Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplichtingen welzijnsreglementering Dienstverlening welzijn en gezondheid

Verplichtingen welzijnsreglementering

De Welzijnswet van 1996 en de codex over het welzijn op het werk schrijven de werkgever verplichtingen voor rond welzijn op het werk. Op deze pagina lees je er meer over.

Voor wie?

  • Je bent HR-medewerker, vertrouwenspersoon of contactpersoon welzijn bij de Vlaamse overheid.
  • Je bent leidinggevende bij de Vlaamse overheid.

Verplichtingen rond welzijn

De werkgever moet zorg dragen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers als die hun werkzaamheden uitvoeren in de entiteit. De leidend ambtenaar draagt de eindverantwoordelijkheid, stippelt het welzijnsbeleid uit en geeft instructies aan leidinggevenden om dat beleid in de praktijk te brengen.

De werkgever moet onder andere:

  • een preventief welzijnsbeleid uitwerken met een dynamisch risicobeheerssysteem
  • risicoanalyses uitvoeren en maatregelen nemen op basis van de resultaten
  • een globaal preventieplan, jaaractieplan en intern noodplan opstellen op basis van de risicoanalyses
  • het welzijnsbeleid uitstippelen en een preventiebeleid uitvoeren over 7 welzijnsdomeinen, om te streven naar een werksituatie waar mensen zich goed en veilig voelen. De 7 welzijnsdomeinen zijn: gezondheid, ergonomie, veiligheid, geweld, pesterijen, ongewenst gedrag op het werk en stress.

De leidend ambtenaar kan zich laten ondersteunen en adviseren door alle leidinggevenden, alle werknemers, contactpersonen welzijn in de entiteiten en vertrouwenspersonen, leden van het entiteitsoverlegcomité en de preventieadviseur van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GDPB). Zij hebben elk hun verantwoordelijkheden zoals beschreven in de welzijnswet.