Wilt u snel weten of u mogelijk in aanmerking komt voor een van de aanmoedigingspremies en welke uitkering u daarbij eventueel zou ontvangen? De simulator Vlaamse aanmoedigingspremie geeft u alvast een indicatie.

Voorwaarden

U komt alleen in aanmerking voor de Vlaamse aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet in de privésector als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Procedure

U kunt de aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet in de privésector zowel online als schriftelijk aanvragen, tenzij u bij de RVA mantelzorgverlof of tijdskrediet opneemt: in dat geval kunt u uw aanvraag uitsluitend schriftelijk indienen.

Als u uw aanmoedigingspremie online kunt aanvragen, doet u er goed aan dat ook effectief online te doen, want dat heeft alleen voordelen:

 • u krijgt meteen een ontvangstbevestiging
 • uw dossier wordt binnen de 4 weken behandeld
 • u ontvangt het geld sneller
Aanvraagtermijn

Een strikte deadline voor de aanvraag is er niet, maar de aanmoedigingspremie wordt maar toegekend met een terugwerkende kracht van hoogstens 6 maanden, voorafgaand aan de maand waarin de volledige aanvraag de dienst bereikt.
Bijvoorbeeld: liep uw tijdskrediet al 8 maanden op het moment dat uw volledige aanvraag de dienst bereikte? Dan krijgt u de aanmoedigingspremie niet voor de eerste 2 maanden.

Hou er rekening mee dat u als werknemer zelf verantwoordelijk bent voor de aanvraag van uw aanmoedigingspremie. Dat houdt in dat, als u de aanvraag aan uw werkgever overlaat, die werkgever niet verantwoordelijk is als de premie niet op tijd is aangevraagd.

Online aanvraag

Wilt u uw aanmoedigingspremie online aanvragen? Houd dan de volgende gegevens en documenten bij de hand:

 • de beslissingsbrief C62 van de RVA, waarin staat dat de RVA uw tijdskrediet of uw thematisch verlof (niet in het geval van mantelzorgverlof) met onderbrekingsuitkering goedkeurt. U kan een online aanvraag indienen ten vroegste 2 dagen na goedkeuring bij RVA.
 • een elektronische identiteitskaart (eID) met een kaartlezer en pincode of een federaal token
 • uw rekeningnummer
 • de precieze periode van uw onderbreking
 • het adres van de onderneming waar u werkt, meer bepaald de effectieve plaats van tewerkstelling (uw standplaats)
 • het aantal uren dat u volgens uw arbeidscontract werkt. Concreet is dat het laagste aantal contractuele uren dat u hebt gewerkt in de 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking.
 • het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt.

Volg het onderstaande stappenplan om uw online aanvraag snel en gemakkelijk in te dienen.

 • Stap 1

  Meld u aan ((opent in nieuw venster))in het online aanvraagformulier via eID en aangesloten kaartlezer, federaal token, VO-token, Itsme, beveiligingscode via sms of beveiligingscode via mobiele app.

  Lees meer over aanmelden bij de overheid.

  Lukt het niet om aan te melden? Neem contact op met de helpdesk via het gratis nummer 1700.

  In het geval dat u de goedkeuring van de RVA via eBox ontvangt, wacht dan twee dagen voordat u de online aanvraag voor uw aanmoedigingspremie indient.

 • Stap 2

  Zodra u aangemeld bent, bevindt u zich op de beginpagina van het online aanvraagformulier.

