Gedaan met laden. U bevindt zich op: Non-discriminatie Dienst Diversiteitsbeleid

Non-discriminatie

Personeelsleden van de Vlaamse overheid moeten objectieve dienstverlening bieden aan burgers, collega’s en leveranciers, en mogen niet discrimineren. Op deze pagina lees je met welke richtlijnen je daarvoor best rekening houdt.  
Ben je toch getuige/slachtoffer van discriminatie? De dienst diversiteitsbeleid fungeert als een aanspreekpunt en verwijst je desgevallend door naar het juiste meldpunt.

Voor wie

 • Je werkt statutair of contractueel bij de Vlaamse overheid.
 • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
 • Je hebt vragen of je wilt iets melden over vermoedelijke discriminatie bij de Vlaamse overheid.

Onderzoek discriminatie bij de Vlaamse overheid

Uit het onderzoek met correspondentietesten blijkt dat er geen discriminatie plaatsvindt in de eerste fase van selectieprocedures bij de Vlaamse overheid, met name bij de cv- en motivatiescreening. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen sollicitanten met betrekking tot herkomst, handicap of chronische ziekte, en geslacht. Alle sollicitanten kregen nagenoeg gelijke uitnodigingskansen.

Er zijn wel nog heel wat uitdagingen om sollicitanten uit de ondervertegenwoordigde groepen aan te trekken en een imago van de Vlaamse overheid als inclusieve werkgever uit te stralen. De dienst Diversiteitsbeleid streeft naar meer bekendheid van het non-discriminatiebeleid en diversiteitsbeleid. De inspanningen voor een inclusief selectie- en HR-beleid werpen vruchten af, maar blijven ook nodig. Verder op deze pagina vind je meer informatie over het non-discriminatiebeleid van de Vlaamse overheid.

Deontologische code

Als personeelslid van de Vlaamse overheid werk je objectief. Dat schrijft de deontologische code voor. Dat betekent dat je in gelijke gevallen burgers, collega’s en leveranciers op dezelfde, objectieve manier behandelt. Dat betekent ook dat je geen onderscheid maakt op basis van de persoonlijke kenmerken van personen.

Richtlijnen

 • Oefen je functie op een objectieve en neutrale manier uit.
 • Probeer elke schijn van partijdigheid te voorkomen.
 • Laat je persoonlijke voorkeuren niet meespelen in de omgang met collega’s en burgers.
 • Werk loyaal samen met je collega’s, je leidinggevende en de Vlaamse Regering.
 • Vermijd elke vorm van discriminatie. Dat doe je door geen onderscheid te maken tussen personen op basis van persoonlijke kenmerken zoals:
  • leeftijd
  • handicap
  • sociale afkomst
  • burgerlijke staat
  • seksuele geaardheid
  • gezondheidstoestand
  • geloof of levensbeschouwing
  • biologische geslacht, genderidentiteit of genderexpressie
  • zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst of etnische afstamming.

Zonder afbreuk te doen aan de globale deontologische code kunnen leidend ambtenaren een aanvullende code opstellen waarin bijkomende gedragsregels worden opgenomen. Misschien heeft jouw departement of agentschap zo’n aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg het arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende of HR-contactpersoon voor meer informatie.

Aanspreekpunt

Heb je een vraag of een suggestie over onze werking en dienstverlening? We staan altijd open om onze dienstverlening te verbeteren. Dus alle opmerkingen hierover zijn welkom.

Of heb je een klacht omtrent discriminatie en weet je niet goed tot wie je je moet richten? De dienst Diversiteitsbeleid is een aanspreekpunt voor al deze zaken en verwijst je door naar de instantie die hiervoor bevoegd is. Op die manier kan je zelf contact opnemen met de betrokken meldpunten.

Melden

Met bezorgdheden of mogelijke meldingen kun je ook terecht bij je leidinggevende, HR-contactpersoon, een vertrouwenspersoon, een preventie-adviseur psychosociaal welzijn(opent in nieuw venster). ​​​

Wil je iets melden over een mogelijke inbreuk op het objectiviteitsbeginsel of over vermoedelijke discriminatie binnen de Vlaamse overheid? Je kunt bij verschillende interne en externe meldpunten terecht:

Als personeelslid van de Vlaamse overheid heb je een spreekplicht voor alle misdaden en wanbedrijven waarvan je op de hoogte bent. Lees meer op de webpagina ‘Spreekrecht en spreekplicht’.

Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid heb je bovendien klokkenluidersbescherming, zoals geregeld door het Bestuursdecreet. Het gaat enerzijds over een bescherming van rechtswege, en anderzijds over een bijkomende bescherming via de Vlaamse Ombudsdienst op aanvraag. Lees meer op de webpagina ‘Klokkenluidersregeling Vlaamse overheid’.

Non-discriminatieclausule

Wil je als werkgever een duidelijk statement maken? Dan kun je een non-discriminatieclausule opnemen in je arbeidsreglement en/of uithangen op de werkplek. Die clausule maakt non-discriminatie bespreekbaar en je hebt zo een middel om in te gaan tegen elk gedrag, elke houding en elke uitspraak die discriminerend van aard is.