Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Klimaat , Ruimte
Locatie
Antwerpen
Jaar
2012
In uitvoering

Beschrijving (+ programma)

Het projectgebied betreft de deelzone langs de wijken Sint-Andries en Zuid. Het betreft een gebied van ongeveer 13 ha. De kaaivlakte behoudt haar huidige maritieme karakter en wordt gebruikt als vrijplaats. Een herprofilering van de huidige rijbaan creëert een betere synergie tussen verkeer en verblijf, en biedt groene gebruiksruimtes op maat van de noden van de aanpalende wijken. Een fiets- en wandelboulevard vormt een groene verbinding van noord naar zuid. De stadszijde van de dijk wordt opgewaardeerd tot een lineair park. Het project Sint-Andries en Zuid omvat eveneens de heraanleg van openbaar domein, de verhoging van de waterkering conform het Geactualiseerd Sigmaplan, en de vervanging van de huidige bovengrondse parkeerplaatsen door de realisatie van een (privaat gefinancierde) rotatieparking dichter bij het centrum, en een parkeeraanbod op een overstaplocatie (overstap op het openbaar vervoer) tussen Nieuw Zuid en Petroleum Zuid.

Projectonderdelen

 • Kaaivlakte
 • Dijklichaam
 • Lineair park
 • Kaaiweg
 • Ondergrondse parking.

Inbreng stedenbeleid

 • Projectsubsidie van 3.500.000 euro voor de aanleg van het lineair park

Jury motivering

De Stuyvenbergwijk is niet alleen een kansarme buurt maar ook een aankomstwijk met veel nieuwkomers en verloop in de bevolking. Bij de ontwikkeling van de site moet met dit aspect rekening worden gehouden. Op de site moeten de nodige voorzieningen in die richting uitgebouwd worden zoals loketten voor nieuwkomers, inburgeringscursussen, specifieke begeleiding, enz. Meer algemeen stelt de jury de vraag hoe de site verder zal functioneren als motor, als zenuwcentrum voor opwaartse sociale mobiliteit in de buurt.

Het project steunt op een uitgebreid vooronderzoek dat samen met de buurt is uitgevoerd. Daarin werden de krijtlijnen van een overwegend publieke ontwikkeling met sterk sociale functie vastgelegd. Vanuit ruimtelijk perspectief moet de erfgoedstrategie afgetemd worden op de ontwikkeling van publieke ruimte en de ruimtelijke condities voor de verdere programmatische uitwerking. De inspanningen die werden geleverd in het vooronderzoek moeten worden doorgetrokken bij de verdere uitbouw van de samenlevingsopbouw in de buurt in voortdurende wisselwerking met de site.

Innovatieve realisaties

 • Masterplan als innoverend werkinstrument, gekoppeld aan intensief participatieproces en procesregie
 • Vernieuwende benadering van waterfrontontwikkeling
 • Pioniersproject voor realisatie van dijkinfrastructuur in stedelijke context
 • Gefaseerde en geïntegreerde aanpak van het volledige Scheldekaaiengebied, met deelzones die elk hun eigen identiteit hebben

Deelaspecten

 • Publieke ruimte en groen: er wordt 9 ha aan verharde publieke ruimte aangelegd, gekoppeld aan 4 ha groen. Dde waterkering ter hoogte van Sint‐Andries en Zuid is een dijk langs stadszijde. Deze verdeelt de 100 meter brede kaaistrook in een brede open ruimte aan het water, de kaaivlakte, en een groen wegprofiel waar de verschillende verkeersstromen gebundeld worden.
 • Mobiliteit: een breed doorlopend fiets- en wandelpad over de volledige lengte van de Scheldekaaien. Halteplaatsen voor een fietsdeelsysteem worden geïntegreerd. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de realisatie van een nieuwe tramverbinding op lange termijn. Ondergrondse parking.

Partners

 • Waterwegen en Zeekanaal
 • AG Vespa
 • De Lijn
 • Aquafin en Riolink
 • Private partner parking