De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen waardoor de doorlooptijd tot 5 weken kan oplopen. Dien uw aanvraag dus tijdig in.

Werkgever vraagt aan

Voor de toekomstige buitenlandse werknemer die meer dan 90 dagen in België komt werken vraagt de werkgever een gecombineerde vergunning van bepaalde duur (single permit) aan.

De werkgever verzamelt de vereiste documenten voor zijn aanvraag. De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

Per categorie gelden soms aparte voorwaarden en procedures. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan levert de Dienst Vreemdelingenzaken een vergunning af. Deze bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf. De werknemer kan enkel werken voor de werkgever die de toelating heeft aangevraagd.

Voor de categorieën leidinggevende, hooggeschoolde en intra corporate transferee kan de toekomstige werkgever een gecombineerde vergunning aanvragen voor meteen drie jaar.

Als het werk dat de buitenlander zal uitvoeren behoort tot de categorie overige, dan mag die werknemer op het moment van de eerste aanvraag nog niet in België aanwezig zijn.

Aanvraag samenstellen

Breng de vereiste documenten in de onderstaande vaste volgorde samen tot één aanvraag.

Aanvullende gegevens toe te voegen per categorie

Per categorie van buitenlandse werknemer zijn er mogelijk ook specifieke tewerkstellingsdocumenten vereist. Verzamel ook die gegevens, welke dat zijn lees je hieronder. Dat kan soms een afwijking zijn van de opsomming hierboven.

Dien uw aanvraag in via het nieuwe unieke loket (sinds 31 mei 2021)

De werkgever start de procedure op, hij verzamelt de vereiste documenten en vraagt de gecombineerde vergunning aan via het nieuwe unieke loket.

Vernieuwing

Wilt u de gecombineerde vergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden en maximaal 6 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie (eerder dan 6 maanden heeft geen zin: documenten mogen slechts 6 maanden oud zijn op moment van indienen. Vandaar dat het indienen van een aanvraag meer dan zes maanden voorafgaand aan de effectieve (beoogde) start van de tewerkstelling geen zin heeft).

Dien uw aanvraag tot hernieuwing in via het unieke loket.

Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

 • Buitenlandse identiteitskaart van werknemer of persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort.
 • Belgische verblijfsvergunning werknemer
 • Bewijs ((opent in nieuw venster)) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico’s voor hem en zijn familieleden dekt
 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder
 • Arbeidsovereenkomst
 • Loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor arbeidstoelating verstrijkt of individuele rekening als werknemer volledig kalenderjaar heeft gewerkt
 • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt.
 • Indien werknemer van werkgever veranderd en er is nog een geldige gecombineerde vergunning dient er een opzegbrief met opzegtermijn bezorgd te worden.
 • Werkt werknemer via detachering?

 • 1 van de volgende documenten.
  • Verklaring dat socialezekerheidswetgevingvan land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
  • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
 • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
  • duur van detachering
  • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.

Starten met werken nà toekenning toelating tot arbeid

Wanneer mag de werknemer aan de slag gaan met de toegekende toelating tot arbeid? Er zijn twee mogelijke situaties:

 • een eerste aanvraag - de buitenlandse werknemer verkreeg van onze Vlaamse Dienst Economische migratie (via de werkgever) voor de eerste maal een toelating tot arbeid van bepaalde duur voor een gecombineerde vergunning: dan dient de werknemer te wachten totdat hij/zij van de federale Dienst Vreemdelingenzaken de Bijlage 46 (PDF bestand opent in nieuw venster) verkregen heeft - dit is een papieren bevestiging dat de gecombineerde vergunning (zowel verblijf als tewerkstelling) uitgereikt werd, in afwachting van de definitieve gecombineerde vergunning, namelijk de (fysieke) elektronische verblijfskaart;
 • een hernieuwing - de buitenlandse werknemer verkreeg van onze Vlaamse Dienst Economische migratie (via de werkgever) een nieuwe toelating tot arbeid van bepaalde duur voor een gecombineerde vergunning (veelal aansluitend op de vorige gecombineerde vergunning): dan kan de buitenlandse werknemer ​​​​​​​verder werken (als het dezelfde werkgever betreft) of meteen starten met werken (als het een andere werkgever betreft), als hij/zij beschikt over een nog geldig verblijf in de vorm van een geldige elektronische verblijfskaart of in de vorm van een Bijlage 49 (PDF bestand opent in nieuw venster).

Bij een eerste aanvraag dient de buitenlandse werknemer dus effectief te wachten totdat hij/zij na de Vlaamse toelating ook een ‘groen licht’ verkregen heeft van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (via die Bijlage 46 (PDF bestand opent in nieuw venster)). Terwijl bij een hernieuwing voor zover de buitenlandse werknemer reeds legaal aanwezig is, gewoon verder kan blijven werken (bij dezelfde werkgever, dan wel starten bij de nieuwe werkgever).

Veelgestelde vragen