Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur

Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur

Phishingmails in omloop

Er circuleren valse e-mails over (energie)premies of teruggave van belastingen, zogezegd in naam van de Vlaamse overheid of de federale overheid.  Een officiële instantie zoals de Vlaamse overheid of de FOD Financiën zal u nooit via e-mail, sms, of telefoon vragen naar uw wachtwoord, uw bankgegevens of andere persoonlijke en gevoelige gegevens. Mijn VerbouwPremie aanvragen kan enkel via het online loket(opent in nieuw venster). Stuur een (vermoedelijk) vals bericht via e-mail door naar verdacht@safeonweb.be(opent in uw e-mail applicatie)

Vraag hier mijn VerbouwPremie aan

Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie buitenmuur:

 • navullen van een bestaande spouwmuur
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitengevel
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • afbraak van buitenmuren en vervanging door nieuwe buitenmuren (inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien) samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie
 • behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht door een waterkerende laag te plaatsen of de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons en
 • plaatsen van nieuwe borstweringen of balustrades bij balkons
 • aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen telt alleen mee in combinatie met het aanbrengen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant of de buitenkant van de buitengevel. Als de spouwmuur geïsoleerd werd, komt de afwerking van buitenmuren niet in aanmerking.

Enkel eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie of kunnen een premie krijgen voor andere werken onder de categorie buitenmuur dan isolatie. U moet ofwel samen met de andere werken voldoende isolatie plaatsen of kunnen aantonen dat u in het verleden voldoende geïsoleerd hebt. Meer informatie vindt u bij ‘Andere voorwaarden’.

Voor wie

 • Elke eigenaar en andere investeerder die een bestaande spouwmuur navult of buitenmuurisolatie aanbrengt langs (de binnen- of buitenkant van) de buitengevel en eventueel gelijktijdig de asbesthoudende gevelbekleding verwijdert, komt in aanmerking voor een premie.
 • Een eigenaar-bewoner uit de middelste of laagste inkomenscategorie of een verhuurder aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) kan de premie ook aanvragen voor alle bovengenoemde werken (zie rubriek ‘Wat’) op voorwaarde dat de spouw- of buitenmuur voldoende is geïsoleerd.
 • Bij werken aan de van het komt de (basis)premie voor het isoleren van de buitenmuur en eventueel voor de gelijktijdige asbestverwijdering toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een opgericht? Dan komt de premie toe aan hen. Vanaf 1 februari 2024 wordt er een aanvullende Mijn VerbouwPremie toegekend aan eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie én verhuurders aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) voor investeringen in de gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw. De aanvraagprocedure voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw zal vanaf dan ook wijzigen.

Voor welke gebouwen

 • Het moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor spouwmuurisolatie en/of buitenmuurisolatie langs de (binnen- of buitenkant van de) buitengevel en eventueel gelijktijdige asbestverwijdering. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) kunnen enkel en appartementen van een of in aanmerking komen.

U kunt de premie aanvragen voor de 

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een , een of  gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning). 

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na van een eerdere Mijn VerbouwPremie voor deze categorie) een premie aanvragen voor de categorie buitenmuur. Eerdere aanvragen bij Fluvius en de renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen tellen niet mee.

 • U kunt een premie aanvragen voor het isoleren van een ruimte die verwarmd wordt of voor een ruimte die hieraan grenst ().
 • Het isoleren van gemeenschappelijke muren in het geval van een halfopen of gesloten bebouwing, komt niet in aanmerking.
 • De afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen telt alleen mee in combinatie met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de (binnenkant van) de buitengevel.
 • Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomensgroep of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een woonmaatschappij (sociaalverhuurkantoor), kunt u enkel een premie krijgen voor de andere werken aan de buitenmuren als de (spouw)muur is geïsoleerd. Ook als de (spouw)muur vroeger werd geïsoleerd en u dit kan aantonen, kunt u een premie krijgen voor de andere werken aan de buitenmuren. De isolatievoorwaarden kunt u lezen in de verdere voorwaarden.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius hebt aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Hebt u in het verleden een renovatiepremie of Fluvius-premie aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1000 euro exclusief btw.
 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Voorwaarden met betrekking tot de na-isolatie van de spouwmuur

 • De maximale lambawaarde van het gebruikte materiaal is 0,065W/m.K.
 • De die gebruikt worden voor de berekening van de worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.
 • De spouw is volledig opgevuld en heeft een minimale breedte van 50 mm.
 • De na-isolatie van spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie, komt niet in aanmerking.
 • De afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen telt alleen mee in combinatie met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnen- of buitenkant van de buitengevel.
 • De spouwmuurisolatie moet geplaatst worden door een STS 71-1 erkende aannemer(opent in nieuw venster) die een Verklaring van Overeenkomstigheid met STS 71-1 toevoegt. Punt 5.5 van de STS71-1 is daarbij niet van toepassing.


Voorwaarden met betrekking tot de isolatie van de muur langs de buitengevel

 • De bedraagt minstens 3 m² K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. De van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden meegerekend. Indien de totale muur in verschillende delen (met verschillende materialen of verschillende diktes) werd geïsoleerd, moet de laagste en het daarbij horende materiaal ingevuld worden met de totale muuroppervlakte van alle geïsoleerde delen.
 • De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.

Voorwaarden met betrekking tot de isolatie van de muur langs de binnenkant van de buitengevel

 • De bedraagt minstens 2 m² K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. De van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden meegerekend.
 • De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.
 • De isolatie moet geplaatst worden door:
 • Enkel wanneer u de buitenmuur isoleert aan de binnenkant van de buitengevel komt de natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren (gips-, kalk- en leembepleistering) in aanmerking.

Voorwaarden voor de bijkomende premie voor het verwijderen van asbest in combinatie met het isoleren van het muur langs de buitengevel

 • De facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen bij aanvragen tot 31/12/2023. Bij aanvraag vanaf 2024 vervalt deze voorwaarde.

 • De van de eerste investering dateert ten vroegste van 1/1/2021.

 • Enkel facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering vanaf 2021 komen in aanmerking en premie aangevraagd uiterlijk op 31/12/2025.

 • De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, over een geldig attest beschikken conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.

 • De asbestverwijdering moet gebeuren volgens Code Van Goede Praktijken OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’.

 • Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de gevelbekleding (vb. leien). Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bv asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor een buitenmuur komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator(opent in nieuw venster) 2024. Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2024.

Hoe aanvragen

Mijn VerbouwLening

Naast Mijn VerbouwPremie kunt u ook een lening aanvragen om de werken te financieren.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: