Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoofdlettergebruik bij de Vlaamse overheid Heerlijk Helder

Hoofdlettergebruik bij de Vlaamse overheid

Op deze pagina vind je een overzicht van de afspraken die bij de Vlaamse overheid gelden voor het gebruik van hoofdletters in bijvoorbeeld functiebenamingen en namen van organisaties.

Functiebenamingen

Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter. Ook in een briefaanhef worden functieaanduidingen volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid met een kleine letter geschreven. In de adressering en de ondertekening van een brief staat de functiebenaming op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

in lopende tekst

in de aanspreking van een brief of e-mail

onder de naam in een adres of in de ondertekening van een brief of e-mail

de administrateur-generaal

Mijnheer de administrateur-generaal,

Administrateur-generaal

de secretaris-generaal

Mevrouw de secretaris-generaal,

Secretaris-generaal

de inspecteur-generaal

Mijnheer de inspecteur-generaal,

Inspecteur-generaal

de algemeen directeur

Mevrouw de algemeen directeur,

Algemeen directeur

het afdelingshoofd

Mijnheer het afdelingshoofd,

Afdelingshoofd

de gedelegeerd bestuurder

Mevrouw de gedelegeerd bestuurder,

Gedelegeerd bestuurder

de voorzitter

Mijnheer de voorzitter,

Voorzitter

Officiële titulatuur van Vlaamse ministers

De woorden minister, minister-president en viceminister-president, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter. Ook in een briefaanhef worden die functieaanduidingen volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid met een kleine letter geschreven.

De bevoegdheid schrijven we in de officiële titulatuur van de Vlaamse ministers met een hoofdletter.

In de adressering en de ondertekening van een brief staat de functiebenaming op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

in lopende tekst

in de aanspreking van een brief of e-mail

onder de naam in een adres of in de ondertekening van een brief of e-mail

de minister-president van de Vlaamse Regering

Mijnheer de minister-president,

Minister-president van de Vlaamse Regering

de viceminister-president van de Vlaamse Regering

Mevrouw de viceminister-president,

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Mevrouw de minister,

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Mijnheer de minister,

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Bevoegdheidsomschrijving van Vlaamse ministers

In de bevoegdheidsomschrijvingen van de Vlaamse ministers schrijf je de bevoegdheden met kleine letters en meestal met een lidwoord. De formulering bevoegd voor … staat tussen twee komma’s. De bevoegdheidsomschrijvingen worden alleen in lopende tekst gebruikt.

  • de Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, …
  • de Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, …
  • de Vlaamse minister, bevoegd voor de media, …

Op de website van Wetgevingstechniek vind je de volledige lijst van de bevoegdheidsomschrijvingen van de leden van de Vlaamse Regering.

Namen van gewesten en gemeenschappen

Als het woord gewest deel uitmaakt van de officiële naam van een gewest, is het een eigennaam. Gewest krijgt dan een hoofdletter. In andere gevallen beschouwen we gewest als een soortnaam en schrijf je het met een kleine letter.

met hoofdletter

met kleine letter

het Vlaamse Gewest

het Waalse Gewest

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

een gewest, het gewest, de gewesten

de Vlaamse Gemeenschap

de Franse Gemeenschap

de Duitstalige Gemeenschap

een gemeenschap, de gemeenschap, de gemeenschappen

Namen van overheden en instanties

Namen van specifieke overheden en instanties schrijf je met hoofdletters. Als je de bevoegdheden van een instantie niet vermeldt, en dus niet naar een specifiek parlement of een specifieke regering verwijst, schrijf je de woorden parlement en regering met een kleine letter. Dat is ook het geval als die woorden in het meervoud staan.

met hoofdletter

met kleine letter

-

de Vlaamse overheid, de federale overheid

de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de Federale Regering

de regering, de regeringen, een regeringsmededeling

het Vlaams Parlement

het parlement, de parlementen, parlementair, het parlementslid, de parlementariër

de Inspectie van Financiën

de inspecteur van Financiën

het Voorzitterscollege

het college van burgemeester en schepenen

de Raad van State

de raad van bestuur, de ministerraad, de gemeenteraad, de beleidsraad, de directieraad

het Hof van Cassatie

het hof van beroep, het hof van assisen

het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité

het managementcomité

Namen van Vlaamse ministeries

Het woord ministerie krijgt een hoofdletter in de volledige officiële naam van het ministerie. Als het niet om de volledige naam gaat, of als ministerie zonder verdere toevoeging wordt gebruikt, krijgt het een kleine letter.

