Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voortgang : Een kloppend hart voor de Asiat-site Nieuwsberichten over stedenbeleid

Voortgang : Een kloppend hart voor de Asiat-site

Nieuwsbericht
15 maart 2024

Met de aankoop van de voormalige militaire basis Asiat in 2018 biedt de stad Vilvoorde als snel groeiende jonge stad een antwoord op de hoge nood aan jeugd- en vrijetijdsvoorzieningen. Met het subsidieproject ‘Een kloppend hart voor de Asiat-site’ vormt de stad samen met een private partner een voorheen ontoegankelijke stadskanker van ongeveer 6.8 ha en een 19-tal leegstaande gebouwen om tot een bruisende ontmoetingsplek, een kloppend hart voor de buurt. De stad wil zo kansen creëren voor betekenisvolle jobs, talenten ontwikkelen, cultuurbeleving stimuleren en een toegankelijke verbeeldende publieke ruimte bouwen. Asiat moet een plek zijn die op zoek gaat naar persoonlijke en maatschappelijke meerwaarde waarbij de juiste balans gezocht wordt tussen mens, gemeenschap en planeet.

© Asiatpark

Op 31 mei 2021 keurde de Vilvoordse gemeenteraad de publiek-private samenwerkingsovereenkomst goed met Onkruid cvba - Den Hoorn nv (ODH projects bv) voor het project tijdelijk anders bestemmen (TAB) van de Asiat-site. Na toekenning van de subsidie Veerkracht is een overeenkomst opgemaakt met ODH in verband met de besteding van de subsidie. In de PPS is een overlegstructuur opgenomen waarin de stuurgroep voor opvolging van dit subsidiedossier is geïntegreerd. De publiek-private samenwerking voor de TAB Asiat voorziet een tweeledige projectstructuur waarin het beleid en administratie van de stad en de private partij(en) Onkruid - Den Hoorn (ODH) vertegenwoordigd worden. Het beheerscomité staat in voor het visionaire en langere termijn beheer van de site. Anno 2024 is er heel wat voortgang gerealiseerd op de Asiat-site, maar is het werk nog niet af. De diverse crisissen die we de afgelopen jaren meemaakten, hadden ook hier een impact.

Duurzame en circulaire incubator

Realiseert een duurzame en circulaire incubator, ondernemers en makers delen een diversiteit aan atelier-, werk- en labo ruimtes zodat er kruisbestuiving, kostenefficiëntie en zinvolle tewerkstelling ontstaat dat zich verbindt met partners uit de wijde regio.

In 2022 is aan de hand van drie workshops met het coördinatieteam van de Asiat-site de richting voor de circulaire incubator bepaald. Het resultaat is te werken rond twee onderstaande thema’s binnen circulaire economie, materialen en voedsel, die elk een sterke link vormen met de werking en ambitie van de Asiat-site. In de loop van 2022 zijn er door ODH veel gesprekken gevoerd en projectvoorstellen opgemaakt door kandidaat ondernemers. Velen twijfelen echter door het economisch klimaat en de energiecrisis. De investeringen blijken een te groot risico. De aanleg van nutsvoorzieningen en de casco-renovatie van de ruimtes is daarom ook nodig om de effectieve opstart van een project te vergemakkelijken. Voorlopig heeft deze strategie weinig opgeleverd en naar de toekomst toe (2024) wordt het project bijgestuurd vanuit de opportuniteiten van vandaag, vanuit de werking als culturele hub. De keuze werd gemaakt om nu eerder in te zetten op een culturele maakplek, waarin kunstenaars, expertise en infrastructuur samen een sterk project vormen.

Socio-multicultureel ecosysteem

Streeft naar een socio-multicultureel ecosysteem op de site dat toelaat om enerzijds informeel en niet-gestructureerd disciplines als sport, beeldende kunst, muziek, architectuur en dans te beleven of beoefenen. Anderzijds kan men doorstromen van laagdrempelige werkingen tot (semi)-professionele organisaties via ruimte voor speelkansen en toonmomenten. Op die manier wordt multiculturele beleving en talentontwikkeling gestimuleerd.

hub Horst & partners

De ambitie om vrijetijdsbeleving, talentontwikkeling en cultuurbeleving met elkaar te verbinden vraagt naar een coördinerende partner op de Asiat site. Hiervoor wordt momenteel een samenwerking onderzocht met De Onderstroom VZW. Een organisatie die onder meer workshops en een kunsttentoonstelling organiseert voor Horst Arts & Music. Deze organisatie neemt naast eigen artistiek en cultureel programma ook een verbindende rol op met projecten en verenigingen op de Asiat site, in de stad, maar ook met culturele spelers uit Vlaanderen.

