Gedaan met laden. U bevindt zich op: RSL op Post Stadsvernieuwingsprojecten

RSL op Post

Projectsubsidie • Roeselare
In uitvoering

RSL op Post is een project van integrale dienstverlening in Roeselare, aan de hand van een co-creatief traject.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Ruimte, Samenleven
Locatie
Roeselare

Beschrijving (+ programma)

Het leegstaande postgebouw bevindt zich in een buurt met hoge kansarmoede en een hoog percentage inwoners van niet-Belgische afkomst. De stad Roeselare wil samen met de partners De Kringwinkel vzw, De Graanwinkel vzw en zijn bewoners focussen op de stijgende zorgvraag en stijgende nood aan hulpverlening met een preventieve aanpak, gericht op het versterken van kwetsbare groepen in de stad. De centrale locatie van dit gebouw komt tegemoet aan de gewenste nabije dienstverlening, op maat van individuen uit de buurt. De werking wil proactief en vindplaatsgericht handelen als oplossingsspoor tegen armoede, het voorkomen van onderbescherming en het ombuigen van sociale uitsluiting in sociale integratie. Het doel is om in een open en transparante dialoog een vraaggestuurd aanbod uit te werken en een duurzame en inclusieve stadsontwikkeling mogelijk te maken. Het stadsvernieuwingsproject RSL op Post zet in op het creëren van maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarden met als doel de levenskwaliteit bij kwetsbare stadsbewoners te vergroten. Het is een plek voor innovaties op het vlak van organiseren, in samenwerking tussen publieke en private partners, een arena voor een doorbraak in het welzijnsdenken van geïnstitutionaliseerde begeleidingstechnieken van participatieve en krachtdadige hulpverleningstrajecten. De focus ligt op de thema’s ‘maken, voeding en sport’, waarbij gezocht wordt naar een werkend ecosysteem om partners te laten samenleven in het gebouw.

Projectonderdelen

Het stadsvernieuwingsproject is opgedeeld in 3 projectonderdelen:

 • Inrichting dienstenaanbod in de ruimte
 • Gebouwtechnische aanpassingswerken
 • Uitvliegen en rapportering

Inbreng stedenbeleid

Aan het project RSL op Post werd een subsidie van 900.000 euro toegekend

 • Investeringen inzake duurzaamheidsaanpassingen aan het gebouw (projectonderdeel 2: gebouwtechnische aanpassingswerken)

Jury motivering

Met ‘RSL op Post’ ontwikkelt zich in Roeselare een innovatief participatief dienstverleningsconcept ‘voor en door’ (kwetsbare) burgers, een project dat – indien het zijn doelstellingen grotendeels kan waarmaken – als voorbeeld voor andere Vlaamse steden kan dienen. De jury is de filosofie van het project ‘RSL op Post’ erg genegen en is dan ook tevreden dat het dossier voorbij de conceptuele fase is geraakt en als een veelbelovend initiatief (dat zich reeds lanceert) op tafel ligt.

Innovatieve realisaties

 • Het project zet in op sociale innovatie met burgers in plaats van voor burgers. Hiermee benadrukt de stad dat het resultaat van dit stadsvernieuwingsproject een co-creatie is van burgers en stad.
 • Het project tracht succesvolle initiatieven gericht op kwetsbare doelgroepen te versterken, te verduurzamen en uit te breiden. Zodoende dat er kruisbestuiving ontstaat tussen verschillende ‘doelgroepen’ vanuit gemeenschappelijke interesses en concrete activiteiten.

Deelaspecten

 • Publieke ruimte: Er wordt nieuwe publieke ruimte gecreëerd in een volgebouwde omgeving door de afgesloten parking open te maken en te vergroenen.
 • Inclusieve infrastructuur: Het project voorziet open en polyvalente ruimtes die breed ingezet kunnen worden voor sociale activiteiten (zoals een eco-café of sociale kruidenier).

Partners

 • Stad Roeselare
 • OCMW Roeselare
 • De Kringwinkel
 • De Graancirkel

Locatie