Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning en subsidiëring lokale diensteneconomie-onderneming (stopgezet)

Erkenning en subsidiëring lokale diensteneconomie-onderneming (stopgezet)

Via de lokale diensteneconomie wil de overheid een dienstenaanbod uitbouwen dat aansluit bij maatschappelijke noden en tegelijk kansen creëert voor doelgroepwerknemers. Doelgroepwerknemers krijgen binnen de lokale diensteneconomie specifieke opleiding, begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Dat versterkt hun competenties en hun potentieel om door te stromen naar de reguliere economie.

Sinds de komst van individueel maatwerk(opent in nieuw venster) op 1 juli 2023 is het subsidiekader van LDE gewijzigd. Raadpleeg de overgangsmaatregelen(opent in nieuw venster).

Voorwaarden

Ondernemingen in de lokale diensteneconomie:

  • bieden inschakelingstrajecten aan
  • stellen minimaal vijf voltijds equivalente doelgroepwerknemers op jaarbasis tewerk
  • hebben één van deze rechtsvormen: vzw, publiekrechtelijke rechtspersoon, vennootschap met sociaal oogmerk, intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid
  • hanteren een transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering
  • baten lokale diensten uit.

Lokale-diensteneconomieondernemingen die naast hun activiteiten in het kader van dit decreet ook andere (commerciële of niet-economische) activiteiten uitoefenen, richten een sui-generisafdeling op.

De lokale diensteneconomie-onderneming begeleidt de doelgroepwerknemer via gekwalificeerde begeleiding, met het oog op professionele ontwikkeling en doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit. Zo wordt jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan opgemaakt. De inschakelingstrajecten van de werknemer duren maximaal vijf jaar.

Procedure

De aanvraag tot ondersteuning als lokale diensteneconomieonderneming is opgesplitst in twee stappen.

  • de aanmelding voor een label: die aanmelding heeft tot doel ondernemingen te identificeren die in aanmerking komen voor steun in het kader van lokale diensteneconomie, ongeacht de beschikbare middelen. Op de website vindt u het aanvraagformulier, de aanmeldingsvoorwaarden en de behandelingstermijnen. De minister beslist over de toekenning van het label.
  • de aanvraag tot een contingent van subsidieerbare plaatsen: ondernemingen die een label als lokale diensteneconomie hebben ontvangen, kunnen intekenen op een oproep tot contingent. Dat contingent geeft aan hoeveel tewerkstellingsplaatsen een lokale diensteneconomieonderneming kan bieden aan doelgroepwerknemers. Zo’n oproep zal maar opengesteld worden naargelang van de beschikbare kredieten, telkens voor een beperkte oproepperiode.

Financieel voordeel

Bij de aanwerving van een doelgroepwerknemer ontvangt de lokale diensteneconomieonderneming een maandelijkse subsidie.

Een werkzoekende kan pas in een inschakelingstraject binnen een LDE-onderneming aan de slag, als VDAB hem of haar na een screening heeft geïndiceerd en toegeleid.

Regelgeving

  • Decreet van 22 november 2013 Lokale Diensteneconomie
  • BVR van 19/12/2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie