Voorwaarden

 • U volgt een opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'. 
  • u bent ingeschreven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract), minstens 32 contacturen of minstens 32 lestijden 
 • U bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest.
  Werkt u 50% met een vast uurrooster, dan heeft u enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met uw arbeidstijd. U kunt het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

  Ter verduidelijking:
  • minstens 50 procent:
   We kijken naar de maand september van het opleidingsjaar.
   Uitzondering: Bent u in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan kijken we naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin uw eerste opleiding start. 
    
  • privésector:
   Met werknemers in de privésector bedoelen we werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
   Kijk op uw loonfiche of arbeidsovereenkomst, vindt u hierop een nummer van een paritair comité terug, dan behoort uw werkgever tot de privésector.
    
  • Vlaams Gewest:
   De vestigingseenheid van de werknemer, zoals vermeld op het arbeidscontract en zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams gewest.

Overgangsmaatregel betaald educatief verlof

Op basis van de overgangsmaatregel kan u nog genieten van betaald educatief verlof (BEV):

Als u in schooljaar 2018-2019 bezig was met een opleiding en hiervoor gebruik maakte van BEV, kan u diezelfde opleiding verderzetten met gebruik van BEV (volgens de administratieve regels van BEV, dus o.a. met papieren attesten van inschrijving en nauwgezetheid) en dit ten laatste t.e.m. december 2021.