Gedaan met laden. U bevindt zich op: Scholen voor kinderen met autisme

Scholen voor kinderen met autisme

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) kunnen zowel naar het gewoon als naar het buitengewoon onderwijs, als zij aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

Met autisme naar het gewoon onderwijs

Het M-decreet(opent in nieuw venster) voorziet dat er voor alle leerlingen, dus ook leerlingen met ASS, ondersteuning geboden wordt binnen het gewoon onderwijs. De ouders, de klassenraad en het CLB overleggen samen over de redelijkheid van de aanpassingen. Zijn de aanpassingen die de school moet doen om uw kind les te laten volgen onredelijk, dan kan ze de inschrijving na afweging van de redelijkheid ontbinden (uiterlijk binnen 60 kalenderdagen).

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan hulp bieden om mee te kunnen in het gewoon onderwijs.

Met autisme naar het buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs wordt type 9 ingericht voor leerlingen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben, maar niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen.

Een overzicht van de scholen die type 9 aanbieden:

Om naar het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs te kunnen is een inschrijvingsverslag van het CLB nodig.

Meer info over autisme

In uw zoektocht naar een school kunt u zich in de eerste plaats laten bijstaan door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)(opent in nieuw venster) in uw regio. U kunt hiervoor een beroep doen op de CLB's van alle onderwijsnetten.

Dan is er ook nog de website onderwijskiezer.be(opent in nieuw venster). Op die website kunt u scholen filteren op basis van hun werking met autisme.