Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezing leden deputatie Deputatie

Verkiezing leden deputatie

De provincieraad kiest de gedeputeerden onder de provincieraadsleden. Dat gebeurt op basis van een akte van voordracht van kandidaat-gedeputeerden. 

Ontvankelijkheid van de akte van voordracht

De provincieraad kiest de gedeputeerden onder de provincieraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-gedeputeerden (model POV 3).

Een gezamenlijke akte van voordracht is ontvankelijk als:

 • de voorgedragen kandidaat een provincieraadslid is
 • de akte is ondertekend door de meerderheid van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen
 • de akte voor elk van de kandidaat-gedeputeerden ondertekend is door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst zijn verkozen als de voorgedragen kandidaten. Als de lijst waarop de kandidaat-gedeputeerde voorkomt maar twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen
 • de voordracht betrekking heeft op personen van verschillend geslacht
 • de akte uiterlijk 8dagen voor de installatievergadering aan de provinciegriffier is bezorgd.

De akte van voordracht kan een einddatum van het mandaat van de kandidaat-gedeputeerde vermelden. In dat geval kan op de voordracht de naam vermeld worden van de persoon of personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van dat mandaat. De gedeputeerde is dan bij het bereiken van de einddatum ontslagnemend en wordt opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld.

Elk raadslid kan slechts 1 akte van voordracht ondertekenen. Overtreding van dit verbod heeft de ongeldigheid van de handtekening in alle akten tot gevolg. De verkozene die meer dan 1 akte ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode geen uitvoerend provinciaal mandaat meer opnemen.

Geen (ontvankelijke) akte van voordracht op de installatievergadering

Als er geen (ontvankelijke) gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-gedeputeerden wordt bezorgd voor de installatievergadering, gaat de provincieraad binnen de 14 dagen over tot de afzonderlijke verkiezing van de gedeputeerden onder de provincieraadsleden.

De provincieraadsleden kunnen voor elk mandaat een kandidaat-gedeputeerde voordragen via een akte van voordracht (model PROV_4).

De akte van voordracht is ontvankelijk als:

 • de voorgedragen kandidaat een provincieraadslid is
 • de akte ondertekend is door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst zijn verkozen als de voorgedragen kandidaat. Als de lijst waarop de kandidaat-gedeputeerde voorkomt maar 2 verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen;
 • de akte uiterlijk 3 dagen voor de eerstvolgende vergadering na de installatievergadering aan de provinciegriffier is bezorgd.

Ook deze akte kan de naam van een opvolger of meerdere opvolgers vermelden. Het verbod van de dubbele handtekening is eveneens van toepassing.

Er vindt een verkiezing plaats tussen de voorgedragen kandidaten. Die verkiezing gebeurt bij geheime stemming door evenveel afzonderlijke stemmingen als er gedeputeerden te kiezen zijn.

Tussentijds openvallen van het mandaat

Als een mandaat tijdens de bestuursperiode openvalt, beslist de provincieraad of ze dat mandaat al dan niet wenst in te vullen. Als de provincieraad het mandaat wil invullen, moet ze binnen de 2 maanden een nieuwe gedeputeerde te kiezen op basis van een akte van voordracht (model PROV_5).

Een mandaat valt open als een gedeputeerde:

 • zijn mandaat niet aanvaardt
 • van zijn mandaat vervallen wordt verklaard
 • verhinderd wordt beschouwd
 • afgezet of geschorst is
 • ontslag heeft genomen of overleden is.

De provincieraad kan overgaan tot een verkiezing van meerdere mandaten als een bijkomend mandaat van gedeputeerde openvalt binnen de 2 maanden na het openvallen van een eerste mandaat en vóór de overhandiging van de voordrachtakte van dat mandaat. De verkiezing gebeurt op basis van een akte van voordracht (PROV_6).