Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bestuursdecreet: omzetting Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties Digitale toegankelijkheid

Bestuursdecreet: omzetting Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Sinds 22 december 2016 is de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties van kracht. België zette deze richtlijn om in de Wet voor toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Vlaanderen zette de richtlijn om in het Bestuursdecreet. 

Deze richtlijn in het Bestuursdecreet is bindend. Dat betekent dat de websites en mobiele apps van overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten van de Europese normen, in het bijzonder voor mensen met een handicap.

Iedere website en app van een overheidsinstantie moet een toegankelijkheidsverklaring publiceren, waarin onder meer staat welke onderdelen niet voldoen aan de vereisten en waarom. De Vlaamse dienst Diversiteitsbeleid gaat regelmatig na of overheden dit naleven. Daarover moet ook verslag uitgebracht worden aan Europa. Dat is de verantwoordelijkheid van de FOD Beleid & Ondersteuning(opent in nieuw venster).

Er zijn uitzonderingen mogelijk. Bepaalde organisaties en content van websites en apps moet niet aan toegankelijkheidseisen voldoen.

Afdeling 4. Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties

Artikel II.16. (23/09/2018- ...)

De websites en de mobiele applicaties van de overheidsinstanties, vermeld in artikel II.1, moeten voldoen aan de norm die opgelegd is met toepassing van richtlijn EU 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, als dat geen onevenredige last met zich meebrengt voor de betrokken instantie.

De onevenredigheid van de last wordt beoordeeld op grond van de volgende criteria:
1° de omvang, de middelen en de aard van de betrokken overheidsinstantie;
2° de geraamde kosten en baten voor de betrokken overheidsinstantie in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

De overheidsinstanties, vermeld in artikel II.1, publiceren op hun website een toegankelijkheidsverklaring over de conformiteit van hun website of mobiele applicatie met de norm, vermeld in het eerste lid.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen voor de modaliteiten van de toegankelijkheidsverklaring.

Artikel II.17. (23/09/2018- ...)

Artikel II.16 is niet van toepassing op de websites en mobiele applicaties van de publieke omroepen.

Artikel II.16 is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:
1° documenten die niet primair voor gebruik op het internet bestemd zijn en die in webpagina’s zijn verwerkt en die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij de inhoud nodig is voor actieve administratieve processen in het kader van taken die de betrokken overheidsinstanties vervullen;
2° vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media, die gepubliceerd zijn vóór 23 september 2020;
3° live uitgezonden media van het type louter geluid, louter videobeeld, audio-video, audio of video in combinatie met interactie;
4° online kaarten en karteringsdiensten, als bij de kaarten die bestemd zijn voor navigatie, essentiële informatie op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
5° reproducties van stukken die in particulier of openbaar bezit zijn en die van historisch, artistiek, archeologisch, esthetisch, wetenschappelijk of technisch belang zijn en deel uitmaken van verzamelingen die worden bewaard door culturele instellingen zoals bibliotheken, archiefinstellingen en musea, die niet volledig toegankelijk gemaakt kunnen worden omdat:
a) de toegankelijkheidseisen onverenigbaar zijn met de bewaring van het stuk in kwestie of de authenticiteit van de reproductie;
b) geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen ontbreken om de tekst van manuscripten of andere stukken uit erfgoedcollecties te extraheren en om te zetten in inhoud die met de toegankelijkheidseisen strookt;
6° inhoud van websites die alleen beschikbaar is voor een beperkt aantal personen en die gepubliceerd is vóór 23 september 2019, tot dergelijke websites ingrijpend herzien worden;
7° inhoud die afkomstig is van derden en die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar gezag staat;
8° content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet is bijgewerkt of aangepast na 23 september 2019.

Voor scholen en voorzieningen voor kinderopvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang is artikel II.16 alleen van toepassing op de wezenlijke online administratieve functies. De Vlaamse Regering kan een lijst opstellen van die wezenlijke online administratieve functies. De scholen en voorzieningen voor kinderopvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang hoeven niet elk apart een toegankelijke website of mobiele applicatie te hebben als de toegang tot de wezenlijke online administratieve functies ook verzekerd kan worden via een centrale website.

Op vzw’s of stichtingen is artikel II.16 alleen van toepassing als ze diensten verstrekken die essentieel zijn voor het publiek of diensten die specifiek gericht zijn op de behoeften van, of bedoeld zijn voor, personen met een beperking.