Voorwaarden

Een buitenlandse werknemer die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft en die in het kader van een verkoopcontract gedurende maximaal 90 dagen een specifieke opleiding in een Vlaams bedrijf volgt (zie artikel 17,19° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)), heeft daarvoor een arbeidskaart nodig. De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Daarvoor moet de werknemer aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Hij heeft een arbeidsovereenkomst bij een werkgever in het buitenland.
 • Hij volgt een specifieke beroepsopleiding in een Vlaams bedrijf. Die opleiding:
  • staat beschreven in een opleidingsovereenkomst, die is toegevoegd aan een verkoopcontract tussen het Vlaamse bedrijf en de werkgever.
  • duurt niet langer dan 6 maanden.

In dat geval wordt de werknemer gedetacheerd naar het Vlaamse bedrijf om de opleiding te volgen. De opleiding is een gevolg van een verkoopcontract dat de werkgever met het Vlaamse bedrijf afsloot. Daarin staat dat het Vlaamse bedrijf een product of dienst verkoopt, en daarbij een opleiding voorziet om het product of de dienst te gebruiken.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u:

 • de arbeidskaart aan voor uw toekomstige werknemer
 • de arbeidsvergunning aan voor uzelf.

Vraagt u de arbeidskaart en de arbeidsvergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
  • Arbeidsovereenkomst met buitenlandse werkgever en vertaalde versie.
  • Verkoopcontract tussen Vlaamse onderneming en buitenlandse werkgever.
  • Opleidingsovereenkomst die bij verkoopcontract zit, met vermelding van:
   • opleidingsduur

   • werk- en loonvoorwaarden tijdens opleiding.

  • Omdat het om een detachering gaat:

   • Verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België.

   • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Aanvraag per post

  U kunt uw aanvraag uitzonderlijk nog tot 30 juni via de post opsturen naar de dienst Economische Migratie, als u daar een goede reden voor kunt geven. Hou in dat geval rekening met een langere behandeltermijn hebben.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vragen over het inscannen en mailen van uw aanvraag en de vormvereisten van uw aanvraagmail? U vindt meer uitleg op de pagina 'Categorieën en procedure' en in de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

Vernieuwing arbeidskaart en arbeidsvergunning

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

 • Volledig ingevuld formulierAanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (Word bestand)
 • Belgische verblijfsvergunning werknemer.

 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder.

 • Arbeidsovereenkomst als die niet meer overeenstemt met die uit zijn vorige tewerkstellingsperiode.

 • Loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor arbeidstoelating verstrijkt of individuele rekening als werknemer volledig kalenderjaar heeft gewerkt.

 • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt.

 • Werkt werknemer via detachering?

 • 1 van de volgende documenten.
  • Verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
  • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
 • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
  • duur van detachering
  • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.