Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ieper: no regretmaatregelen PFAS PFAS-vervuiling

Ieper: no regretmaatregelen PFAS

Door PFAS-verontreiniging gelden onderstaande no regret-maatregelen in Ieper.

Afgebakende zone

 • Brandweerkazerne, Minneplein in Ieper

Op deze sites zijn de no regret-maatregelen geschrapt:

 • percelen 790P en 805C, gelegen aan de Bargiestraat 16 en 16+ in Ieper: tijdelijke opslagplaats van gronden, ophogingen)

No regret-maatregelen

Op de site en in een zone van 500 m rond de site: - met middelpunt peilbuis P1:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om koffie, thee of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven, maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater in plaats van putwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Informatie over de onderzoeken

Op het terrein gelegen aan Minneplein 1A te Ieper werd een verkennend bodemonderzoek dd. 22 november 2021 uitgevoerd om na te gaan of er een PFAS-verontreiniging aanwezig is en of er bijkomend bodemonderzoek nodig is.

Kenmerken van de onderzochte locatie:

 • De onderzochte locatie is een brandweerkazerne met voormalig oefenterrein waar geoefend wordt met fluorhoudend schuim van voor de jaren ‘70 tot circa 2010. Het perceel is gelegen in woongebied. Ook het omliggende bestemmingstype is hoofdzakelijk woongebied. Hier situeren zich woningen en kantoren (tandartsenpraktijk, hoofdzetel Engelse Kerkhoven, ...). Omdat het onderzoeksterrein zich bevindt in woongebied kan niet uitgesloten worden dat er individuele moestuinen aanwezig zijn aanpalend aan het onderzoeksterrein.
 • Ten noorden van het onderzoeksterrein is aangrenzend een kerkhof aanwezig (gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen).
 • Ten oosten van het onderzoeksterrein is aangrenzend een gevangenis aanwezig. Op 130 meter is in noordwestelijke richting van de onderzoekslocatie een smalle bufferzone aanwezig dat zowel ingekleurd staat als woongebied als parkgebied. Op 220 meter is in noordoostelijke richting van de onderzoekslocatie een school aanwezig.
 • Op circa 100 meter is in (noord)westelijke richting van de onderzoekslocatie oppervlaktewater aanwezig, alsook op 300 meter in oostelijke richting en op 350 meter in noordoostelijke richting. Er is 1 grondwaterwinning binnen een straal van 500 meter rond de onderzoekslocatie.
 • Op circa 30 meter ten zuidwesten van de onderzoekslocatie is een grondwaterput aanwezig. Er wordt ontgonnen op een ongekende diepte met een vergund debiet van 7196 m3/jaar.

Resultaat van het verkennend bodemonderzoek:

 • Er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het vaste deel van de aarde.
 • Er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het grondwater.
 • Er is verder onderzoek nodig voor de PFAS-verontreiniging.
 • Er zijn geen voorzorgsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.
 • Er zijn geen veiligheidsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.

Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van de OVAM:

 • Momenteel gaat de OVAM na wie moet instaan voor de uitvoering van het verder (beschrijvend) bodemonderzoek. Het doel van dergelijk bijkomend onderzoek is om een scherper beeld te krijgen over de omvang en de ernst van de verontreiniging. De doorlooptijd van dergelijke bodemonderzoeken wordt op minimum 8 tot 12 maanden geschat vanaf de opstart ervan.
 • In afwachting van verder bodemonderzoek worden de betrokkenen ingelicht over de voorzorgsmaatregelen/veiligheidsmaatregelen die voorgesteld werden door de bodemsaneringsdeskundige.

Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid:
In afwachting van verder onderzoek wordt het gemeentebestuur geadviseerd over de maatregelen om eventuele blootstelling aan de PFAS-verontreiniging te verminderen.

Algemene aandachtspunten voor de bewoners:
De OVAM verwijst nog naar de ‘Technische richtlijn grondwaterhandelingen(opent in nieuw venster)’ dd. 28/11/2012 in het kader van meldingen en vergunningen aangaande bemalingen. Dit om de aanwezige grondwaterverontreiniging niet verder te verspreiden en om te vermijden dat verontreinigd grondwater hergebruikt of geloosd wordt.

Bargiestraat

De no regret-maatregelen zijn geschrapt. Voor deze PFAS-verdachte contour is namelijk een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd om de effectieve omvang van de PFAS-verontreiniging in kaart te brengen.

Mogelijk gelden voor bepaalde percelen gebruiksadviezen. De eigenaars/gebruikers/exploitanten van de betreffende percelen zijn op de hoogte gebracht door OVAM via een bodemattest.

Meer informatie vindt u terug op: