Gedaan met laden. U bevindt zich op: Heerlijk Helder bij Inter Getuigenissen

Heerlijk Helder bij Inter

Bij Inter is Heerlijk Helder al stevig verankerd in het beleid van de organisatie. Wendy Metten, algemeen directeur, en Bart Parmentier, coördinator doelgroepenbeleid en externe communicatie, vertellen er meer over.

Wat zijn de belangrijkste opdrachten van Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid?

Wendy: ‘Bij Inter bouwen we aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen: jong, oud, met of zonder beperking en onder alle omstandigheden. Dat doen we samen met professionelen, gebruikers en beleidsmakers. We geven bijvoorbeeld bouwkundig advies op het vlak van toegankelijkheid, adviseren overheden, voeren onderzoek uit, organiseren opleidingen en maken evenementen toegankelijk.’

Hoe werken jullie aan Heerlijk Helder?

Bart: ‘We vinden het heel belangrijk om organisatiebreed aan Heerlijk Helder te werken. Waar we vandaag staan, is de verdienste van alle collega’s.’

Wendy: ‘We zijn heel klein begonnen. Vroeger was communicatie een taak die erbovenop kwam in iemands takenpakket. In onze kleine organisatie is het immers niet evident om tijd en ruimte vrij te maken. Nu is alles wat met communicatie te maken heeft, gedeeltelijk opgenomen in het takenpakket van enkele medewerkers met een bijzondere taalgevoeligheid. De collega’s weten waarvoor ze bij hen terechtkunnen en dat biedt hun een houvast. De aandacht voor toegankelijk taalgebruik hebben we ook in ons communicatieplan opgenomen. Zowel intern als extern is toegankelijk en helder communiceren een aandachtspunt.’

Heldere taal is beter voor iedereen.
WM

Wendy Metten

algemeen directeur Inter

Wat hebben jullie al verwezenlijkt?

Bart: ‘Om collega’s te ondersteunen bij het gebruik van heldere taal, hebben we een interne schrijfgids ontwikkeld. Die brengen we geregeld onder de aandacht bij alle medewerkers. We hebben onze medewerkers ook een praktijkgerichte vorming over heldere taal aangeboden, waarin ze met hun eigen teksten aan de slag konden gaan. We hebben daarvoor een beroep gedaan op een externe partner. Na de opleiding heeft de externe partner de communicatiemedewerkers nog een tijdje ondersteund. Ondertussen hebben we onze knowhow intern versterkt en hebben we de externe expertise kunnen loslaten.’

Wendy: ‘De collega’s vinden heldere taal alsmaar belangrijker. Het is een volwaardig thema op onze agenda en het is structureel ingebed in de werking van Inter. Heerlijk Helder was opgenomen in het jaarplan 2020 en maakt deel uit van het communicatiebeleidsplan voor de volgende jaren.
We werken niet alleen aan heldere externe communicatie, maar ook aan begrijpelijke beleidsteksten. Zo hebben we onze missie uit het decreet omgezet in een tekst die iedereen begrijpt. In onze missie staat dat als je iets toegankelijk maakt voor een specifieke doelgroep, iedereen daar beter van wordt. Dat geldt ook voor helder taalgebruik. Als je een tekst begrijpelijker maakt, is dat beter voor iedereen, ook voor politici, ambtenaren en kabinetschefs. Ook ons jaarverslag heeft de afgelopen jaren een echte metamorfose ondergaan. We hebben daarvoor niet alleen gefocust op helder taalgebruik, maar ook op betrokkenheid en herkenbaarheid. We werken nu veel meer met foto’s, beeldmateriaal en quotes van mensen binnen en buiten Inter. Het is een totaalpakket: zowel de tekst zelf als de vorm waarin je die tekst aanbiedt, is belangrijk en bepaalt of mensen het jaarverslag graag willen lezen.’

Bart: ‘Het afgelopen jaar waren er door de coronacrisis een aantal extra uitdagingen op het vlak van toegankelijke digitale communicatie. We hebben daar een voortrekkersrol in genomen door richtlijnen te maken voor toegankelijke videovergaderingen en webinars. Op onze website kun je onze 11 tips voor toegankelijke videovergaderingen en webevents gratis aanvragen.’

Om collega's te ondersteunen bij het gebruik van heldere taal, hebben we een interne schrijfgids ontwikkeld.
BP

Bart Parmentier

coördinator doelgroepenbeleid en externe communicatie Inter

Welke drempels ondervinden jullie?

Bart: ‘Er werken heel wat experts bij ons die diep in de materie willen gaan. Ze moeten dat ook doen, want dat is net de rol van ons expertisecentrum. Het is soms een uitdaging om die gespecialiseerde informatie heerlijk helder te formuleren en toch de kern van de informatie te behouden. Dat zal altijd een evenwichtsoefening blijven. We proberen ook te diversifiëren via verschillende kanalen. Een onderwerp dat we in de sociale media heel kort toelichten, werken we dieper uit in een blog of tijdens een adviestraject.’

Welke tips voor andere organisaties hebben jullie?

Bart: ‘Bouw toegankelijke en heldere communicatie in je beleid in. De focus ligt daarbij op eenvoudige formulering, heldere structuur en aangepaste stijl. Daarnaast is het erg belangrijk om aandacht te besteden aan de keuze van de kanalen en de wijze waarop en de mate waarin die toegankelijk zijn. De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zorgen ervoor dat digitale toegankelijkheid gegarandeerd is. Het is belangrijk dat je website aan die normering beantwoordt.’

Wendy: ‘Toegankelijk en helder communiceren vraagt energie en tijd, dus middelen. Het volstaat niet om iedereen snel een opleiding te geven. Houd daar rekening mee. Aanvaard ook dat je niet alles van de ene op de andere dag in orde kunt hebben. Wees tevreden met kleine successen, maar leg intern wel meteen een stevig fundament, onder andere door toegankelijke en heldere communicatie als aandachtspunt te benoemen en ondersteuning te bieden aan je medewerkers in de vorm van externe expertise en interne instrumenten.’

18 maart 2021