Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klokkenluidersregeling Contact

Klokkenluidersregeling

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuwe Klokkenluidersregeling. Deze nieuwe Klokkenluidersregeling zorgt voor veilige interne en externe meldingskanalen voor klokkenluiders en voor beschermingsmaatregelen.

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluider: Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken

Een inbreuk is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.
Ook een poging om een inbreuk te verhullen, maakt hier deel vanuit.

- Op VO-niveau is de klokkenluidersrichtlijn van toepassing op alle inbreuken op de wetgeving die in Vlaanderen van toepassing is.
- Op niveau van het Departement Zorg is de klokkenluidersrichtlijn van toepassing op alle inbreuken die door de entiteit zelf wordt begaan.

Wil je melding maken van een inbreuk, zorg er dan wel voor dat je op het moment van de melding redelijke gronden hebt om aan te nemen dat je melding op waarheid berust.

Opgelet:
- Gaat het niet om een onrechtmatigheid of schending van de regelgeving, geef je melding dan door via de normale klachtenprocedure(s) van het Departement Zorg.

- Er zijn uitzonderingen waar men geen beroep kan doen op de Klokkenluidersregeling.
Een melding die te maken heeft met de veiligheid van het land, het medisch beroepsgeheim, het strafprocesrecht,… mag o.a. niet via de Klokkenluidersregeling worden gedaan.

Ik stel een inbreuk vast binnen Departement Zorg en wil hier melding van maken.

Als Departement Zorg hopen we dat er voldoende openheid en vertrouwen is in iedere interne en externe samenwerkingsrelatie om onrechtmatigheden of schendingen bespreekbaar te maken vooraleer je een beroep moet doen op de Klokkenluidersregeling. Zit je met een vraag, twijfels of heb je belangrijke info die je wil delen, richt je dan tot jouw rechtstreeks contactpunt bij het Departement Zorg en breng dit onder de aandacht.

Wil je een melding doen, kan je als melder aankloppen bij verschillende kanalen:

Interne en externe meldkanalen

1

(Voorkeurskanaal)
Intern meldkanaal: Departement Zorg:
Melding via de interne meldpunten

Uitgebreide info over hoe melding gemaakt kan worden bij de interne meldpunten van Departement Zorg: zie onder

2

Extern meldkanaal: Audit Vlaanderen

- Via e-mail: melding.audit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

- Via telefoon: 02 553 45 55

- Per post: Audit Vlaanderen
Havenlaan 88 - bus 24
1000 Brussel

Audit Vlaanderen kan worden gecontacteerd als:
1/ men zich persoonlijk beter voelt bij een melding bij Audit Vlaanderen dan bij de interne meldpunten van Departement Zorg
bv. als men geen vertrouwen heeft in hoe de melding zal worden opgevolgd binnen Departement Zorg
bv. als men een klacht heeft over een persoon die te nauw betrokken is bij de meldingen
2/ er sprake is van financiële fraude

3

Extern meldkanaal: Vlaamse Ombudsdienst

- Via e-mail: klokkenluiden@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)
- Via telefoon: 02 552 48 48
- Per post: Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

In geval de interne melding al werd gedaan of men het gevoel heeft dat dit intern niet doeltreffend kan worden behandeld of een risico op represailles bestaat, kan je bij de Vlaamse Ombudsdienst (dienst onafhankelijk t.o.v. de Vlaamse overheidsadministratie) terecht.

4

Extern meldkanaal:
Openbaar maken

De melder kan ook de stap nemen om een melding openbaar te maken, anoniem of niet. In dit geval dient wel meegegeven te worden dat men i.k.v. de Klokkenluidersregeling info openbaar maakt. Op deze manier is het mogelijk om ook de bescherming van de Klokkenluidersregeling te genieten.

Eens een melding gebeurt, kan je die niet meer intrekken. Bij een melding via de klokkenluiderskanalen is het intern meldpunt namelijk bij wet verplicht om de melding te onderzoeken en op te volgen.

Intern meldkanaal: Departement Zorg

Doe bij voorkeur de melding intern bij een van de 3 interne aanmeldpersonen binnen Departement Zorg.

1- Karine Moykens, Leidend Ambtenaar Departement Zorg
2- Ria Vandenreyt, Afdelingshoofd Afdeling Organisatie Departement Zorg
3- Katrien De Meyer, Teamverantwoordelijke HR Departement Zorg

Deze 3 interne aanmeldpersonen worden in het meldingsproces en de opvolging van de meldingen bijgestaan door 2 neutrale ondersteuners:
- Birgit Kelchtermans, Contactpersoon Integriteit Departement Zorg
- Liesbeth De Beyter, HRBP Afdeling Organisatie Departement Zorg

CommunicatiekanalenContactname: hoe zal dit verlopen?
1Telefonische melding
 • Bel het klokkenluidersnummer
 • De aanmeldpersoon vraagt of het gesprek mag worden opgenomen zodat die een verslag kan opmaken. Dat verslag zal je kunnen nakijken.
 • Na je melding wordt een onderzoek opgestart.
 • Binnen de 3 maanden na je melding ontvang je (bij niet-anonieme melding) meer nieuws over wat er met jouw melding is gebeurd en welke maatregelen zijn genomen of genomen worden.
2Schriftelijke melding via
e-mail
klokkenluider.zorg@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
 • Stuur een e-mail naar klokkenluider.zorg@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
 • Binnen de 7 dagen na je melding via e-mail krijg je een bevestiging van ontvangst.
 • De interne aanmeldpersonen maakt een verslag op en start een onderzoek op.
 • Binnen de 3 maanden na je melding ontvang je (bij niet-anonieme melding) meer nieuws van het intern over wat er met jouw melding is gebeurd en welke maatregelen zijn genomen of genomen worden.
3Schriftelijke melding via brief
 • Stuur een brief met de melding ‘vertrouwelijk’ op de omslag:

T.a.v. Karine Moykens
Secretaris-generaal Departement Zorg
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert ll-Laan bus 200
1210 Sint-Joost-ten-Node

 • Deze brief wordt door de centrale postkamer niet geopend, maar op een beveiligde manier bezorgd.
 • De interne aanmeldpersonen maakt een verslag op.
 • Indien je naam in de brief staat: binnen de 7 kalenderdagen krijg je een bevestiging van ontvangst.
 • De interne aanmeldpersonen start een onderzoek op.
 • Binnen de 3 maand na je melding ontvang je meer nieuws van het intern meldpunt over wat er met jouw melding is gebeurd en welke maatregelen zijn genomen of genomen worden.
4Tijdens een fysieke ontmoeting
 • Je vraagt een fysieke ontmoeting aan bij een van de interne aanmeldpersonen
 • Binnen een redelijke termijn krijg je een afspraak.
 • Het gesprek kan opgenomen worden en er wordt een verslag opgemaakt.
 • De interne aanmeldpersonen start een onderzoek op.
 • Binnen de 3 maand ontvang je een opvolging over wat er met jouw melding is gebeurd en welke maatregelen zijn genomen of genomen worden.

Als je melding bij een verkeerde persoon of een verkeerde instantie zou terechtkomen, wordt je melding zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar het bevoegde intern meldpunt van de entiteit in kwestie.
Hiervan word je onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Ik stel een inbreuk vast bij een andere entiteit/organisatie en wil hier melding van maken.

Meld je bij het interne meldpunt van deze entiteit in kwestie.

 • Als je melding bij een verkeerde persoon of een verkeerde instantie zou terechtkomen, wordt je melding zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar het bevoegde intern meldpunt van de entiteit in kwestie.Hiervan word je onmiddellijk op de hoogte gesteld
 • Als Audit Vlaanderen vaststelt dat zij niet bevoegd is om de melding te onderzoeken, neemt Audit Vlaanderen opnieuw contact op met de melder om toestemming te vragen om de melding te mogen doorsturen naar de bevoegde organisatie of dienst voor verder onderzoek.

Per entiteit staat in Wegwijs(opent in nieuw venster) vermeld bij wie je je dient te melden (interne meldpunten per entiteit).

Welke bescherming geniet ik als melder/klokkenluider?

Als melder heb je de keuze om je naam bekend te maken of anoniem te blijven.Kies je ervoor om je identiteit bekend te maken, dan zorgen de aanmeldpersonen voor systemen die de vertrouwelijkheid beschermen van:- jouw identiteit (van de melder),- de identiteit van anderen die in de melding zijn genoemd,- de informatie waaruit de identiteit van de melder of deze van de andere zou kunnen blijken,- bescherming tegen represailles (bv. i.k.v. negatieve beoordelingen of ontslag, verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade).Via de Vlaamse Ombudsdienst wordt ook nog aanvullende bescherming voorzien voor de personeelsleden van de diensten Vlaamse Overheid. Je dient deze bescherming zelf aan te vragen bij de Vlaamse Ombudsdienst.