Voorwaarden

 • U volgt een opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'. 
  • U bent ingeschreven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract), minstens 32 contacturen of minstens 32 lestijden.
  • In de opleidingsdatabank leest u bij bepaalde opleidingen extra voorwaarden over opleidingsniveau. Hou ook daar rekening mee.
 • U bent voor minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams Gewest.
  Werkt u exact 50% met een vast uurrooster, dan kunt u het VOV alleen opnemen tijdens werkuren die samenvallen met lesuren.

  Ter verduidelijking:
  • privésector
   Met werknemers in de privésector bedoelen we werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
   Kijk op uw loonfiche of arbeidsovereenkomst: als u daarop een nummer van een paritair comité vindt, dan behoort uw werkgever tot de privésector.
    
  • Vlaams Gewest
   De vestigingseenheid van de werknemer, zoals vermeld op het arbeidscontract en zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams Gewest.

Overgangsmaatregel betaald educatief verlof

Op basis van de overgangsmaatregel kunt u nog altijd betaald educatief verlof (BEV) opnemen.

Als u in het schooljaar 2018-2019 voor een bepaalde opleiding rechtmatig gebruikmaakte van BEV in Vlaanderen, dan kunt u diezelfde opleiding (exact dezelfde benaming of in geval van taalopleidingen: dezelfde taal bij dezelfde opleidingsverstrekker) vanaf 1 september 2019 voortzetten met gebruik van BEV (volgens de administratieve regels van BEV, dus onder meer met papieren attesten van inschrijving en nauwgezetheid), tot en met december 2021.