Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Maximaal 90 dagen en 90/180 dagen met Schengenvisum

Toelating tot arbeid - Maximaal 90 dagen en 90/180 dagen met Schengenvisum

Dien uw aanvraag tijdig in

De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen, de doorlooptijd kan tot 2 à 3 maanden oplopen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.
Indicatie behandeltijden toelating tot arbeid

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

De werkgever vraagt een toelating tot arbeid aan voor zijn toekomstige werknemer die maximaal 90 dagen of 90/180 dagen met Schengenvisum in België komt werken. De toelating wordt alleen toegekend als het werk van de buitenlander tot een bepaalde categorie behoort. Voor elke categorie gelden aparte voorwaarden en procedures.

Simulator toelating tot arbeid

Wilt u snel weten of u een toelating tot arbeid nodig hebt en zo ja, hoe u die aanvraagt en welke documenten u daarvoor nodig hebt? De simulator toelating tot arbeid geeft u alvast een indicatie.

seizoenarbeiders

Seizoenarbeid door derdelanders is beperkt tot maximum 5 maanden per 12 maanden. De 12 maanden vallen niet noodzakelijk samen met een kalenderjaar (1 jan – 31 dec).

Het aantal te presteren arbeidsdagen als seizoenarbeider (met plukkaart-verminderde sociale bijdrage) werd in 2020, 2021 en 2022 opgetrokken van 30 naar 60 dagen in landbouw en van 65 naar 100 dagen in tuinbouw. Deze tijdelijke maatregel was corona gebonden.

Werkgever vraagt aan

Maximaal 90 dagen

Voor zijn toekomstige buitenlandse werknemer die maximaal 90 dagen in België komt werken, vraagt de werkgever de toelating tot arbeid aan. Dat gebeurt in één procedure, maar per categorie gelden soms aparte voorwaarden en procedures.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de werknemer een arbeidskaart en krijgt de werkgever een arbeidsvergunning.

 • De werknemer bevindt zich nog in het buitenland: de originele arbeidskaart wordt verzonden naar de gemeente waar de werkgever gevestigd is. De werkgever haalt de arbeidskaart af en verzend deze naar de werknemer in het buitenland. De werknemer in het buitenland dient zich met de arbeidskaart aan te bieden op de Belgische ambassade om een inreisvisum te bekomen. Daarna kan de werknemer naar België afreizen en zich aanmelden in een Belgische gemeente.
 • De werknemer is in België: de originele arbeidskaart wordt verzonden naar de gemeente waar de werknemer woont, de werknemer haalt ze zelf af.
 • Als het werk dat de buitenlander zal uitvoeren behoort tot de categorie overige, dan mag die werknemer op het moment van de eerste aanvraag nog niet in België aanwezig zijn.
 • De werknemer in het bezit van de arbeidskaart kan enkel werken voor de werkgever die de toelating heeft aangevraagd.

90/180 dagen met Schengenvisum

Voor zijn toekomstige buitenlandse werknemer die 90/180 dagen met Schengenvisum in België komt werken, vraagt de werkgever de toelating tot arbeid aan. Die toelating zal in combinatie met het zogenaamde Schengenvisum gebruikt worden.

De buitenlandse werknemer zal tijdens de geldigheidsduur van zijn Schengenvisum (geldig voor 180 dagen) voor maximaal 90 prestatiedagen mogen werken en verblijven in het Vlaams Gewest (zie artikel 2, §1, 1°).

Die 90 dagen van werk en verblijf zijn volledig ‘vrij te kiezen’ over de hele geldigheidsduur van het Schengenvisum. Het mag dus om volledig losse dagen gaan, over één compleet aaneengesloten periode of over verschillende periodes van losse of aaneengesloten dagen.

Een toelating tot arbeid met arbeidskaart en -vergunning van 90dagen-op-180dagen wordt toegekend en uitgereikt met een geldigheid van die 180 dagen (zes maanden). Dit betekent dan ook dat de betrokken buitenlandse werknemer gedurende die volle 180 dagen (zes maanden) moet voldoen aan de loonvoorwaarden van de categorie waarin de toelating tot arbeid toegekend werd. En dus niet enkel aan die loonvoorwaarden voldoen op de effectieve (maximaal) 90 prestatiedagen.

De werknemer kan enkel werken voor de werkgever die daarvoor de toelating tot arbeid kreeg.

Tool voor de berekening van het aantal resterende reisdagen(opent in nieuw venster) onder uw Schengenvisum voor kort verblijf

BIS-nummer aanmaken en overnemen op uw aanvraag

Op het aanvraagformulier wordt een bis-nummer gevraagd.

Het bis-nummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister, maar die toch een relatie hebben met de Belgische overheden. Het bis-nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum zijn.

Het bis-nummer wordt door de werkgever aangevraagd via BelgianIDpro(opent in nieuw venster).
Als u het bisnummer hebt verkregen dient u dit op te nemen op het aanvraagformulier.

Verzamel de nodige gegevens

 • Identiteitsbewijs werknemer
  • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag:
   • buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
  • Werknemer is in België op moment van aanvraag:
   • buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt
 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
 • Een arbeidsovereenkomst (zie titel I en III van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten(opent in nieuw venster)), door beide partijen gedagtekend en ondertekend. (Mogelijk wordt er voor de categorie waartoe het werk van de buitenlander behoort, in plaats van een arbeidsovereenkomst een ander document gevraagd, zie daarvoor verder op deze pagina.)

Aanvullende gegevens toe te voegen per categorie

Afhankelijk van de categorieën waartoe de werknemer behoort, verzamelt u ook nog de hierna volgende gegevens. Dat kan soms een afwijking zijn van de opsomming hierboven.

Dien uw aanvraag in via e-mail

De werkgever start de procedure op, hij verzamelt de vereiste documenten, maakt een bisnummer aan en vraagt de arbeidskaart en arbeidsvergunning aan via e-mail.

Vernieuwing

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen?

Verlenging/vernieuwing van een arbeidskaart kan enkel indien de persoon om bijzondere reden niet kan terugkeren naar herkomstland na 90 dagen (coronabepaling). In alle andere gevallen is een gecombineerde vergunning bepaalde duur vereist.

Hoe dient u de verlenging/vernieuwing in voor arbeidskaart en arbeidsvergunning?

Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 en maximaal 3 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem de onderstaande documenten op in uw dossier.
De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

 • Volledig ingevuld formulier ‘Aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning’
 • Belgische verblijfsvergunning van de werknemer.

 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.

 • Buitenlandse identiteitskaart van de werknemer of de persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort.

 • Arbeidsovereenkomst als die niet meer overeenstemt met die uit zijn vorige tewerkstellingsperiode.

 • Loonfiches of loonafrekeningen uit de periode waarvoor de arbeidstoelating verstrijkt of een individuele rekening als de werknemer een volledig kalenderjaar heeft gewerkt.

 • Als de werknemer als gedetacheerde werkt:

  • bewijs van inschrijving in het Limosakadaster

  • 1 van de volgende documenten.
   • Verklaring dat de socialezekerheidswetgeving van het land van de werknemer blijft gelden tijdens het werk in België
   • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de werknemer niet onderworpen is aan het Belgische stelsel voor werknemers, omdat de voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
  • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
   • duur van detachering
   • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.

Vernieuwing van de arbeidskaart en arbeidsvergunning aanvragen via e-mail.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: