Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategisch Overlegorgaan Financiën (SOFI) Over de Vlaamse overheid

Strategisch Overlegorgaan Financiën (SOFI)

SOFI (Strategisch Overleg Financiën) is het overlegforum op ambtelijk niveau binnen de Vlaamse overheid, over de beleidsdomeinen heen, voor de financiële aangelegenheden (begroting, boekhouding, fiscaliteit, interne financiële controle).

Wat doet het overlegorgaan?

SOFI behandelt binnen de Vlaamse overheid, over de beleidsdomeinen heen, alle financiële aangelegenheden (begroting, boekhouding, fiscaliteit) die tot de bevoegdheid van het beleidsdomein Financiën en Begroting horen en die een impact hebben op de werking van de andere beleidsdomeinen.

Concreet wordt op het SOFI thema’s besproken zoals begroting en begrotingsuitvoering, regelgeving, soft law (Handleiding voor de Boekhoudregels)

In de schoot van het SOFI kunnen ook specifieke werkgroepen worden opgericht.

Samenstelling

Het SOFI wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting (FB) of de aangestelde plaatsvervanger.

Het SOFI is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

 • de leidend ambtenaar van het departement Financiën en Begroting of de aangestelde plaatsvervanger

 • een vertegenwoordiger uit elk beleidsdomein van de Vlaamse overheid, aangeduid door de respectievelijke managementcomités;

 • een afgevaardigde van de Inspectie van Financiën;

 • een afgevaardigde van Audit Vlaanderen;

 • een afgevaardigde van het Voorzitterscollege;

 • specifieke deskundigen, uitgenodigd in functie van de agenda

Voorzitter: Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting (FB).

Contact: sofi@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Regelmaat

Het SOFI komt minstens drie keer per jaar samen én telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen.

Doelstelling

Het strategisch Overlegorgaan Financiën – SOFI is een overkoepelend managementorgaan die binnen het regelgevend kader van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (=VCO) de strategische richting bepaalt inzake transversale financiële topics en zorgt voor de nodige informatiedoorstroming naar alle entiteiten van de Vlaamse overheid

SOFI rapporteert aan het Voorzitterscollege.

De vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen zorgen voor de informatiedoorstroming vanuit het SOFI naar hun beleidsdomein.

 • Ze staan in voor de afstemming van de te behandelen onderwerpen binnen het beleidsdomein.

 • Ze leveren een actieve bijdrage aan de vergadering.

 • Ze zijn verantwoordelijk voor de communicatie van de werkzaamheden en de afspraken van het SOFI naar het management en de betrokken personeelsleden van het beleidsdomein.

 • Ze dragen bij tot het creëren van een draagvlak binnen hun beleidsdomein met betrekking tot de veranderingen die binnen FB gebeuren en die een impact hebben op hun beleidsdomein.

 • Ze zijn het aanspreekpunt voor FB voor alle topics die binnen het SOFI besproken worden.

Contact

Heb je vragen over het SOFI, stuur deze naar het volgend e-mailadres: sofi@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)