Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorgwonen

Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Het betreft dus de opsplitsing van een woning. Dit is in principe altijd vergunningsplichtig. Specifiek voor het creëren van een zorgwoning wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.

 

Informeer ook altijd bij uw gemeente

Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Zo kan een gemeente bijkomende voorwaarden of andere procedures opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Fiscale impact

Twee gezinnen die samenwonen in een zorgwoning worden door de fiscus beschouwd als afzonderlijke gezinnen mits ze aan twee voorwaarden voldoen:

  • De zorgwoning voldoet aan de bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals op deze webpagina omschreven.
  • Er moet bij de aanvang van de zorgwoonsituatie sprake zijn van een ‘fysische verhuis’ van de zorgbehoevende of de zorgverlener. Beide gezinnen woonden dus voorafgaand niet op hetzelfde adres.

Vergunningsplichtig of melding?

In principe heeft u voor een uitbreiding aangebouwd aan de woning altijd een vergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden volstaat echter een melding. Ga na of uw project voldoet aan de voorwaarden voor een melding (zie hieronder).

Als uw project niet aan al deze voorwaarden voldoet, is het vergunningsplichtig. Vraag dan een vergunning aan voor het opsplitsen van een woning en/of een fysieke uitbreiding.

Voldoet het wel aan de voorwaarden, dan kunt u de zorgwoning melden.

Een zorgwoning melden

Wat na de melding?

Binnen de dertig dagen ontvangt u bericht of er akte werd genomen van de melding of niet.

  • Negatief nieuws: de melder krijgt binnen de dertig dagen een e-mail via het Omgevingsloket met de boodschap dat er geen akte werd genomen. Er wordt vermeld wat er verkeerd is en welke stappen de melder verder moet ondernemen.
  • Positief nieuws: de melder krijgt binnen de dertig dagen een e-mail via het Omgevingsloket met in de bijlage een meldingsakte of een bericht dat er stilzwijgend akte is genomen. De bevoegde overheid maakt de aktename online bekend. U hangt de affiche ‘bekendmaking meldingsakte’ uit op een goed zichtbare plaats aan de straat, gedurende dertig dagen. U mag het project uitvoeren vanaf de dag na de betekening van de meldingsakte of de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn (stilzwijgende aktename). Hou rekening met eventuele bijkomende voorwaarden die in de meldingsakte zijn opgenomen.

Let op:

  • meldingen kunnen in beroep aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Standaard mag de melder starten met de werken, tenzij er expliciet wordt gemeld dat de handelingen of werken moeten worden stilgelegd. Dit wordt beslist door de Raad, die het bevel geeft om de handelingen of werken op te schorten.
  • Het effectief bewonen door de hulpbehoevende (of de 65-plusser) moet binnen de twee jaar na datum van de meldingsakte gebeuren, anders vervalt de meldingsakte.

  • Het stopzetten van het zorgwonen moet eveneens gemeld worden.

  • Als de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, is hiervoor alsnog een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden.