Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gender- en seksuele diversiteit Dienst Diversiteitsbeleid

Gender- en seksuele diversiteit

De Vlaamse overheid maakt geen onderscheid tussen haar personeelsleden op basis van hun geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie. Ze streeft naar een (gender)inclusieve werkvloer waar iedereen zichzelf kan zijn en diverse talenten gelijk erkend worden.

Voor wie

Genderinclusieve werkvloer

Het binaire denken over mannen en vrouwen bepaalt (on)bewust hoe we met elkaar omgaan in de samenleving en op de werkvloer. Dit leidt nog steeds tot discriminatie, ongelijke behandeling en ongerechtvaardigde verschillen op basis van geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie.

Een genderinclusieve werkvloer erkent gender- en seksuele diversiteit en komt los van de binaire heteroseksuele gendernormen. De Vlaamse overheid maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, cisgender, transgender, intersekse en non-binaire personen, heteroseksuele en holebi personen.

Vind hier meer informatie over de begrippen rond gender- en seksuele diversiteit.

Streven naar genderevenwicht

De Vlaamse overheid streeft naar 40 procent vrouwen in het midden- en topmanagement, en naar minder agentschappen en departementen waar mannen of vrouwen oververtegenwoordigd zijn.

Ook de dienst Diversiteitsbeleid (DDB) neemt actie om het genderevenwicht binnen de Vlaamse overheid te verbeteren.

  • Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) en DDB promoten vrouwen in kaderfuncties als rolmodellen. In de podcast Topvrouwen krijg je een unieke inkijk in de loopbaan van 4 topvrouwen bij de Vlaamse overheid. Je hoort er hoe zij de weg vonden naar de top.
  • AgO en DDB verspreiden via sociale media vacatures voor topfuncties naar vrouwen. Wil jij op de hoogte blijven van topvacatures binnen de Vlaamse overheid? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief(opent in nieuw venster).
  • AgO en DDB organiseerden eind 2021 een panelgesprek ‘Op weg naar de top’. Lees in dit verslag getuigenissen van 3 topambtenaren en vind er informatie over de mentorpool en selectieprocedures van de Vlaamse overheid.
  • Samen met Statistiek Vlaanderen publiceerde DDB het Genderonderzoek Vlaamse overheid (GOVO). Dit onderzoek brengt de gender(on)gelijkheid naar werk en salaris bij de personeelsleden van de Vlaamse overheid in 2021 in kaart.

Genderinclusief taalgebruik

Gebruik je genderinclusieve taal, soms ook genderbewust of -neutraal genoemd, dan streef je te communiceren zodat niemand wordt uitgesloten. Genderinclusief taalgebruik draagt bij aan de vermindering van genderstereotypering en meer gendergelijkheid. Via Team Taaladvies vind je tips voor genderbewust taalgebruik.

Genderneutrale dienstverlening

De Vlaamse overheid maakt geen onderscheid tussen haar personeelsleden op basis van hun geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie. Ook de dienstverlening moet genderneutraal zijn en zo ervaren worden.

Onderstaande tips kunnen je helpen om genderneutraliteit toe te passen binnen je departement of agentschap.

  • Neem geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie op in de antipest-, anti-intimidatie- of antidiscriminatieverklaring van je agentschap of departement.
  • Op officiële documenten moet de juridische naam staan. Voeg in geval van inconsistentie tussen de juridische en de sociale naam de volgende vermelding toe: ‘[juridische naam], beter gekend als [sociale voornaam]’.
  • Zorg ook voor unisekse kledij als je personeelsleden voorgeschreven werkkleding dragen.
  • Gebruik genderneutrale pictogrammen. Denk ook aan genderneutrale WC’s.
  • Als er sprake is van een genderonevenwicht op je dienst, probeer dan samenwerking met andere diensten te stimuleren (waar er meer evenwicht is of een omgekeerd patroon van man-vrouwverhoudingen).

Werk en privé combineren

Gendergelijkheid op de werkvloer is verbonden met een gelijke (zorg)taakverdeling thuis. Gelijke kansen betekent ook dat het voor iedereen – in diverse gezinssamenstellingen – mogelijk is om het werk- en privéleven te combineren.

Discriminatie of pestgedrag

Wie wordt geconfronteerd met discriminatie kan dat melden bij de dienst Diversiteitsbeleid.

Bij pestgedrag kun je terecht bij een vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociaal welzijn.