Gedaan met laden. U bevindt zich op: Volgende stap naar een vernieuwd personeelsbeleid Nieuwsberichten

Volgende stap naar een vernieuwd personeelsbeleid

Nieuwsbericht
13 november 2023

Eind maart 2023 keurde de Vlaamse regering 6 ontwerpbesluiten om het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) te wijzigen een eerste keer principieel goed. Met deze voorstellen wil de Vlaamse Regering de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers van de Vlaamse overheid verder gelijktrekken. Na de eerste principiële goedkeuring werd het formele onderhandelingstraject opgestart.  

De afgelopen periode hebben de onderhandelende partijen in een werkgroep de ontwerpbesluiten grondig besproken en voorstellen tot aanpassing gedaan. In die werkgroep zetelden de onderhandelaar, de leidend ambtenaar van AgO (Agentschap Overheidspersoneel), de politieke overheid, de vakorganisaties en experten van AgO. Onlangs voltooide de werkgroep haar werkzaamheden. Zo gaan de onderhandelende partijen de laatste fase van het formele onderhandelingstraject in. Hoog tijd voor een korte vooruitblik op de volgende stappen!

Hoe gaat het nu verder?

Voor een beslissing van de Vlaamse Regering definitief is, legt ze een heel traject af. Dat geldt ook voor het vernieuwde personeelsbeleid. Na de eerste principiële goedkeuring en de afronding van het werk binnen de werkgroep zullen de onderhandelende partijen nu de volgende formele stappen doorlopen:

 • Stap 1

  De onderhandelende partijen beëindigen de onderhandelingen formeel door een finale agendering van het dossier op het Sectorcomité XVIII.

 • Stap 2

  Nadien sluiten de overheid en de vakorganisaties protocollen af over de onderhandelingen. Die protocollen bevatten het resultaat van de onderhandelingen.

 • Stap 3

  Na het formaliseren van de protocollen beslist de Vlaamse Regering over de tweede principiële goedkeuring van de ontwerpbesluiten. Dit is voorzien in december 2023.

 • Stap 4

  Vervolgens bezorgt de Vlaamse Regering de ontwerpbesluiten aan de Raad van State voor advies.

 • Stap 5

  Na eventuele aanpassingen op basis van het advies van de Raad van State kan de Vlaamse Regering overgaan tot de definitieve goedkeuring van de ontwerpbesluiten in het voorjaar van 2024.

 • Stap 6

  Het vernieuwde personeelsbeleid gaat in vanaf 1 juni 2024.

Hoe bereidt het Agentschap Overheidspersoneel de implementatie voor?

De start van het vernieuwde personeelsbeleid is voorzien vanaf 1 juni 2024. Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) is dan ook volop bezig met de voorbereiding van de implementatie om tijdig alle wijzigingen aan de dienstverlening, processen en systemen (zoals Vlimpers) door te voeren. Dit gebeurt in dialoog met de HR-businesspartners om ervoor te zorgen dat de dienstverlening van AgO tegemoetkomt aan de noden van de verschillende entiteiten en al hun medewerkers.

Naast de implementatie zet AgO ook volop in op een verandertraject. In dit traject staan zowel communicatie en interactie met de verschillende doelgroepen als leren en opleiden centraal. Op die manier wil AgO jou en je entiteit zo goed mogelijk ondersteunen doorheen het veranderproces. AgO werkt per doelgroep en per thema een gepaste strategie uit. Zo zal het Agentschap alle personeelsleden op een heldere en transparante wijze meenemen in het verhaal. AgO zal er ook voor zorgen dat iedereen op de hoogte is van de wijzigingen die van toepassing zijn op de eigen situatie. In de loop van de komende weken en maanden rolt AgO dit veranderplan gefaseerd uit.

Wat betekent dit voor jou als personeelslid van de Vlaamse overheid?

Momenteel verandert er nog niets voor jou. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de nieuwsberichten op Vlaanderen Intern en via de projectpagina ‘Verder naar een modern personeelsbeleid voor de Vlaamse overheid’.