De subsidie voorziet budget voor de renovatie van casco presentatie ruimtes of kunstencentrum, en ingerichte residentie verblijfsplekken. Deze waren voorzien in twee gebouwen. De inrichting als tijdelijke verblijfsplekken in één van deze twee gebouwen bleek echter naar brandveiligheid een te kostelijke operatie en is verlaten. Dit gebouw wordt wel lekvrij en brandveilig gemaakt met de subsidie in functie van recreatief gebruik.

Het tweede wordt stap voor stap omgevormd tot een poly-inzetbare ruimte voor diverse culturele events, zowel publiek als privaat. Er is een tijdelijk multifunctionele scenografie gebouwd en uitgetest. Hierbij is een kunstenaar in het kader van Horst Arts & Music aan de slag gegaan met de ruimte. Het is een experiment om het programma van Horst Arts & Music (muziek en performance) samen te brengen met de eventwerking van Asiat Park. Kunstenaars Jozef Wouters en Touche Touche hebben een geslaagde inrichting gerealiseerd, binnen een investering van Horst Arts & Music. Deze scenografie wordt nu geëvalueerd. De Studio (kleine zaal van 500m2) wordt meegenomen in het sociaal verhuur principe (kwantitatief objectief) voor meer lokale verenigingen, waarbij de ruimte per halve dag gehuurd kan worden.

In 2023 werd de site ook meer en meer ontdekt door bedrijven en organisaties die er een evenement, lezing, bedrijfsdag kwamen organiseren. De stad Vilvoorde bewaakt dat er ook ruimte blijft voor lokale ‘sociale’ initiatieven.

Semi-publieke overdekte ruimte

Creëert een semi-publieke overdekte ruimte die afsluitbaar is en richt ze in voor informele en niet-gestructureerde cultuurbeleving (publieke danszaal, museumhal, pop-up teken- en atelierruimte, informele workshopruimte, ontmoetingsplek,…) De ha kan ook ingezet worden als publieke sportinfrastructuur en dienen voor georganiseerde activiteiten (overdekte markt, festivals, evenementen,…)

De ambitie voor een overdekte publieke ruimte in te richten is helemaal behouden en vormt de focus van een algemene architectuuropdracht voor de Asiat-site die in najaar van 2022 in de markt is gezet. De renovatiewerken starten in mei 2024. De werken worden opgeleverd in januari 2025 volgens het ontwerp van Central.

Publieke ruimte

Versterkt de publieke ruimte architecturaal en maakt ze ruimtelijk samenhangend en meer toegankelijk voor diverse doelgroepen: ingrepen om de sociale veiligheid te verhogen , interventies die via co-creatie de betrokkenheid versterken, infrastructuur die de niet-gestructureerde occasionele beleving stimuleert, artistieke speelaanleidingen, sportieve parcoursen, ruimte voor ontmoeting, groene natuur en meer water.

De semi publieke open ruimte, wordt vandaag beheerd als een park dat dagelijks geopend is van 9 uur ’s morgens tot 11u ‘s avonds. In de communicatie wordt nu systematisch de naam Asiat-park gebruikt. In 2022 is daarom ook prioritair ingezet op het projectonderdeel ‘Veiligheid en Toegankelijkheid’ met ingrepen om de site autovrij en afsluitbaar te maken, algemene verlichting in het park te verbeteren maar ook een grafische identiteit en wayfinding te ontwikkelen. Het onderdeel ‘Inrichting Publieke ruimte’ werd opgedeeld in subopdrachten zodat noden van diverse doelgroepen en snelheden kunnen worden in deze publieke ruimte. Om snel en doelgericht te kunnen inrichten is geopteerd voor interventies van 29.000 euro die gespreid in de tijd worden gerealiseerd. In de toekomst wordt verder werk gemaakt van verbeterde signalisatie bewoners, meubilair & ontmoetingsplekken, poorten (toeleiding en info), artistieke speeltuin,…

Ecologisch-duurzame ambities

Versterkt de ecologisch-duurzame ambities. Complementair aan de subsidie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) voor de Asiat-site, willen we investeren in het bufferen van regenwater door de daken te vergroenen en toegankelijk te maken.

Op dit onderdeel is bespaard omwille van de gestegen prijzen voor het herstel van nutsvoorzieningen. De meerwaarde van toegankelijke daken is minder prioritair op korte termijn.

Nutsvoorzieningen, casco ruimte en gedeelte infrastructuur

Faciliteert bestaande industriële ruimte door in te zetten op een duurzame en gerichte heraansluiting op nutsvoorzieningen, door ruimtes casco en flexibel in te richten, door netwerkmogelijkheden en gedeelde infrastructuur aan te bieden.

Dit projectonderdeel vormt de basis van alle volgende projecten en is als eerste werf opgestart. Weinig tot geen nutsleidingen waren bruikbaar op de site. Om de werken met bestek in de markt te zetten en de werven technisch op te volgen is door ODH een technisch studiebureau (IRS) aangesteld. De meeste werken werden uitgevoerd in 2022. In 2023 zijn nog een aantal resterende werken afgerekend en/of uitgevoerd