Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Pensioenfonds OFP Personeel

Vlaams Pensioenfonds OFP

Contractuele personeelsleden binnen de Vlaamse overheid, of binnen sommige andere besturen, kunnen rekenen op het Vlaams Pensioenfonds voor hun aanvullend pensioen. Deze webpagina beschrijft het doel, de werking, het bestuur en de reglementering van het Vlaams Pensioenfonds.

Doel

Het Vlaams Pensioenfonds is een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) en een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap onder de rechtsvorm van een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP). Het fonds heeft als doel de aanvullende pensioenplannen die Vlaamse regionale of lokale besturen aan hun contractuele personeelsleden hebben toegezegd, te beheren.

Het Vlaams Pensioenfonds:

 • treedt op als pensioenfonds binnen de wettelijke kaders van het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen en van de aanvullende pensioenen
 • staat onder extern financieel toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
 • bouwt de individuele pensioenrechten op voor de aangeslotenen en hun eventuele begunstigden volgens de bepalingen beschreven in de aanvullende pensioenregelingen
 • ondersteunt de bijdragende ondernemingen in het beheer en de uitvoering van de aanvullende pensioenregelingen

Dienstverlening

Het Vlaams Pensioenfonds:

 • ontvangt, beheert en belegt alle fondsen en activa die het ter beschikking krijgt
 • staat in voor de betalingen van pensioenuitkeringen volgens de aanvullende pensioenregelingen van de bijdragende ondernemingen
 • maakt de bij wet vereiste documenten op en bezorgt alle informatie, zoals het jaarlijks pensioenoverzicht, aan de aangeslotenen

Samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Pensioenfonds gesloten over:

 • de werking van het fonds
 • de informatie- en rapporteringsverplichting over de taken en de financiële situatie van het fonds
 • de voorwaarden in verband met het ethisch en duurzaam beleggen van de financiële middelen
 • de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel, materiële middelen en infrastructuur

De werkgeversbijdragen van de verplicht bijdragende ondernemingen voor de uitvoering van hun aanvullend pensioenplan, en de werkingskosten van het Vlaams Pensioenfonds worden gefinancierd met een subsidie uit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Bestuursorganen

De bestuursorganen van het Vlaams Pensioenfonds bestaan uit:

 • De raad van bestuur die het algemeen beleid bepaalt, het fonds beheert en vertegenwoordigt.
 • De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit bepaald bij de wet en de statuten die een onderscheid maken tussen A-punten waarvoor uitsluitend de Vlaams Gemeenschap als gewoon lid bevoegd is en andere punten die tot de gezamenlijke bevoegdheid behoren van het gewoon lid en de andere leden. De algemene vergadering vindt plaats in de loop van het 2de trimester van ieder jaar.

Hoe aansluiten?

Aansluiten bij Vlaams Pensioenfonds: procedure voor de vrijwillig bijdragende ondernemingen.

 • Stap 1

  Wilt een publieke werkgever als vrijwillig bijdragende onderneming toetreden? Dan stuurt de werkgever een aanvraag per aangetekende zending naar de raad van bestuur van het Vlaams Pensioenfonds. De contactgegevens staan onderaan deze webpagina.

 • Stap 2

  De algemene vergadering beslist over de toetreding. De aansluitingsvoorwaarden worden verder uitgewerkt in een toetredingsakte met het Vlaams Pensioenfonds en een eigen financieringsplan.