor uw kandidatuur. Uw kandidatuur moet uiterlijk op 15 juli 2024 ingediend zijn.

Regelgeving en meer info

De volledige regelgeving is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2007(opent in nieuw venster) en 6 september 2013(opent in nieuw venster).

Meer informatie over de werking van de commissie(opent in nieuw venster)

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Honaida Aliluch of Dacquoia Meuwes via honaida.aliluch@vlaanderen.be of dacquoia.meuwes@vlaanderen.be