Voorwaarden

Om erkend te worden als MER-coördinator moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijk persoon zijn
  • minstens de graad van master, bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad behaald hebben
  • minstens 3 jaar praktische ervaring hebben met het meewerken aan de coördinatie van milieueffectrapporten, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • met gunstig gevolg een opleiding van minstens 140 uur hebben gevolgd waarin minstens de volgende onderwerpen en competenties aan bod kwamen:
   1. competenties (minstens 40 uur):
    • leiding geven
    • plannen en organiseren
    • samenwerken
    • communicatieve en participatieve vaardigheden
    • coachen
    • overtuigingskracht
    • redactionele vaardigheden
   2. basiskennis met betrekking tot alle disciplines die aan bod komen in een milieueffectrapport (minstens 100 uur).

Als u als MER-coördinator erkend wil worden, hoeft u geen erkende MER-deskundige te zijn.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende MER-coördinator moet u voldoen aan onder andere volgende verplichtingen om de erkenning geldig te houden:

 • Een kwaliteitsvolle uitvoering van de werkzaamheden garanderen. Dit omvat ook de objectieve en onafhankelijke uitvoering van de dienstverlening.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning
 • Elk jaar een bijscholing van minstens 8 uur volgen om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen en wetgeving over milieueffectrapportage. De MER-coördinator moet die bijscholing kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder. Op de website van het Departement Omgeving vindt u info over wat in aanmerking komt als bijscholing ((opent in nieuw venster)).
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. De eerste betaling gebeurt in het jaar volgend op het jaar waarin de MER-coördinator de erkenning heeft verkregen. Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor MER-coördinatoren ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

 1. Download het aanvraagformulier (Word bestand) (Word-document) op de website van het Departement Omgeving en vul het in.
 2. Om uw aanvraag vlotter te doen verlopen, kunt u bij het opstellen van het aanvraagdossier gebruikmaken van de invullijst. Lees aandachtig de bijbehorende handleiding.
 3. Schrijf de eenmalige retributie voor het behandelen van uw erkenningsaanvraag over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-MERCO + uw voor- en achternaam’ (zie ‘Bedrag’).
 4. Bezorg alle documenten aan de Vlaamse overheid
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag en raadpleegt een aantal instanties om advies uit te brengen. Eventueel wordt er bijkomende info verzameld en een hoorzitting georganiseerd. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over de aanvraag tot erkenning als MER-coördinator. ((opent in nieuw venster))

Bedrag

U moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als MER-coördinator.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 586 euro.
 • Als u ook erkend bent als MER-deskundige bedraagt de retributie slechts: 147 euro
 • Voor een aanvraag in 2022 bedraagt de retributie:
  • 606 euro.
  • Als u ook erkend bent als MER-deskundige bedraagt de retributie slechts: 152 euro

Als erkend MER-coördinator moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 121 euro.
 • Als u ook erkend bent als MER-deskundige bedraagt de retributie slechts: 30 euro.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen