Gedaan met laden. U bevindt zich op: Updates lokaal en provinciaal personeelsbeleid Nieuwsberichten

Updates lokaal en provinciaal personeelsbeleid

Nieuwsbericht
6 december 2023

Personeelsleden van de lokale en provinciale besturen hebben recht op een hogere haard- en standplaatstoelage dankzij de wijzigingen aan de regeling voor het personeel van de Vlaamse overheid. Ook het forfaitair gedeelte van hun eindejaarstoelage wordt geïndexeerd. Er is meer informatie over de sociaalrechtelijke bescherming bij het ontslag om medische overmacht bij statutaire personeelsleden en de rechtspositieregeling werd verder aangevuld.

Grensbedragen haard- en standplaatstoelagen

Personeelsleden van de lokale en provinciale besturen hebben recht op een hogere haard- en standplaatstoelage dankzij de wijzigingen aan de regeling voor het personeel van de Vlaamse overheid.

Door de implementatie van het sectoraal akkoord 2020-2022 voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid werden de grensbedragen in het Vlaams Personeelsstatuut (VPS, zoals gewijzigd bij het BVR van 8 september 2023) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 aangepast.

Ook de lokale en provinciale besturen moeten die nieuwe grensbedragen toepassen ten aanzien van hun personeelsleden.

Bekijk de nieuwe grensbedragen van de haard- en standplaatstoelage in de rechtspositieregeling voor lokale en provinciale besturen.

Indexering van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage

Het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor 2023 bedraagt het totale bedrag forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage 1.352,73 euro.

Meer informatie over de berekening van de eindejaarstoelage vind je in de rechtspositieregeling voor lokale en provinciale besturen.

Toepassing wet 20 juli 1991 bij ontslag medische overmacht

We hebben een interpretatieve lezing aan de RSZ gevraagd over de toepasbaarheid van de wet van 20 juli 1991 bij het ontslag wegens medische overmacht.

De RSZ bevestigde ons dat de wet ook in dat geval van toepassing is, wat maakt dat de besturen ertoe gehouden zijn de sociale zekerheidsbijdragen te regulariseren conform en onder de voorwaarden vastgesteld in voornoemde wet.

Lees meer over de toepassing van de wet van 20 juli 1991 bij medische overmacht.

Actualisatie rechtspositieregeling voor lokale besturen

We voegden onder meer nieuwe interpretaties toe aan het besluit rechtspositieregeling over de volgende thema’s:

  • wervingsreserves en selectiecommissies
  • deeltijdse werkhervatting
  • functieclassificaties en de weging van bestaande functies.