Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beslissingen in extremis Verkiezingen, democratie en participatie

Beslissingen in extremis

Lokale en provinciale overheden moeten in het jaar voor de verkiezingen voorzichtig handelen, vooral bij beslissingen rond toekomstige beleidsontwikkelingen en beslissingen waar financiële gevolgen aan gekoppeld zijn. Beslissingen die het beleid van de nieuwe raden, de financiële situatie of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos verstoren, vallen onder de noemer ‘beslissingen in extremis’. 

Een bestuur moet geval per geval nagaan of een voorgenomen beslissing het toekomstig beleid en de (toekomstige) financiële situatie onnodig dreigt te verstoren.

De volgende elementen kunnen daarbij een rol spelen:

  • staat de actie of beslissing al in het meerjarenplan?
  • Is het een lopend dossier waarin het bestuur al bepaalde (principe)beslissingen nam?
  • Vereist de beslissing een dermate groot budget dat een zware, onvoorziene impact heeft op de gemeentelijke financiën?

Enkele voorbeelden

  • Het voornemen om een gemeentehuis te renoveren volstaat niet. Er moeten concrete plannen zijn.
  • Omdat het meerjarenplan 2019-2024 de realisatie van de eerste fase van een sportpark voorziet en het bestuur de bouwplannen in 2022 en 2023 al toelichtte aan een gemeenteraadscommissie, mag het gemeentebestuur, in afwachting van een beslissing over een Vlaamse subsidie, de goedkeuringsbesluiten in januari 2024 aan de gemeenteraad voorleggen.
  • Een gezamenlijk bestek en de gunning als 1 opdracht van 2 afzonderlijke projecten, vormt geen probleem als de geraamde kost binnen de voorziene budgetten van de meerjarenplanning blijft en ze de financiën van de gemeente niet onnodig belast.
  • De opstart tot uitwerking van een nieuw loonhuis is niet toegelaten in het jaar voor de verkiezingen.
  • De opstart van een nieuwe functieweging/functieclassificatie (uitgezonderd IFIC) is niet toegelaten in het jaar voor de verkiezingen.