met hoofdletter

met kleine letter

het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

een Vlaams ministerie, het ministerie, de Vlaamse ministeries

Namen van Vlaamse departementen

Namen van Vlaamse departementen schrijven we met een hoofdletter. Het woord departement maakt deel uit van de officiële naam en krijgt ook een hoofdletter.

met hoofdletter

met kleine letter

het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM)

een departement, het departement, de departementen

het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI)

het Departement Financiën en Begroting (DFB)

het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA)

het Departement Landbouw en Visserij (DLV)

het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

het Departement Omgeving

het Departement Onderwijs en Vorming (DOV)

het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)

het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)

Namen van Vlaamse agentschappen

In de namen van intern of extern verzelfstandigde agentschappen (IVA's of EVA's) krijgen alle zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden een hoofdletter: de Vlaamse Belastingdienst, Onroerend Erfgoed, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Als de officiële naam van een agentschap het woord agentschap bevat, schrijf je dat met een hoofdletter: het Agentschap Informatie Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos. Als je de aanduiding (intern/extern verzelfstandigd) agentschap alleen gebruikt om duidelijk te maken dat het om een verzelfstandigde entiteit van de Vlaamse overheid gaat, zonder dat die toevoeging deel uitmaakt van de officiële naam, schrijf je agentschap met een kleine letter: het agentschap Opgroeien, het agentschap Toerisme Vlaanderen.

met hoofdletter

met kleine letter

het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

het agentschap Audit Vlaanderen

het Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

het agentschap Het Facilitair Bedrijf (HFB)

het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB)

het agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

het agentschap Opgroeien

het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

het agentschap Sport Vlaanderen (SV)

het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

het agentschap Toerisme Vlaanderen (TVL)

het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

het agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)

het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB)

het agentschap Wonen-Vlaanderen (AWV)

het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII)

het agentschap Zorg en Gezondheid (ZG)

het Agentschap Plantentuin Meise

het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Namen van subentiteiten van de Vlaamse overheid

In namen van subentiteiten schrijf je zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden met een hoofdletter. Woorden als afdeling, cel, dienst of team krijgen een kleine letter, tenzij ze deel uitmaken van de officiële naam van de subentiteit.

met hoofdletter

met kleine letter

de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

de Dienst van de Gouverneurs

de dienst Diversiteitsbeleid

het Team Vlaams Bouwmeester

Team Taaladvies

het team Communicatie

het team Veiligheid

het team Personeel

het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO)

het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)

de cel Natuurinspectie

de cel Interne Milieuzorg

de afdeling Horizontaal Beleid

de afdeling Vastgoedtransacties

Opschriften van regelgevende teksten en namen van beleidsdocumenten

Opschriften van decreten, besluiten, wetten en andere regelgevende teksten schrijven we in principe met kleine letters in een lopende tekst. Ook de namen van beleidsdocumenten schrijven we in een lopende tekst klein, bijvoorbeeld de nota aan de Vlaamse Regering, de memorie van toelichting en de beleids- en begrotingstoelichting. In het opschrift of de titel van de tekst zelf schrijven we een beginhoofdletter.

In citeeropschriften schrijven we alle zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden met een hoofdletter. Een citeeropschrift is de officiële verkorte versie van het opschrift. Het wordt vastgesteld aan het begin van de regelgevende tekst in kwestie. Ook in namen van wetboeken krijgen alle zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden in principe een hoofdletter. Sommige wetboeken wijken daarvan af, bijvoorbeeld Wetboek van economisch recht. Gebruik de schrijfwijze die in het wetboek zelf gebruikt wordt.

met hoofdlettermet kleine letter
het decreet van 15 juli 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen
het besluit van de Vlaamse Regering over het proefproject Vlaamse toeleidingscommissie
het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
de omzendbrief OMG/VEKA 2021/1 van 17 december 2021 betreffende het toepassingsgebied van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen
de nota aan de Vlaamse Regering
de mededeling aan de Vlaamse Regering
de memorie van toelichting
de beleids- en begrotingstoelichting
het Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021het decreet van 23 december 2021 houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking
het Energiebesluit van 19 november 2010het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid
het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021
de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019het decreet van 29 maart 2019 houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
het Wetboek van Inkomstenbelastingen
het Sociaal Strafwetboek
het Burgerlijk Wetboek

Afkortingen als BVR (besluit van de Vlaamse Regering), MB (ministerieel besluit) en BBT (beleids- en begrotingstoelichting) schrijven we volledig in hoofdletters. Gebruik zulke afkortingen zo weinig mogelijk.