Gedaan met laden. U bevindt zich op: Spoorpark Stadsvernieuwingsprojecten

Spoorpark

Projectsubsidie • Antwerpen
In uitvoering

Het ‘spoorpark’ is een concept voor de langgerekte figuur die, parallel aan het verhoogde spoorweglichaam, van het Tramplein/Draakplaats op Zurenborg tot Park Spoor Noord loopt. Dit stadsvernieuwingsproject heeft betrekking op het deel dat loopt van de Draakplaats tot het Luitenant Naeyartplein, waar de parkzone overgaat in een ander stadsvernieuwingsproject, dat van de Centers.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Mobiliteit, Ruimte
Locatie
Antwerpen

Beschrijving (+ programma)

Het Spoorpark draagt de ambitie in zich om een aangename publieke ruimteverbinding te zijn voor langzaam verkeer die verschillende wijken, lokale en stedelijke groenzones, sport- en cultuurvoorzieningen aan elkaar rijgt en ontsluit.

De hele figuur omhelst een aantal typische Antwerpse wijken met een sterke eigenheid en met een verschillend socio-economisch profiel: Zurenborg, Borgerhout, Antwerpen Noord en het Eilandje. Andere delen van het ‘spoorpark’ omvatten onder meer het project Vergeten Straat, met onder meer de socio-economische invulling van de centers, Spoor Oost en Park Spoor Noord.

Dit project grijpt het momentum om een nieuw puzzelstuk te realiseren, meer bepaald het deel tussen het Tramplein/Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein. Het spoorpark zorgt daarbij niet enkel voor een fysieke, maar ook mentale ontsluiting van de verschillende wijken van de stad. Een dergelijke verbinding zorgt er ook voor dat de aanwezige lokale (publieke) voorzieningen langsheen het spoorpark (zoals het zwembad, de nieuwe invulling van de centers, nieuwe voorzieningen langs het spoorpark, …) voor een breder publiek op een kwalitatieve en veilige manier bereikbaar worden. Een goede bereikbaarheid legt daarmee de basis voor een bredere sociale mix in het gebruik van deze voorzieningen door verschillende wijken.

Projectonderdelen

 • Heraanleg Plantin Moretuslei;
 • Heraanleg Luitenant Naeyaertplein;
 • Onderdoorgang spoorweglichaam en heraanleg stationspleintje;
 • Aanleg Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein;
 • Invulling tramloods aan Draakplaats en langs spoorpark:
 • Ontwikkeling gronden Infrabel.

Inbreng stedenbeleid

Projectsubsidie van 2.146.809 euro, voor het publieke aandeel van de stad in volgende projectonderdelen:

 • aanleg Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein;
 • aankoop gronden Infrabel i.f.v. realisatie buurtgroen in het Spoorpark;
 • upgrade buurtpleintje;
 • upgrade spoorwegonderdoorgang.

Jury motivering

De jury meent dat het een waardevol is voor de stad Antwerpen en de aanliggende wijken. Het project is ruimtelijk kwalitatief en duurzaam.

De stad koppelt twee belangrijke doelstellingen voor het realiseren van een leefbare en kwalitatieve woonstad aan mekaar, nl. de creatie van meer functioneel en beleefbaar groen in de stad, en het teweegbrengen van een modal shift met veilige en aangename fietsverbindingen.

De site is de laatste schakel in een verbinding gaande van Zurenborg over Borgerhout intra-muros en Antwerpen Noord tot het Eilandje en benadrukt het belang van een gecoördineerde visie.

Innovatieve realisaties

 • Het integraal karakter van dit project: investeringen in een groencorridor, in een functionele verbinding voor zacht verkeer en in sociale verbinding tussen twee zeer verschillende wijken komen samen in de nieuwe schakel van het spoorpark.

Deelaspecten

 • Publieke ruimte: Het “spoorpark” draagt de ambitie in zich om een aangename publieke ruimteverbinding te zijn voor langzaam verkeer die verschillende wijken, lokale en stedelijke groenzones, sport- en cultuurvoorzieningen aan elkaar rijgt en ontsluit.
 • Ecologie: Het project versterkt en verlengt de ecologische corridor van het spoorweglichaam, met een gunstig effect op hittestress en klimaatbestendigheid
 • Economie: het project vormt een belangrijke ruimtelijke link tussen de reeds bestaande sterke horecacluster rond de Draakplaats en de recent opgestarte socio-economische invulling van de centers
 • Sociale cohesie: het Spoorpark legt een belangrijke ruimtelijke link tussen wijken met een verschillend socio-demografisch en economisch profiel zoals Zurenborg, Borgerhout intra muros en Antwerpen Noord.
 • Mobiliteit: het globale spoorparkplan omvat onder meer een functionele belevingsroute voor de fietser langsheen het spoor, de creatie van sterke mentale en fysieke verbindingen tussen Zurenborg, Oud Borgerhout en Nieuw Zurenborg, en het afwerken van de Plantin Moretuslei als stadsboulevard

Partners

 • Stad Antwerpen
 • District Borgerhout
 • AG Vespa
 • AWV
 • Waterlink
 • De Lijn
 • Infrabel
 • Antonissen Development Project

Locatie