Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie dak:

 • plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie
 • verwijderen van asbest
 • afbraak van van dakstructuren en vervanging door draagkrachtige elementen
 • plaatsen van een onderdak bij hellende daken en de waterdichte bedekking, vb. dakpannen, roofing, ...
 • behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten
 • plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen, de lichtkoepels en de lichtkoker
 • vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen.

Voor wie

 • Elke eigenaar en andere investeerder die het dak of de zoldervloer van een bestaande woning of ander gebouw isoleert en eventueel gelijktijdig asbest (dakbedekking of onderdak) verwijdert, komt in aanmerking voor een premie.
 • Eigenaar-bewoner uit de middelste en laagste inkomenscategorie of verhuurder via een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan de premie aanvragen voor alle bovengenoemde werken (zie rubriek ‘Wat’) op voorwaarde dat het dak of de zoldervloer geïsoleerd is.
 • Bij werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw komt de premie voor het isoleren van het dak of de zoldervloer en eventueel voor de gelijktijdige asbestverwijdering toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan hen.

Voor welke gebouwen

 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor dakisolatie en eventueel gelijktijdige asbestverwijdering. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) komen enkel woningen van eigenaar-bewoners of SVK-verhuurders en appartementen van SVK-verhuurders in aanmerking.

U kunt de premie aanvragen voor:

 • de renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest
 • de realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • Onder bepaalde voorwaarden komt de aankoop van materialen voor werken die u zelf uitvoert ook in aanmerking voor de premie:

  • De woning is minstens 30 jaar oud op het moment van aanvraag van uw premie.

  • De laatste factuur van de aankoop dateert voor 1 juli 2022.

  • U vraagt de premie aan tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022.

  • U behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste en middelste inkomenscategorie of u bent een SVK-verhuurder.

  • De aankoop van isolatiemateriaal komt enkel in aanmerking als u daarnaast ook nog andere materialen aankoopt voor werken aan uw dak en deze zelf plaatst.

  • Op basis van isolatie die vroeger doe-het-zelf werd geplaatst, kunt u ook een premie aanvragen voor andere werken aan het dak. Dit moet wel aangetoond kunnen worden (bv. facturen, premieaanvragen, EPC, …).

 • U kunt slechts om de 5 jaar (na aanvraagdatum van een eerdere premie bij de Vlaamse overheid) een premie krijgen voor de categorie dak. Vraagt u de huidige renovatiepremie voor dakwerken aan vanaf 7 mei 2022 (de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad)? Dan begint de periode van 5 jaar reeds te lopen.
 • Als u bijvoorbeeld nu een premie aanvraagt voor een nieuwe dakstructuur en isolatie van uw dak en later gaat u een ander stuk van het dak van dezelfde woning renoveren, dan moet er minstens 5 jaar tussen beide premie-aanvragen zitten. Bundel uw werken dus zoveel mogelijk.
 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of Fluvius-premie aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Het totale factuurbedrag moet minimaal 1.000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomensgroep of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u enkel een premie krijgen voor de andere werken aan het dak, als het dak of de zoldervloer geïsoleerd is met een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W. Ook als het dak of de zoldervloer vroeger voldoende werd geïsoleerd en u dit kan aantonen, kunt u een premie krijgen voor de andere dakwerken.
 • Voorwaarden met betrekking tot het plaatsen van nieuwe dak- of zoldervloerisolatie
  • Het dak of de zoldervoer moet geïsoleerd worden met een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden meegerekend.
  • De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.
  • U hebt recht op een premie voor de isolatie van het dak of van de zoldervloer, niet voor allebei:
   1. als de zolderruimte verwarmd wordt, komt alleen de isolatie van het dak in aanmerking
   2. als de zolderruimte niet verwarmd wordt, komt ofwel de isolatie van het dak ofwel de isolatie van de zoldervloer in aanmerking.
    Als de zolderruimte niet wordt verwarmd en ook de ruimtes die grenzen aan de zolder niet worden verwarmd met een vast verwarmingstoestel, hebt u geen recht op een premie voor dak- of zoldervloerisolatie.
 • Als het hellend dak wordt geïsoleerd, moet een dampscherm geplaatst worden langs de binnenkant van het gebouw.
 • Voorwaarden voor de bijkomende premie voor het verwijderen van asbest in combinatie met het isoleren van het dak of de zoldervloer:
  • De facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.
   • De eindfactuur van de eerste investering dateert ten vroegste van 1-1-2021.
   • Voor een niet-woongebouw komen enkel facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering van 2021 en 2022 in aanmerking. Voor woningen, appartementen en woongebouwen is er geen beperking in de tijd.
  • De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, een geldig attest hebben conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.
   De asbestverwijdering moet gebeuren volgens Code Van Goede Praktijken OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer moet lid zijn van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’.
  • Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (bijv. golfplaten, leien) of van het onderdak. Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bijv. asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).
  • Er moet een fotovoltaïsche installatie (= zonnepanelen) of een zonneboiler aanwezig zijn of u moet nagaan of uw dak hiervoor geschikt is. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de zonnekaart ((opent in nieuw venster)).
 • De plaatsing van een overzetdak over een asbesthoudende dakbedekking komt niet in aanmerking.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor dakisolatie komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator ((opent in nieuw venster)). Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023. Voor aanvragen vanaf 2024 zijn lagere premiepercentages van toepassing (respectievelijk 35% en 25%).