  • Duid eerst aan dat u in de privésector werkt. Weet u niet zeker dat u in de privésector werkt? Neem contact op met uw personeelsdienst.
  • Selecteer uw specifieke premie: op de beslissingsbrief C62 van de RVA staat vermeld op basis van welke onderbreking u uw aanmoedigingspremie kunt aanvragen (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof, in het geval van tijdskrediet of mantelzorgverlof moet u de aanvraag op papier doen.).
  • Druk op de knop ‘Ga verder’.
 • Stap 3
  • Klik op de rubriek ‘Persoonsgegevens aanvrager’.
   • Uw persoonsgegevens worden opgehaald uit het Rijksregister.
   • Zijn er gegevens die niet kloppen? Dan kunt u die hier aanpassen. Maar hou er rekening mee dat de aanpassingen die u hier doet, niks veranderen aan de informatie die opgeslagen is in het Rijksregister. Als u de informatie in het Rijksregister wilt laten wijzigen, kunt u het best contact opnemen met uw gemeente.
   • De velden met een sterretje (*) moet u altijd invullen.
   • Woont u alleen of uitsluitend samen met kinderen ten laste? Duid dat dan aan in de rubriek ‘Gezinssamenstelling aanvrager’.
    Het attest van gezinssamenstelling wordt automatisch opgehaald bij het Rijksregister.
 • Stap 4
  • Klik op de rubriek ‘Onderbrekingsgegevens aanvrager’.
  • Vul hier de gevraagde gegevens in.
   Baseer u op de uren die in uw arbeidscontract staan. Bij vragen neemt u contact op met uw personeelsdienst.
   De velden met een sterretje (*) moet u altijd invullen.
  • Het bewijs van uw thematisch verlof wordt automatisch opgehaald bij de RVA.
 • Stap 5
  • Klik op de rubriek ‘Tewerkstellingsgegevens aanvrager’.
  • Vul de gevraagde gegevens in.
   De ‘effectieve plaats van de tewerkstelling’ is de plaats waar u effectief werkt. Dat kan de hoofdzetel zijn van uw bedrijf of een vestiging. Als u daarover vragen hebt, neemt u contact op met uw personeelsdienst.
   De velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen.
 • Stap 6
  • Met welk arbeidscontract was u tewerkgesteld in de onderneming in de 12 maanden vóór de start van de onderbreking (in uren per week)?
   Vul hier het aantal uren in dat in uw arbeidscontract staat. U hoeft geen rekening te houden met onderbrekingen die worden gelijkgesteld met dienstactiviteit (loopbaanonderbreking, verlof voor verminderde prestaties...)
   Hebt u in die periode meerdere contracten gehad, hou dan rekening met het contract met het kleinste aantal uren.
  • Hoeveel bedraagt de voltijdse arbeidsregeling binnen uw organisatie (in uren per week)?
   Vul hier het aantal uren in dat in uw onderneming als voltijds wordt beschouwd.
  • Met welk arbeidscontract bent u tewerkgesteld in de onderneming na de start van de onderbreking (in uren per week)?
   Vul hier het aantal uren in dat u nog effectief werkt sinds de start van uw thematisch verlof.
  • Hoeveel bedraagt de voltijdse arbeidsregeling binnen uw organisatie (in uren per week)?
   Vul hier opnieuw het aantal uren in dat in uw onderneming als voltijds wordt beschouwd.
  • Vink aan:
   • dat u verklaart dat de ingevulde gegevens correct zijn
   • dat het Departement Werk en Sociale Economie de echtheid ervan mag nagaan
   • dat u elke wijziging in uw persoonlijke situatie onmiddellijk zult meedelen.
 • Stap 7

  Klik op de knop ‘Indienen’ om uw aanvraag te versturen. U ontvangt een bevestigingsmail.

  Wilt u de aanvraag afdrukken of annuleren? Klik dan op de knoppen die daarvoor zijn voorzien. Na het indienen ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging via e-mail.

 • Stap 8

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een e-mail.

  • Heeft u na een maand geen bericht? Neem dan contact op via aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), of via het gratis telefoonnummer 1700
  • Moet u ontbrekende documenten opsturen? Dat kan door te mailen naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Vermeld duidelijk uw dossiernummer, uw dossierbehandelaar en de sector waarin u werkt.
  • Is uw aanvraag geweigerd wegens te laat ingediend?
   Als u kunt bewijzen dat u de volledige aanvraag (ingevuld aanvraagformulier én de nodige bijlagen) binnen de vastgelegde termijn verstuurd hebt, kan de weigering herzien worden. Een aangetekende zending volstaat als bewijs.

