Gedaan met laden. U bevindt zich op: Welzijnsbeleid in je entiteit Dienstverlening welzijn en gezondheid

Welzijnsbeleid in je entiteit

Elke entiteit van de Vlaamse overheid moet een eigen welzijnsbeleid uitbouwen en uitvoeren. Op deze pagina lees je hoe je dat aanpakt.

Voor wie?

 • Je bent HR-medewerker, vertrouwenspersoon of contactpersoon welzijn bij de Vlaamse overheid.
 • Je bent leidend ambtenaar of leidinggevende bij de Vlaamse overheid.

Welzijnsbeleid

Het welzijnsbeleid maakt deel uit van het management van je entiteit en is erop gericht om het algemene welzijn van de personeelsleden te bevorderen. Het beleid bepaalt de te bereiken doelstellingen rond welzijn en de wijze waarop die doelstellingen bereikt worden.

Het beleid moet ook de verschillende welzijnsdomeinen omvatten: arbeidsveiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de arbeidsplaatsen en intern leefmilieu. Er moet daarbij gezocht worden naar een wisselwerking van risico’s en oorzaken tussen de verschillende welzijnsdomeinen onderling.

Het welzijnsbeleid moet een dynamisch risicobeheersingssysteem zijn. Het wordt bepaald door veranderende omstandigheden en nieuwe risico’s. Daarom is het belangrijk dat je de (preventie)maatregelen actualiseert als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Het welzijnsbeleid van je entiteit is dan ook een cyclisch gebeuren: door in te spelen op veranderingen, stuur je het beleid voortdurend bij.

Lees meer over de verplichtingen rond welzijn.

Aan de slag met je welzijnbeleid

Doorloop de volgende stappen als je een welzijnsbeleid uitbouwt en uitvoert:

 • Stap 1

  De leidend ambtenaar en de leidinggevenden van de entiteit moeten zich engageren om een welzijnsbeleid te voeren. Bij voorkeur wordt dat engagement vastgelegd in het ondernemingsplan.

 • Stap 2

  De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokkenen: afdelingshoofd en andere leidinggevenden, personeelsleden die verschillende functies uitoefenen, HR-verantwoordelijke, preventieadviseur … De werkgroep vergadert regelmatig en coördineert alle acties voor de verschillende welzijnsdomeinen.

 • Stap 3

  De visie is de basis van je welzijnsbeleid. Ze geeft invulling aan waarden, die zich verder laten vertalen in normen, regels, afspraken en een gedragscode voor iedereen in de entiteit.

  Een goede visie geeft duidelijk de richting aan, is motiverend en vergemakkelijkt de coördinatie van verschillende acties. Daarom is het belangrijk dat je voldoende tijd uittrekt om een eigen visie op welzijn te formuleren.

 • Stap 4

  De risicoanalyses gebeuren op 3 niveaus:

  1. op het niveau van de organisatie in haar geheel
  2. op het niveau van elke groep van werkposten of functies
  3. op het niveau van het individu.

  Je kunt ondersteuning krijgen van de preventieadviseurs van je entiteit(Excel bestand opent in nieuw venster) als je de risicoanalyses uitvoert.

 • Stap 5

  Gebruik de resultaten van de risicoanalyse om de geïdentificeerde risico’s te voorkomen of de schade ervan te beperken. Het gaat daarbij om maatregelen die nodig zijn op het niveau van de organisatie, werkpost/functie of het individu.

  Leg in het globale preventieplan ook de welzijnsdoelstellingen vast voor een periode van 5 jaar.

  Het plan geeft een concrete omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse, de prioritaire welzijnsdoelstellingen en de acties, middelen en betrokken personen om die doelstellingen te realiseren. Het is een dynamisch plan: evalueer het elk jaar en stuur bij als dat nodig is.

 • Stap 6

  Stel elk jaar een jaaractieplan op met daarin de praktische uitwerking en implementatie van het welzijnsbeleid. In het JAP vermeld je dus de concrete acties, met aanduiding van verantwoordelijkheden, middelen en timing. De jaarplannen zijn dan ook de jaarlijkse vertaling van het GPP.

 • Stap 7

  Informeer alle leidinggevenden en andere personeelsleden van je entiteit over het welzijnsbeleid en de bijbehorende maatregelen.

 • Stap 8

  Evalueer de genomen maatregelen met de werkgroep Welzijn. En ga na om de maatregelen bijgestuurd moeten worden. Informeer de overlegcomités over de resultaten van je evaluatie.

  Elke entiteit moet jaarlijks zijn psychosociaal welzijnsbeleid evalueren. Daarvoor biedt de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) de nodige informatie op de webpagina ‘De jaarlijkse evaluatie van het psychosociaal welzijnsbeleid’.

  Tip: herhaal de risicoanalyse op gepaste tijdstippen om eventuele bijkomende, weggevallen of veranderde risico’s te detecteren.