Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteuning regiovorming Samenwerking, fusies, regiovorming en verzelfstandiging

Ondersteuning regiovorming

De Vlaamse Regering legde 15 referentieregio’s vast in de kadernota van 4 februari 2022. De regioafbakening gebeurde na consultatie van de lokale besturen, de ministers van de Vlaamse sectorale beleidsdomeinen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Centraal en provinciaal toegangspunt

Heb je als lokaal bestuur een vraag over regiovorming? Neem contact op met het centraal toegangspunt via regiovorming@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Je moet zelf niet op zoek naar de juiste contactpersoon binnen de Vlaamse of federale overheid. ABB registreert alle vragen, stuurt ze door naar de verantwoordelijke administratie en volgt eveneens op of je al een antwoord ontving.

De lokale besturen en gouverneurs kunnen ook terecht bij de provinciale contactpunten. Zij werken in de provinciale kantoren van ABB en bevinden zich dus dicht bij de lokale besturen. Ze zijn het eerste aanspreekpunt en vangen vragen of problemen op. Wil je weten wie het contactpunt is voor jouw provincie? Mail dan naar regiovorming@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Vlaamse en federale impactanalyse

Impactanalyses brengen sectorale wetten en decreten, besluiten, (financiële) instrumenten en afbakeningen in kaart, en brengen die in lijn met de visie op de regiovorming. Dat kan gaan over regelgeving, maar ook over administratieve praktijken of het interbestuurlijk instrumentarium en het dienstverleningsaanbod van Vlaamse overheidsinstanties.

ABB coördineert de impactanalyse op het Vlaamse niveau en stemt af met de federale overheid voor de impactanalyse op het federaal niveau.

Referentieregio-luik in de Gemeente- en Stadsmonitor

Lokale besturen kunnen in de Gemeente-Stadsmonitor(opent in nieuw venster) bekijken hoe hun gemeente zich verhoudt tot de referentieregio. Er worden ook enkele verschillen opgesomd tussen de referentieregio’s vandaag.

Labo regiovorming

Het project ‘Labo Regiovorming’ van de VVSG ondersteunt de lokale besturen op verschillende manieren bij de regiovorming: een ontwikkelingstraject, ondersteuning bij regionale doorbraakprojecten en bij de sanering van bovenlokale ruimte. De Vlaamse Regering verleende op 4 december 2020 een subsidie voor het Labo Regiovorming aan de VVSG voor de periode 2021-2023. Ze kende op 1 april 2022 een extra subsidie toe voor de financiering van regionale doorbraakprojecten binnen het Labo Regiovorming.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing(opent in nieuw venster) voorziet in wetenschappelijke ondersteuning, begeleiding en evaluatie van het project regiovorming. De onderzoekslijn ‘Lokale autonomie en verantwoordelijkheid’ van het meerjarenplan 2021-2025 bevat een onderzoeksthema regiovorming.

Het Steunpunt maakt werk van een instrumentarium dat regiowerking ondersteunt. Het gaat over samenwerkingsmodellen, verdienmodellen, vereveningsmodellen, draaiboeken, enzovoort. Het ontwikkelt deze, test ze uit en stuurt ze bij.

In 2023 zal het Steunpunt het project regiovorming evalueren en een aantal aanbevelingen formuleren voor de volgende Vlaamse Regering.