Schriftelijke aanvraag

Hou er rekening mee dat de behandeling van een schriftelijke aanvraag aanzienlijk meer tijd zal vergen dan een online aanvraag.

Bedrag

Dit zijn de bedragen van de aanmoedigingspremie voor zorgkrediet in de privésector.

U werkte in het jaar voor uw onderbreking

U werkt tijdens uw onderbreking in de privé sector nog

Bruto maandelijkse
premie in euro
(bedrag
sinds
1 mei 2022)

Netto maandelijkse
premie in euro
(bedrag sinds
1 mei 2022)

Minimaal 75% 0%222,89198,37
Minimaal 75%50%148,59132,25
Minimaal 50% 0%148,59132,25
Tussen 20 en 50% 0%74,3066,13
Minimaal 75% (en bij start van onderbreking 100% in de privé sector)80%74,3066,13 (Alleen bij
thematisch verlof. Bij
1/5 onderbreking
via tijdskrediet
krijgt u geen premie.)
Minimaal 75% (en bij start van onderbreking 100% in de privé sector)90%37,15

33,06

De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 1 mei 2022). Er wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Verhoogde premie alleenwonende

Als krijgt u maandelijks 48,93 euro netto (of 54,98 euro bruto) boven op de aanmoedigingspremie, ongeacht het onderbrekingspercentage.

Uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt maandelijks uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft.
Loopt uw onderbreking al een tijdje op het moment dat uw dossier wordt goedgekeurd? Dan krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

Rekeningnummer

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven.
Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door. Dat doet u uitsluitend via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer (PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Toekenning voor een volledige maand

De aanmoedigingspremie wordt altijd toegekend vanaf de eerste tot en met de laatste dag van een maand, ook als uw aanvraag een andere begin- of einddatum vermeldt.

 • Als de RVA-onderbreking start tussen de 1ste en de 15de van de maand, begint de aanmoedigingspremie te lopen vanaf het begin van die maand.
 • Als de RVA-onderbreking start vanaf de 16de van de maand of later, begint de aanmoedigingspremie pas te lopen vanaf het begin van de volgende maand.

Hou er rekening mee dat de premie pas wordt toegekend als u bij de start van de onderbreking aan alle voorwaarden voldoet.

 • Bijvoorbeeld: u neemt uw RVA-onderbreking op vanaf de 17de van een maand, maar voldoet pas vanaf de 19de van die maand aan de voorwaarden. Uw aanvraag zal daardoor geweigerd worden, ook al zou de aanmoedigingspremie pas ingaan op de 1ste van de volgende maand. 

Verlenging of aanpassing

Als u bij de RVA een verlenging (hernieuwing) of een aanpassing (u gaat bijv. halftijds in plaats van 4/5 werken) van uw tijdskrediet of uw thematisch verlof aanvraagt, moet u altijd een nieuwe aanmoedigingspremie aanvragen.

Meld elke wijziging

Meld elke wijziging in uw persoonlijke situatie onmiddellijk aan de dienst (zie FAQ ‘Welke wijziging in mijn situatie moet ik onmiddellijk melden?’). Doe dat schriftelijk (niet telefonisch):

Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Stopzetting

U verliest uw recht op de aanmoedigingspremie:

 • na één jaar (12 maanden)
 • of bij stopzetting van de RVA-uitkering
 • of als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Als u in de loop van uw zorgkrediet niet meer voldoet aan de voorwaarden of als uw RVA-onderbreking vroegtijdig stopgezet wordt, moet u dat melden aan de dienst Aanmoedigingspremies (zie mededeling hierboven).

U verliest het recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Veelgestelde vragen