 1. Woningen
  • Eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor
   U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering. De maximale premie bedraagt 5.750 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en mag maximaal 11.500 euro zijn, beide exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Beschermde afnemer én eigenaar-bewoner van de middelste inkomenscategorie (2022)
   U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering als de laatste factuur dateert van vóór 1 juli 2022 en u de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022. De maximale premie bedraagt 5.750 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 11.500 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie
   U kunt een premie krijgen tot 35% van de investering. De maximale premie bedraagt 4.025 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 11.500 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Beschermde afnemer én eigenaar-bewoner van de hoogste inkomenscategorie (2022)
   U kunt een premie krijgen van 35% van de investering als laatste factuur dateert van vóór 1 juli 2022 en u de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022. De maximale premie bedraagt 4.025 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 11.500 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder
   U kunt een premie krijgen van 8 euro per m² dakisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen in 2022 en 2023. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1.000 euro zijn om in aanmerking te komen voor de premie. Voor eindfacturen tot eind 2021 en vanaf 2024 bedraagt de basispremie 4 euro per m².
  • Voor alle bovenstaande doelgroepen geldt het volgende:

   • Combineert u het aanbrengen van nieuwe dakisolatie met asbestverwijdering? Dan verhoogt de premie met 8 euro per m² tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw) van isolatie en asbestverwijdering samen. De facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering moeten dateren van ten vroegste 1 januari 2021.

   • Heeft u uitsluitend nachttarief en vraagt u een premie aan voor het isoleren van het dak of de zoldervloer, eventueel aangevuld met andere werken, dan verhoogt de premie met 2 euro per m² dak of zoldervloer die werd geïsoleerd tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw). De factuur van de dakisolatie moet dateren van ten vroegste 1 januari 2021. De verhoging voor uitsluitend nachttarief geldt voor aanvragen tot en met 31 december 2025.

   • Heeft u recht op de verhoging voor asbestverwijdering en de verhoging voor uitsluitend nachttarief, dan wordt de totale premie voor de categorie dak ook beperkt tot 50% van het factuurbedrag (exclusief btw).

 2. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of niet-woongebouwen)

  • U kunt een premie krijgen van 8 euro per m² dakisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw). Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt moet minimaal 1.000 euro zijn.

  • Combineert u de dakisolatie met asbestverwijdering dan verhoogt de premie met 8 euro per m² tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw) van isolatie en asbestverwijdering samen. De facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering moeten dateren van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

  • Wie een appartement in een appartementsgebouw verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) heeft recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie’ of SVK-verhuurder’, verminderd met het premiebedrag, zoals vermeld in de eerste bullet, dat volgens het proportioneel aandeel van het appartement in het appartementsgebouw aan dit appartement kan worden toegewezen.

  • Lees hier meer over de specifieke voorwaarden voor appartementsgebouwen.

Hoe aanvragen

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de premie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Bent u hier niet voldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente ((opent in nieuw venster)) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.
 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum.
 • Voor werken in een appartementsgebouw geldt een specifieke aanvraagprocedure.
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen
  • Verplichte documenten:
  • Optionele documenten:
   • offertes
   • foto’s voor en na
   • EPC bouw/ EPC verhuur
   • plan architect.
  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.