Vraag hier mijn VerbouwPremie aan

Wat

Volgende werken, die door een aannemer uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor de premie voor de categorie dak:

 • plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie
 • verwijderen van asbest
 • afbraak van van dakstructuren en vervanging door draagkrachtige elementen
 • plaatsen van een onderdak bij hellende daken
 • plaatsen van waterdichte bedekking, vb. dakpannen, roofing, …
 • behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten
 • plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen en de lichtkoepels met een van maximaal 1,0 W/m²K en de lichtkoker
 • vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen.

Enkel eigenaar-bewoners van de laagste en middelste inkomenscategorie of kunnen een premie krijgen voor andere werken onder de categorie dak dan isolatie. U moet ofwel samen met de andere werken voldoende isolatie plaatsen of kunnen aantonen dat u in het verleden voldoende geïsoleerd hebt. Meer informatie vindt u bij ‘Andere voorwaarden’.

Doe-het-zelf (aankoop vanaf 1-7-2022) komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie voor dak. U kunt in dit geval voor doe-het-zelf (aankoopfacturen met datum van 1-7-2022 tot en met 30-4-2023 en zelf plaatsen) van dakisolatie of zoldervloerisolatie bij Fluvius een premie voor doe-het-zelf-isolatie aanvragen).

Voor wie

 • Elke en andere die het dak of de zoldervloer van een bestaande of ander gebouw isoleert en eventueel gelijktijdig asbest (dakbedekking of onderdak) verwijdert, komt in aanmerking voor een premie.
 • uit de middelste en laagste inkomenscategorie of verhuurder via een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan de premie aanvragen voor alle bovengenoemde werken (zie rubriek ‘Wat’) op voorwaarde dat het dak of de zoldervloer geïsoleerd is.
 • Bij werken aan de van het komt de premie voor het isoleren van het dak of de zoldervloer en eventueel voor de gelijktijdige asbestverwijdering toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een opgericht? Dan komt de premie toe aan hen.

Voor welke gebouwen

 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor dakisolatie en eventueel gelijktijdige asbestverwijdering. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) komen enkel woningen van of en appartementen van in aanmerking.

U kunt de premie aanvragen voor:

 • de renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een , een of gelegen in het Vlaamse Gewest
 • de realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na van een eerdere Mijn VerbouwPremie voor deze categorie) een premie krijgen voor de categorie dak. Vroeg u de voormalige renovatiepremie voor dakwerken tussen 7 mei 2022 en 30 juni 2022(de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad)? Dan begint de periode van 5 jaar reeds te lopen. Als u bijvoorbeeld nu een premie aanvraagt voor een nieuwe dakstructuur en isolatie van uw dak en later gaat u een ander stuk van het dak van dezelfde woning renoveren, dan moet er minstens 5 jaar tussen beide premie-aanvragen zitten. Bundel uw werken dus zoveel mogelijk.
 • Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomenscategorie of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u enkel een premie krijgen voor de andere werken aan het dak, als het dak of de zoldervloer geïsoleerd is met een van minstens 4,5 m²K/W. Ook als het dak of de zoldervloer vroeger voldoende werd geïsoleerd en u dit kan aantonen, kunt u een premie krijgen voor de andere dakwerken. Enkel het deel dat voldoende wordt/werd geïsoleerd komt in aanmerking voor een premie.
 • Als het hellend dak wordt geïsoleerd, moet een dampscherm geplaatst worden langs de binnenkant van het gebouw.
 • De plaatsing van een overzetdak over een asbesthoudende dakbedekking komt niet in aanmerking.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie bij Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Het totale factuurbedrag moet minimaal 1.000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Voorwaarden met betrekking tot het plaatsen van nieuwe dak- of zoldervloerisolatie

 • Het dak of de zoldervoer moet geïsoleerd worden met een van minstens 4,5 m²K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden meegerekend. Enkel het deel dat voldoende wordt/werd geïsoleerd komt in aanmerking voor een premie.
 • De die gebruikt worden voor de berekening van de worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.
 • U hebt recht op een premie voor de isolatie van het dak of van de zoldervloer, niet voor allebei:
  1. als de zolderruimte verwarmd wordt, komt alleen de isolatie van het dak in aanmerking
  2. als de zolderruimte niet verwarmd wordt, komt ofwel de isolatie van het dak ofwel de isolatie van de zoldervloer in aanmerking.
   Als de zolderruimte niet wordt verwarmd en ook de ruimtes die grenzen aan de zolder niet worden verwarmd met een vast verwarmingstoestel, hebt u geen recht op een premie voor dak- of zoldervloerisolatie.

Voorwaarden voor de bijkomende premie voor het verwijderen van asbest in combinatie met het isoleren van het dak of de zoldervloer

 • De facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.
  • De van de eerste investering dateert ten vroegste van 1-1-2021.
  • Voor een niet-woongebouw komen enkel facturen van de dakisolatie en asbestverwijdering van 2021, 2022 en 2023 in aanmerking. Voor woningen, appartementen en is er geen beperking in de tijd.
 • De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, een geldig attest hebben conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.
  De asbestverwijdering moet gebeuren volgens Code Van Goede Praktijken OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer moet lid zijn van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’.
 • Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (bijv. golfplaten, leien) of van het onderdak. Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bijv. asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).
 • Er moet een fotovoltaïsche installatie (= zonnepanelen) of een zonneboiler aanwezig zijn of u moet nagaan of uw dak hiervoor geschikt is. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de zonnekaart(opent in nieuw venster). Een screenshot van de zonnekaart is voldoende als bewijs.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor dakisolatie komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator(opent in nieuw venster) 2023. Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023. Voor aanvragen vanaf 2024 zijn lagere premiepercentages van toepassing (respectievelijk 35% en 25%).

Hoe aanvragen

 • U kunt de premie online aanvragen via het digitaal loket(opent in nieuw venster). U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Raadpleeg de webpagina ‘Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan’ voor meer informatie over de aanvraagprocedure. Bent u hier onvoldoende mee vertrouwd? Dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente(opent in nieuw venster) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.
 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • Voor werken in een appartementsgebouw geldt een specifieke aanvraagprocedure.
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen
 • Een overzicht van de noodzakelijke documenten(PDF bestand opent in nieuw venster) om Mijn VerbouwPremie aan te vragen, kunt u hier ook downloaden in PDF-vorm.

Veelgestelde vragen